Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Při zavádění platformy Eplan je důležité porozumět potřebám zákazníka

O softwaru firmy Eplan pro projektování elektrotechnických a tekutinových (fluidních) systémů a optimalizaci inženýrských procesů informujeme v časopise Automa pravidelně. V rozhovoru s technickým ředitelem firmy Eplan Engineering CZ Patrikem Volhejnem jsme se zaměřili na program Eplan Experience. Pod tímto názvem se neskrývá jen software, ale i propracovaný souhrn zásad zaměřený na optimalizaci procesů. Zajímalo nás, jak jsou tyto zásady uváděny do praxe.

 
Vaše firma nedávno představila program Eplan Experience, což je vlastně metodika pro maximální využití softwaru EPLAN v praxi. Jak tento program vznikl?
Program Eplan Experience byl zpracován na základě zkušeností se zákazníky. Spolupracovaly na něm pobočky Eplan v 50 zemích světa. Jejich poznatky z jednání se zákazníky byly soustředěny v německém ústředí firmy. Pečlivou analýzou bylo vybráno, co vlastně zákazníky trápí, a vypracovány metodiky práce. Na základě těchto poznatků byl také upraven vlastní software Eplan, aby se co nejvíce přizpůsobil potřebám zákazníka.
 
Program Eplan Experience tedy popisuje zásady inženýrské práce, které vedou mimo jiné také k tomu, že projektantům ubude rutinních prací a uvolní se jim ruce pro kreativní práci. Program je rozčleněn do osmi oblastí (tab. 1). Jde o směry, na které se společně se zákazníky při implementaci softwaru Eplan zaměřujete?
Těch osm oblastí v podstatě pokrývá kompletně reinženýrink při zavádění platformy Eplan. Přitom není důležité projít v jediném roce všemi osmi oblastmi. Jejich efekt se synergicky skládá. Můžeme tedy začít začleněním platformy Eplan do prostředí IT zákazníka tak, aby byl software skutečně instalován optimálně, aby byly jednotlivé práce správně synchronizovány, aby byly vhodně vybrány databázové systémy a podobně. Pokračujeme správným využíváním norem, hledáním standardizace, automatizace a přes samotné metody projektování se dostaneme až k integraci s ostatními softwarovými nástroji u zákazníka a optimálnímu procesnímu propojení systému v rámci projektového managementu, kterým se zabývá právě osmá, poslední oblast Eplan Experience.
 
Program Eplan Experience je rozložen do osmi oblastí právě proto, aby nám dovolil v každé fázi se zaměřit na jednotlivý směr, detailně jej rozebrat se zákazníkem a zdokonalit jeho postupy v tomto směru. Na letošním MSV v Brně představíme další dvě oblasti Eplan Experience, a to Strukturování produktů a Nastavení platformy.
 
Uvedl jste, že Eplan Experience byl zpracován na základě zkušeností se zákazníky. Jak důležitá je vlastně
komunikace se zákazníky při zavádění softwaru pro projektování a optimalizaci inženýrských procesů?
Pro nás je vždy důležité pochopit zákazníka, porozumět tomu, jaké jsou jeho potřeby, kde ho tlačí bota a kam směřuje. Seznámíme se s jeho vizemi a také s tím, kam se chce posunout a jaké postavení chce mít na trhu. Zajímá nás, jakým způsobem chce rozšiřovat svůj vývoj, svou výrobu, jak chce posílit konkurenceschopnost. Zákazníka se musíme ptát i na to, kde cítí úzká místa, tedy kde dochází ke zpomalení vývoje v projektování, kde se objevují problémy v komunikaci, kde jsou z hlediska projektování a samotné výroby generovány chyby a podobně. Když máme shromážděné informace o zákazníkovi, můžeme zpracovat konkrétní návrh řešení jeho situace – za pomoci naší platformy. Platforma Eplan není pouze software, je to nástroj, který pomáhá, jestliže se dobře používá.
 
Jak postupujete poté, co již máte dostatek informací o postupech a problémech zákazníka?
Na základě našeho know-how i zkušeností z dřívějších projektů navrhneme pro zákazníka řešení využívající náš software a to mu představíme. Sejdeme se s projektanty i s managementem firmy a v rámci představení výsledků ukážeme, jaká je nyní výkonnost jednotlivých firemních procesů – ať je to elektrotechnické projektování, nebo komunikace mezi elektroprojektanty a mechanickou konstrukcí s vazbou na nákup, výrobu a tak dále. Představíme jim, kam se v těchto oblastech mohou v průběhu času posunout s našimi službami a s naší platformou. Poté spolu se zákazníkem definujeme společný projekt – které oblasti budeme realizovat nyní, které v příštím roce a které třeba až za pět let. Stanovíme si vizi, kam můžeme dojít s platformou Eplan a s našimi službami, tak, abychom zákazníkovi přinesli pozitivní změnu.
 
