Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Příběh firmy AŽD Praha

Jaký příběh se váže ke společnosti AŽD Praha, která se zabývá automatizací v dopravě, především železniční, tedy zajímavým oborem, jenž právě nyní zažívá rychlý rozvoj? Dnes má firma AŽD Praha, s. r. o., dva tisíce zaměstnanců a o její minulosti a přítomnosti vypráví provozní ředitel Jiří Baťka ve třetím díle seriálu Vyprávějte příběh své firmy.
 
Kdy a jak vznikla firma AŽD Praha?
Společnost AŽD v té podobě, jak ji dnes známe, vznikala na přelomu 80. a 90. let minulého století v důsledku změny politického systému v naší republice. V této době vedoucí pracovníci státního podniku Automatizace železniční dopravy Praha založili firmu Audoc Praha, která v roce 1993 zprivatizovala státní podnik. Při založení firmy bylo naším cílem zachovat i do budoucnosti naši techniku, která měla v té době více než 40letou tradici.
 
Jakým oborem se zabýval státní podnik AŽD?
Od svého vzniku se státní podnik AŽD vždy zabýval výrobou a výstavbou zabezpečovacích systémů pro kolejovou dopravu. Podnik měl kompletní technologický cyklus, tedy vlastní výzkum a vývoj, projektové oddělení, výrobu a montáž, servis provozovaných zařízení. Své produkty uplatňoval ve všech oblastech kolejové dopravy – v železniční dopravě, železničních vlečkách, spádovištích pro řazení vlaků a také při výstavbě řídicích systémů pražského metra. Státní podnik byl rovněž dodavatelem silniční světelné signalizace pro řízení městské dopravy. I tyto řídicí systémy včetně venkovních signalizačních zařízení byly vyvíjeny ve firmě.
 
Jak se zprivatizovanému podniku podařilo navázat na práci státního podniku?
Po privatizaci jsme pokračovali v podnikání ve stejné oblasti, tedy v budování železniční infrastruktury. Zprivatizovaná firma získávala nejprve zakázky zejména na tuzemském trhu při výstavbě železničních koridorů. Podmínky byly pro privatizovanou společnost obtížné od samého začátku, a to zejména z důvodů ekonomických a politických změn v zemi a dravého nástupu konkurence ze Západu. Tuto nepříznivou situaci jsme v té době zvládali jednak restrukturalizací společnosti a jednak jsme hledali nové možnosti uplatnění i v příbuzných oblastech.
 
Jak se firmě dařilo v dalších letech?
V několika letech se situace firmy postupně stabilizovala s tím, jak se ustálilo společenské prostředí v naší zemi. Firmě prospělo také rozhodnutí vlády o zásadní modernizaci železniční sítě, zejména tratí spojujících republiku s našimi sousedy. Rozhodující měrou nám pomohlo i to, že jsme disponovali zkušenými a odborně vzdělanými pracovníky a mohli jsme uvést na trh v nejkratší možné době nejprve poloelektronická a později plně elektronická zabezpečovací zařízení. Ve vývoji a výrobě těchto zařízení pokračuje naše firma dodnes.
 
Drží se firma AŽD stále stejného zaměření, nebo proniká do nových oblastí?
Moderní výrobní technologie i profesní zkušenosti a znalosti pracovníků umožňují firmě uplatňovat se i v jiných oblastech. Rozšířili jsme například své aktivity v oblasti silniční techniky a aktivně se podíleli na dodávkách systémů pro výstavbu mýtného na českých dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích první třídy. Rozvoj systémů pro kolejovou dopravu umožnil účast naší společnosti při výstavbě systémů GSM-R a ETCS (GSM-R je digitální systém pro komunikaci na železničních tratích a ETCS systém automatického vedení vlaku – pozn. red.).
 
Zavedli jsme také zcela nové výrobní programy, abychom lépe využili naše nová technologická zařízení pro výrobu mikroelektroniky a přesných strojírenských výrobků. Na obráběcích centrech vyrábíme speciální díly pro kooperační partnery a dodáváme také kompletní sestavy mikroskopů s vysokým rozlišením pro americkou firmu FEI.
 
Jaké je krédo firmy AŽD Praha?
Zaměření a činnost firmy jsou v souladu s všeobecně vnímaným krédem „plně uspokojovat potřeby zákazníka v oblasti dodávek investičních celků a zároveň rozvíjet obor podnikání technickými inovacemi a zabezpečovat tak trvalý technický rozvoj“.
 
