Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Přeložka odvodnění dolu Jiří

Automa 11/2001

Miroslav Císař, ZAT a. s.

Přeložka odvodnění dolu Jiří

Obr. 1.

Projekt s názvem použitým jako titulek tohoto článku – Přeložka odvodnění Jiří – zahrnuje výstavbu čtyř nových čerpacích stanic a modernizaci stávající hlavní čerpací stanice dolu Jiří, závodu Sokolovské uhelné, a. s. (dále jen SU). Všechny čerpací stanice, které jsou rozmístěny podle potřeb SU na různých místech tohoto dolu, jsou monitorovány z dispečinku Marie pomocí rádiové celulární sítě, vybudované v této lokalitě v rámci dále popsané akce a částečně i v rámci jiných, již realizovaných investičních akcí.

V červenci letošního roku byla uvedena do provozu první ze čtyř nových čerpacích stanic, označená ČSJ3. Čerpací stanice J3 má dvě samostatné rozvodny (obr. 1, obr. 2 ). Z první jsou ovládány dvě čerpovny a z druhé čerpovna třetí. V každé čerpovně je umístěno hlavní horizontální čerpadlo s průtokem 250 l/s, poháněné 6kV trojfázovým asynchronním elektromotorem firmy Siemens. Před každé hlavní čerpadlo je předřazeno podávací ponorné kalové čerpadlo, určené k zavodnění oběžného kola hlavního čerpadla.

K řízení zmíněného technologického zařízení je použit řídicí systém ZAT – 2000 MP v provedení s CPU VSBC 32 a se vstupním a výstupním rozhraním řady ZAT-DV. Obě řídicí stanice, umístěné v rozváděčích v čerpací stanici, jsou řešeny tak, aby při spolupráci řídicí stanice s nezbytnými snímači a se silovou částí a při respektování provozního řádu SU bylo možné provozovat čerpadla bez trvalé přítomnosti obsluhy v čerpovnách čerpacích stanic v režimu tzv. bezobslužného provozu.

Obr. 2.

Řídicí stanice čerpoven jsou sestaveny z CPU VSBC 32, jednotek binárních vstupů DV 652, jednotek binárních výstupů DV 851 a jednotek analogových vstupů DV 457 (obr. 3). Součástí řídicích stanic je komunikační modul DVS/1 se dvěma sériovými rozhraními RS-232 pro komunikaci s terminálem OP7, který funguje zejména jako poruchový a částečně i jako diagnostický zobrazovač.

Data mezi řídicími stanicemi a operátorskou stanicí s vizualizačním a řídicím programovým systémem InTouch, umístěným na dispečinku Marie, jsou přenášena po síti Ethernet TCP/IP přes rádiová pojítka Breezenet PRO11. Toto zařízení používá rádiový systém s rozprostřeným spektrem, pracující technikou přeskoku kmitočtu FHSS v pásmu 2,4 GHz.

V rámci řídicího systému jsou zároveň řešeny dohlížecí a docházkový systém. Základem dohlížecího systému jsou dvě digitálních kamery, umístěné po jedné nad každou rozvodnou ve vyhřívaném krytu s krytím IP66. Kamery sledují prostory čerpoven a rozvoden a zabezpečují je tak proti krádeži. Digitální signál je prostřednictvím sítě Ethernet přenášen na velín Marie, kde je na operátorské stanici InTouch ukládán v podobě digitální fotografie. Pro docházkový systém jsou využity dva docházkové terminály Asep. Snímače příchodu a odchodu jsou umístěny na bocích rozváděče vedle vstupních dveří rozvodny. Pro sledování příchodů a odchodů je využit software Asep time, který čte z databáze aktuální průchody a po síti Ethernet zapisuje hodnoty do paměti operátorské stanice InTouch.

Obr. 3.

Nedílnou součástí řídicího systému je již zmíněná operátorská stanice InTouch umístěná na dispečinku Marie, která slouží ke sledování automatického provozu čerpacích stanic a zaznamenávání historie poruchových stavů a zároveň k dálkovému ovládání vypouštěcího ventilu, umístěného na výtlačném potrubí. Komunikace s tímto ventilem se uskutečňuje po síti GSM, a to zasíláním zpráv SMS.

I ze stručného popisu vyplývá, že se podařilo navrhnout a uvést do provozu čerpací stanici nové generace, která co do objemu sdílených informací a komfortu obsluhy nemá v daném regionu obdoby.