Máte také zakázky, kdy prodáváte software Eplan jako „krabicový“ produkt, tedy pouze požadovaný modul bez návaznosti na procesy ve firmě?
Ano, někdy zákazník nehledá řešení pro celou firmu a požaduje jen samostatný modul. Všechny moduly jsou samostatně prodejné a záleží už jen na zákazníkovi, zda využije dalších služeb jako školení, implementace a podobně.
 
Eplan je platforma pro projektování elektrotechnických zařízení. Jak je možné integrovat jej tak, aby projektanti mohli hladce navázat na práci konstruktérů mechanických částí?
Mezi mechanickým a elektrickým světem je určitá propast – jsou tu jiné aplikace, jiné standardy. Nacházíme však spoustu příkladů, kdy je možné data ze softwaru pro tvorbu mechanické konstrukce exportovat do formátu, který je schopen převést a použít Eplan. Příkladem je modul Eplan FieldSys pro návrh kabelových tras. Na základě dat z mechanické konstrukce je možné v softwaru Eplan projektovat vedení kabeláže a spočítat délku kabelů, průměr potřebných průchodek, ověřit, zda se kabely vejdou do kabelového žlabu, a podobně. Data, která byla připravena v softwaru pro mechanické projektování, mají v sobě zanesený rastr, který importujeme do softwaru Eplan. Podle tohoto rastru umístíme do jednotlivých bloků technického výkresu motory nebo elektrické součásti a na základě toho je Eplan pak schopen automaticky spočítat umístění a délky kabelů.
 
Jak se software Eplan propojí s jinými informačními systémy v podniku?
Jednotlivé divize v podniku – mechanická divize, nákup, výroba a montáž – využívají obvykle specifický software a často se setkáváme s tím, že z hlediska dat jsou jednotlivé systémy mezi sebou oddělené. Data jsou často ručně přepisována, zasílána v náhradních formátech a podobně. Když máme ve firmě zavést platformu Eplan, zjišťujeme vždy, zda firma používá systémy ERP, jako je Helios, SAP a jiné, nebo systémy PLM, jako například ENOVIA V6, TeamCenter, WindChill a tak dále. Jestliže ano, je důležité napojit platformu Eplan na jeden z těchto systémů, buď ERP, nebo PLM. Přitom je pro nás klíčové, aby byla v celé firmě využívána jednotná databáze komponent. Tím se výrazně usnadní procesy ve firmě, protože pak jsou projektanti mechanické i elektrické části schopni ve svých projektech používat tytéž komponenty. Díky tomu je možné systém automaticky synchronizovat s divizemi nákupu a skladového hospodářství a s výrobou. Elektroprojektanti tak díky integraci sdílejí komponenty s ostatními divizemi v rámci jednotného identifikačního čísla, aniž by museli ovládat jakýkoliv další z firemních softwarových nástrojů a věnovat tak čas určený pro vývoj projektů složitému překlikávání mezi několika softwarovými nástroji.
 
Děkuji za odpovědi a přeji úspěchy při zavádění platformy Eplan do praxe.
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
 
Obr. 1. Ing. Patrik Volhejn, technický ředitel Eplan Engineering CZ
 

Tab. 1. Osm oblastí programu Eplan Experience

IT infrastruktura Zahrnuje plné začlenění softwaru Eplan do zákazníkova informačního prostředí. Zákazník tím získá vysoce výkonnou informační infrastrukturu s jednoduchou, bezchybnou a spolehlivou instalací a aktualizací softwaru.
Nastavení platformy Umožňuje zákazníkovi přizpůsobit konfiguraci programu v konkrétní aplikaci a tím si vytvořit ideální pracovní prostředí.
Normy a standardy Poskytuje návody, doporučení a vzorová nastavení a umožňuje podnikům, aby byly ve shodě se všemi odpovídajícími národními
i mezinárodními standardy pro dokumentaci a výrobu včetně normy ISO/IEC 81346 (ČSN EN 81346 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – zásady strukturování a referenční označování).
Strukturování produktů Poskytuje jednoduchou metodu pro členění zařízení a systémů, která je základem pro využití automatizace a mezioborovou spolupráci na inženýrských pracích.
Metody projektování Nástroj pro výběr a implementaci nejefektivnějších konstrukčních metod. Společně s odborníky firmy Eplan jsou zákazníci schopni
analyzovat, vyvíjet, vypracovávat a zavádět vybrané konstrukční metody. Implementací specifických metod návrhu projektu pro automatizační techniku lze výrazně omezit požadavky na projektování a zkrátit dobu přípravy návrhu.
Pracovní postupy Nastavení pracovních postupů umožňuje vyhodnotit a automatizovat postupy návrhu krok za krokem pomocí skriptování, využitím aplikačních rozhraní (API) nebo dalších specifických metod projektování.
Integrace procesů Dovoluje integrovat technické informace a pracovní postupy do podnikových procesů zákazníkovy firmy. Tak je využit další potenciál spočívající v propojení konstrukčních procesů např. se systémy ERP a PDM.
Projektový management Pomáhá dosáhnout maximální produktivity inženýrských prací v nejkratším možném čase. Uživatel získá ucelený plán projektu založený na standardizovaných procesech.