Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Představujeme Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) je dobrovolné, neziskové zá­jmové sdružení v oboru vodovodů a kanaliza­cí pro veřejnou potřebu. Zakladatelská smlou­va sdružení byla uzavřena 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře a sdružení bylo za­registrováno 12. listopadu 1992 v Praze.

 
Sdružení SOVAK ČR sdružuje sub­jekty, jejichž hlavní činností je zajišťo­vání zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpad­ních vod, a to jak z hlediska provozová­ní a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. Ke konci června 2014 mělo sdružení 111 řádných členů (z toho třináct vlastníků a správců) a 137 členů mimořádných. Řádní členové sdružení zásobují kvalitní pitnou vodou více než 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody od téměř 8 mil. obyvatel a 94 % těchto odpadních vod čistí. Sdružení SOVAK ČR je členem EUREAU (Evropský svaz národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů služeb odpadních vod) a spo­lupracuje s mnoha významnými organi­zacemi doma i v zahraničí.
 

Poslání SOVAK ČR

Posláním sdružení je:
  • zastupovat své členy při jednání se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů (především v oblasti legislativy, technické normaliza­ce a vytváření ekonomických pravidel),
  • zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informační­ho, metodického, poradenského a vzdělá­vacího charakteru,
  • spolupracovat s obdobnými organizacemi doma a v zahraničí,
  • vydávat pro potřeby svých členů odborný časopis Sovak,
  • pořádat oborovou výstavu,
  • pořádat odborná školení, kurzy a jiné vzdě­lávací akce.

Odborná činnost

Těžiště odborné činnosti SOVAK ČR je v práci odborných sekcí, komisí a odborných aktivů, v nichž jsou desítky odborníků, kte­ří připravují odborné podklady pro předsta­venstvo a nebo zpracovávají odborná stano­viska pro ústřední orgány či návrhy pokynů. Sdružení rovněž zabezpečuje pro své členy v průběhu roku odborná školení a semináře.
 
Již od roku 1995 je SOVAK ČZ pořada­telem mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace, která se stala největ­ší a nejdůležitější výstavou v oboru vodovo­dů a kanalizací v České republice a patří mezi uznávané akce i v zahraničí. Výstava je vyu­žívána k setkání producentů moderní techniky, výrobků a služeb s jejich provozovateli a uži­vateli a je důležitým místem k získávání ucele­ného komplexu cenných informací. V součas­né době je výstava pořádána každým druhým rokem, příští ročník se bude konat v PVA Pra­ha-Letňany ve dnech 19. až 21. května 2015.
 

Odborné publikace

Sdružení SOVAK ČR je také vydavate­lem odborných publikací, které jsou zaměřeny na pomoc pracovníkům v oboru i jako podklad pro celoživotní vzdělávání. Mezi nejdůležitější vydané publikace patří Příručka provozovatele vodovodní sítě, Příručka provozovatele stokové sítě, Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Příručka provozovatele úpravny pitné vody, Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru VaK, Vodovodní přípojky a další.
 
Sdružení SOVAK ČR rovněž připravilo in­struktážní filmy určené pracovníkům vodovo­dů a kanalizací. Filmy jsou vhodnou pomůc­kou školení o bezpečnosti práce. Při příleži­tosti Světového dne vody 2014 vydal Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK ČR naučnou knížku o vodě pro děti: Nevšední vý­prava. Lenka a Terezka v podivuhodném svě­tě vody. Kniha je neprodejná a je distribuová­na prostřednictvím vodárenských společností především do škol, veřejných knihoven a dal­ších výchovných a vzdělávacích institucí.
 

Ročenka

Sovak ČR každoročně připravuje obsáhlou ročenku s kompletními údaji o všech svých řádných i mimořádných členech včetně jejich nejdůležitějších provozních ukazatelů. Ročen­ka zároveň obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádění odpadních vod v ČR včetně přehledu právních předpisů, tech­nických norem a směrnic a mnoho dalších dů­ležitých odborných údajů.
 

Časopis Sovak

Pro potřeby svých členů sdružení jednou měsíčně vydává odborný časopis Sovak, při­nášející novinky z oboru, zejména ohledně koncepce, teorie, plánování, investic a norma­lizace, ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství doma i v zahrani­čí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů i je­jich využití v praxi, na jeho stránkách probí­hají diskuse pracovníků provozu a odborných specialistů o aktuálních problémech oboru vo­dovodů a kanalizací.
 

Členství ve sdružení

Členem SOVAK ČR se mohou stát sub­jekty působící v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a to provozující, spra­vující a vlastnící tato zařízení či zabezpeču­jící jejich rozvoj, popř. které osvědčí jiný zá­jem o členství. Členství ve sdružení vzniká na základě písemné přihlášky, o přijetí roz­hoduje představenstvo.
 
Řádným členem SOVAK ČR se může stát právnická osoba se sídlem na území ČR provo­zující nebo spravující vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu. Mimořádným členem se může stát právnická osoba se sídlem na území ČR, která jen vlastní vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo která spolupracuje s oborem vodovodů a kanalizací.
(jih)
 
Obr. 1. K nejvýznamnějším činnostem řádných členů SOVAK ČR patří zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod
 
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 207, 221 082 346
fax: 221 082 646