Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Přenos provozních hodnot prostřednictvím GSM/GPRS

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., která dodává přístroje pro měření hladiny, průtoku, tlaku a teploty, představuje novou jednotku plicsmobi­le pro bezdrátovou komunikaci. Tato jed­notka rozšiřuje prodejní nabídku zahrnu­jící nejrůznější typy hladinoměrů, limitních spínačů a převodníků tlaku pro široký roz­sah úloh v různorodých oblastech nejrůz­nějších průmyslových odvětví.
 
Vysílací a přijímací jednotka plicsmobi­le je vybavena standardní kartou SIM a za­sílá měřené hodnoty prostřednictvím služby GSM/GPRS. Čtyřpásmové provedení jednot­ky GSM dovoluje modul použít kdekoliv na světě a poskytuje volnost při výběru nejvhod­nějšího operátora mobilní sítě. Pomocí tohoto modulu je možné nejen přenášet data, ale také velmi snadno vykonávat vzdálenou diagnosti­ku nebo servis z kteréhokoliv místa na světě.
 
Modul plicsmobile může být instalován do dvoukomorového pouzdra elektroniky všech snímačů série plicsplus (obr. 1) nebo je mož­né jej připojit odděleně k jakémukoliv sníma­či plicsplus nebo plics. Je vybaven integro­vaným systémem řízení spotřeby energie při provozu jednotky a v pohotovostním režimu (standby). Přenos dat je řízen podle nastave­ného času nebo podle událostí. Snímač je na­pájen prostřednictvím jednotky plicsmobile. Provozní napětí pro modul i pro snímač za­jišťuje vestavěná nebo externí baterie. Mo­dul může být napájen také z externího zdroje.
 
Modul plicsmobile se nastavuje prostřed­nictvím PC se softwarem PACTware a DTM. Tento způsob umožňuje komplexní nastave­ní a vzdálený přístup ke snímačům za použití protokolu HART a sběrnic Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus.
Jednotku plicsmobile lze použít tam, kde nastává problém s kabeláží. Jde např. o mo­bilní sila, hluboké jímky, vysoké nádrže, mě­ření stavu vody v řece nebo při použití na moři. Data ze snímače je možné zaslat pro­střednictvím internetové služby Web-VV (Vi­sual Vega) nebo elektronickou poštou či jako zprávu SMS.
 
Obr. 1. Snadný vzdálený přístup pomocí jednotky plicsmobile: modul je integrován včetně karty SIM do dvoukomorového pouz­dra elektroniky a zasílá naměřené hodnoty prostřednictvím GSM/GPRS