Jakými zásadami se řídíte při obchodování, získávání zakázek?
Pro získávání zakázek je rozhodující aktivní marketing, prezentace dalších nových produktů a následně praktické působení obchodních manažerů společnosti při veřejných soutěžích v tuzemsku i v zahraničí.
 
Jak si udržujete potřebný přehled o tom, jak se váš obor vyvíjí?
Společnost je členem evropských institucí sdružujících firmy železničního průmyslu a specialisty v oboru zabezpečovací techniky. V pravidelných časových intervalech jsou pořádány tematické konference o nové technice, pracovníci společnosti se zúčastňují odborných akcí.
 
Jak se daří firmě v současné době?
Společnost v současné době pociťuje na domácích trzích menší objem zakázek, a proto se musíme více zaměřovat na zahraničí. Vstup na zahraniční trhy nám umožňují naše nově vyvinuté systémy a příznivé reference z realizací na domácím trhu.
 
Jaké významné projekty jste již v zahraničí realizovali?
Podíl zakázek ze zahraničí se stále zvětšuje. Mezi nejvýznamnější projekty na zahraničních trzích patří výstavba jedenácti železničních stanic v Indii v oblasti Bengálského zálivu, výstavba železničních přejezdů v Srbsku, v Řecku a v Turecku, modernizace železniční vlečky v elektrárně TENT v Srbsku a modernizace železničních uzlových stanic v Bělorusku. V současné době dodáváme naše zařízení do první železniční stanice v Íránu.
 
Jaké zkušenosti vám přinesly zahraniční projekty?
Realizace každé zahraniční zakázky přináší nové požadavky a nové zkušenosti. Vždy je nutné najít manažery projektu s odpovídajícími technickými a jazykovými znalostmi. Ti musí být rovněž obeznámeni s tím, jaké jsou v dané zemi obchodní zvyklosti, kulturní tradice, politické poměry, ale také klimatické podmínky a podobně. V každé zemi je třeba navázat kontakt s místními firmami, seznámit se s právními normami a předpisy. V neposlední řadě je podmínkou pro nás, jakožto dodavatele, vlastnit techniku, která je konkurenceschopná na světových trzích a zároveň může být technicky přizpůsobena požadavkům odběratele.
 
Jaká je podle Vašeho názoru budoucnost železnic? Jak obstojí v konkurenci s automobilovou dopravou?
Současný rozvoj železniční infrastruktury jednoznačně svědčí o tom, že na železniční dopravu budou i nadále kladeny velké požadavky, že na trzích uspěje a bude přínosem pro životní prostředí. Konkurenceschopnost železniční dopravy vzhledem k dopravě automobilové se zvyšuje tím, že se budují dopravní cesty s lepšími parametry. Dobré vyhlídky jsou v oblasti příměstské dopravy, nákladní dopravy a vysokorychlostních tratí.
 
Hodně se mluví a píše o plně automatických železničních tratích, nádražích bez výpravčích a řízení tratě z jedné centrální stanice. Jak daleko je realizace těchto tratí v ČR?
Řízení provozu železniční dopravní cesty z centrálních dispečerských pracovišť je trend, který se prosazuje ve všech rozvinutých státech, včetně České republiky. V našich podmínkách je již provozováno centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově, z kterého je dálkově řízeno 174 km tratí. První etapa výstavby zahrnovala řízení 100km trati Přerov–Břeclav a následně CDP rozšířilo svou působnost na dalších 74 km železniční dopravní cesty z Přerova do Polanky nad Odrou. Zmíněný úsek je řízen šesti zaměstnanci a zahrnuje devět železničních stanic. Použité řídicí systémy jsou rovněž produktem AŽD. Řízení tratí z CDP je trendem pro blízkou budoucnost.
 
Jakých zkušeností jste za dobu působení ve firmě nabyl? Co vám práce pro ni přinesla?
Po dobu působení ve vedoucí manažerské pozici ve firmě jsem si ověřil, že je nutné se stále vzdělávat v technických a manažerských oborech, ale také sledovat společenský a světový vývoj. V době mého působení ve firmě jsem se mohl těšit z mnoha úspěchů firmy a kromě toho mi moje současná práce přinesla mnoho odříkání a velkých požadavků na plánování pracovního a osobního času.
rozhovor vedla Eva Vaculíková
 
 
Obr. 1. Ing. Jiří Baťka, provozní ředitel AŽD Praha
Obr. 2. Centrální dispečerské pracoviště v Přerově, z něhož je řízeno 174 km tratě
Obr. 3. K tradičním výrobkům společnosti AŽD Praha patří zabezpečovací zařízení přejezdů