Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Převodník TT51 Krohne Inor pro náročné průmyslové podmínky

K měření teploty v průmyslových pro­vozech se nejčastěji používají termoelek­trické nebo odporové snímače teploty. Tyto snímače jsou nejrozšířenější a celosvětově nejpoužívanější. Vývoj se v této oblasti bě­hem posledních několika desetiletí zaměřo­val především na dosažení lepší přesnos­ti, větší dostupnosti, dlouhodobé stability a provozní spolehlivosti, a to i za nároč­ných provozních podmínek.

 
Podstatnou součástí tohoto vývoje bylo využití inteligentní elektroniky v převodní­cích termoelektrických a odporových sníma­čů teploty. Převratnou změnou bylo umístění převodníku do hlavice snímače teploty, kte­ré jako první na světě použila firma Krohne Inor před 40 lety. Byl tak uskutečněn rozho­dující krok ke zlepšení přesnosti a spolehli­vosti měření teploty díky možnosti zpracová­vat měřený signál v blízkosti místa vlastní­ho měření. Linearizovaný a zesílený signál, odolný proti průmyslovému rušení, je potom možné snadno vést do (často vzdáleného) ří­dicího systému.
 
Neustálý vývoj převodníků vedl k další­mu významnému zlepšení jejich přesnosti, spolehlivosti a dlouhodobé stability. Kromě toho moderní převodníky umožňují využívat různé diagnostické funkce, jako např. detek­ci poruchy elektroniky nebo zhoršení izolač­ního stavu snímače. Snadné je rovněž využití redundance senzorů, např. ve spojení s auto­matickým záskokem nebo pro průměrování měřených hodnot.
 
Společnost Krohne Inor vyrábí převodní­ky i snímače teploty již déle než čtyřicet let. Nejnovější převodník řady OptiTemp TT51 (obr. 1) pro montáž do hlavice nebo na lištu DIN je výsledkem několikaletého intenzivní­ho vývoje a obsahuje několik zásadních tech­nických inovací.
 
Převodník má dva vstupy pro senzory tep­loty. Je možné jej využít také jako převodník elektrického odporu nebo napětí na unifiko­vaný výstupní signál 4 až 20 mA. Jeho kon­strukce je v souladu s požadavky na zaříze­ní SIL 2 a má certifikát schválení pro tato zařízení.
 
Převodník rovněž vyniká svou spoleh­livostí a bezpečností provozu i za obzvlášť nepříznivých provozních podmínek – vnější vlivy, jako jsou teplota prostředí, vibrace, re­lativní vlhkost až 95 % a intenzivní elektro­magnetické rušení, ovlivňují výsledky měře­ní jen zanedbatelně.
 
Možnost linearizace až v padesáti bodech spolu s velmi přesnou detekcí odchylky sní­mače řadí tento převodník na špičku ve své třídě z hlediska přesnosti a opakovatelnos­ti měření.
 
Převodník má proudový výstup 4 až 20 mA s protokolem HART® 6. Je možné jej snad­no programovat pomocí programu PactWare nebo konfigurátoru Krohne Inor.
 
OptiTemp TT51 je vyráběn v provede­ní pro montáž do hlavice typu B (označe­ní TT51C) nebo do rozměrnější hlavice či v provedení pro montáž na lištu DIN 50022 (označení TT51R).
 
Varianty TT51C i TT51R jsou na přání dodávány s ochranou omezením energie pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2 a s ochranou jiskrovou bezpečností pro použití v zóně 1 a 2 (TT51C i do zóny 0).
 
Převodník má dva vstupy, které umožňu­jí zálohování senzoru. Je-li detekováno pře­rušení vodiče nebo zkrat v prvním senzoru, převodník se automaticky přepne na druhý, záložní senzor připojený k převodníku. Pře­vodník TT51R je v současné době jediný na trhu, který umožňuje záložní čtyřvodičové připojení odporových senzorů teploty.
 
Je-li použit odporový nebo termoelektric­ký snímač teploty se dvěma senzory v jed­né jímce, lze zjišťovat odchylku naměřených hodnot senzorů, a je-li zjištěný rozdíl vět­ší než mezní hodnota stanovená uživatelem, je generováno diagnostické hlášení o chybě do protokolu HART a výstupní signál je převe­den podle uživatelského nastavení převodníku na minimum nebo maximum svého rozsahu.
 
Převodník také kontroluje izolační odpor odporových a termoelektrických senzorů tep­loty a kabelů mezi senzory a převodníkem. Jestliže je zjištěná hodnota menší než limit­ní hodnota určená uživatelem, je generová­no diagnostické hlášení do protokolu HART a výstupní signál je převeden na minimum nebo maximum rozsahu. Pro tuto funkci je nutný přídavný vodič v termoelektrickém nebo odporovém snímači teploty.
 
Díky propracované konstrukci a použití špičkových součástek OptiTemp TT51 vy­niká unikátní dlouhodobou stabilitou měření 0,05 % po dobu pěti let, což je pouhá čtvrti­na běžné odchylky u srovnatelných převod­níků teploty.
 
Výhody převodníku OptiTemp TT51 zvláště vyniknou ve snímačích teploty Krohne Inor.
 
Společnost Krohne Inor vyrábí ucelenou řadu průmyslových odporových a termoelek­trických snímačů teploty pro běžné i nároč­né úlohy (obr. 2, obr. 3). Kromě standardních snímačů má ve svém výrobním programu i řadu speciálních snímačů k měření teplo­ty vhodných pro naprostou většinu průmys­lových odvětví.
 
Podrobné technické informace o převod­níku OptiTemp TT51 a snímačích teploty Krohne Inor zájemci najdou na interneto­vých stránkách firmy Krohne. Microsite ob­sahující podrobnosti o převodníku najdou na http://optitemptt51.krohne.com/cs/.
 
Prodej a servis v České republice zajišťuje společnost KROHNE CZ, spol. s r. o., se síd­lem v Brně a technickými kancelářemi v Pra­ze a v Ostravě. Obchodně techničtí zástupci společnosti Krohne CZ zájemcům rádi po­skytnou další informace o výrobcích Krohne Inor i o dalších přístrojích firmy Krohne.
Petr Komp, KROHNE CZ, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Převodník OptiTemp TT51 pro zabu­dování do hlavice snímače nebo pro montáž na lištu DIN
Obr. 2. Snímač teploty OptiTemp TRA/TCA-T30, určený pro zabudování přivařením, je vhodný pro extrémní tlaky měřeného média
Obr. 3. Snímač teploty OptiTemp TRA/TCA-F42 s přírubou a ochranou jímkou, kterou lze navíc opatřit ochranným povlakem, je vhodný i pro agresivní média