Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Pracovní trh je pro elektroinženýry příznivější než kdy jindy

Ještě nikdy nebylo v Německu tolik vol­ných míst pro elektrotechnické inženýry. Úřady práce hlásí celkem tři tisíce volných míst, ale podle propočtu svazu VDE (Ver­band der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) se požadovaný po­čet elektrotechniků pohybuje mezi 14 000 a 16 000. Naproti tomu se však na pracov­ním trhu podle očekávání VDE objeví v roce 2011 pouze 9 000 absolventů elektrotechni­ky a informační techniky. V tomto oboru tedy zavládne plná zaměstnanost. Nezaměstna­nost elektroinženýrů dosahuje v současnosti v Německu 1,85 %. Inženýři elektrotechniky si tedy na pracovním trhu stojí ještě lépe než krátce před finanční a hospodářskou krizí.
 
Konec těchto růžových časů není v dohle­du. Až do roku 2020 se rozdíl mezi poptáv­kou a počtem absolventů bude podle prognóz VDE ještě zvětšovat v důsledku demografic­kého vývoje. Podniky by tedy měly proje­vit při zaměstnávání inženýrů větší flexibili­tu ohledně jejich věku i země původu a měly by se opět obracet na tzv. lovce mozků (head­huntery). Inženýry je třeba hledat nejen v ji­ných zemích Evropské unie, ale také na pra­covních trzích Indie a Austrálie. Velká po­ptávka je především po elektrotechnických inženýrech se specializací na vestavné systé­my, řídicí elektroniku, mikrotechniku nebo senzoriku.

(ev)