Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přenos vstupních a výstupních signálů rádiovými sítěmi

Kromě současných sériových zařízení RAD-Line, která umožňují vý­stavbu rádiové sítě s až 255 účastníky, nabízí společnost Phoenix Contact bezdrátový modul RAD-ISM-2400-Data-BD-Bus, jehož prostřednictvím lze přenášet signály a také přidávat do sítě moduly vstupů a výstupů.
 
Analogové a digitální signály se přitom spojí s rozšiřujícími modu­ly, které jsou pomocí integrované patice sběrnice spojeny přímo s pří­slušným rádiovým modulem. Zmíněná integrovaná sběrnice dovolu­je přenášet nejen data, ale také napětí pro rozšiřující moduly. Díky tomu je insta­lace zařízení snadná, rych­lá i bezchybná a bez doda­tečných nákladů na kabeláž.
 
Takto postavené rádiové sítě mají i další přednosti. Jednou z nich je schopnost připojit vstupní a výstupní signály na různých místech systémem RAD-Line. Tím lze zajistit přenos ze vzdálené jednotky k řídicímu PLC nebo využí­vat modul jako opakovač pro bezdrátový signál. V případě přímé vi­ditelnosti je přitom možné jednotlivé rádiové moduly propojit až do vzdálenosti 2 km. Signály distribuované v rámci sítě lze snadno a spo­lehlivě začlenit do ovládání (více bodů k jednomu bodu). Uvedená struktura sítě využívá tzv. mechanismus samoregenerace – roaming. Je-li rádiový modul využit také jako opakovač pro přenos dat jiné­ho rádiového modulu a nastane-li výpadek tohoto systému, např. pro chybějící zdroj napětí, ostatní rádiové moduly samočinně vyhledají nový opakovač. Tím automaticky vytvoří novou strukturu pro komu­nikaci s hlavním rádiovým modulem, a tak roste spolehlivost a do­stupnost celé sítě.
 
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz