Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pozvánka na konferenci Automatizace, regulace a procesy – ARAP 2006

číslo 7/2006

Pozvánka na konferenci Automatizace, regulace a procesy – ARAP 2006

Po úspěšném loňské prvním ročníku je připravována druhá odborná technická konference Automatizace, regulace a procesy – ARAP 2006, opět spojená s výstavkou produktů a dalšími formami prezentace dodavatelů automatizačních prostředků. Odborným garantem konference je doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc., z ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Organizačně konferenci, která se koná ve dnech 21. a 22. listopadu 2006 ve veletržním městě Brně, zajišťuje agentura Symma, s. r. o. (http://www.symma.cz).

Cílem, který sledují její pořadatelé, je nabídnout odborné veřejnosti z oboru automatického řízení konferenci uspořádanou jako odborné setkání orientované na praxi. Na rozdíl od vědeckých konferencí není účelem konferencí ARAP prezentovat výsledky vědecké práce omezenému okruhu velmi úzce specializovaných badatelů, nýbrž umožnit účastníkům výměnu zkušeností v širší oblasti a nabídnout jim nové, v průmyslové praxi použitelné poznatky.

Informace získané na konferenci mohou její účastníci poté uplatnit při projektové činnosti, posuzování nabídek, formulaci požadavků pro výběrová řízení i při zadávání a realizaci automatizačních projektů. Mnozí odborníci si také určitě se zájmem vyslechnou informace z oblastí, které sice nejsou ve středu jejich bezprostředního odborného zájmu, avšak potřebují o nich mít přehledové znalosti.

Uvedený styl prezentace jistě vyhoví širokému spektru pracovníků z průmyslu, a to nejen specialistům v oboru automatizační techniky, ale i pracovníkům s nimi spolupracujících profesí, např. technologům, pracovníkům útvarů technického rozvoje, zpracovatelům investičních záměrů apod. Zajímavý je i pro učitele odpovídajících zaměření ze středních odborných škol, kterým současně poskytuje příležitost seznámit se s didaktickým přístupem a vhodnou interpretací nových termínů ze strany vysokoškolských pedagogů. Studentům oboru automatizace, zejména z řad doktorandů, konference ARAP nabízí příležitost získat zkušenosti s aktivní i pasivní účastí na odborné konferenci za zvýhodněných podmínek.

Letošní konference ARAP je pořádána na téma Průmyslové řídicí a informační systémy. Pořadatelé jsou přesvědčeni, že odbornou veřejnost toto aktuální téma zaujme a že její členové naleznou v odborném zaměření konference ARAP 2006 dostatek důvodů k tomu, aby si ve svém pracovním kalendáři udělali čas když ne na aktivní, tedy alespoň na pasivní účast na této akci. Vzhledem k místu konání konference jsou zváni a vítáni i účastníci ze Slovenska. Redakce časopisu Automa, který je jedním z mediálních partnerů konference, plánuje, že zajímavé příspěvky vybrané programovým výborem zveřejní jako recenzované články.

Uzávěrka příjmu přihlášek příspěvků na konferenci ARAP 2006 je 15. září 2006. Informaci o způsobu přihlášení a další podrobnosti o programu lze nalézt stránkách http://www.arap.cz. Těm, kdo nejsou jako zájemci o konference ARAP zaregistrováni již z dřívějška, doporučujeme předběžně se zaregistrovat a tím si zajistit další automatické zasílání aktuálních informací elektronickou poštou. Uvítáme také všechny, kdo se s využitím fóra nabídnutého na webových stránkách budou ochotni podělit o své názory na další zaměření a formu technických konferencí v oboru automatického řízení.

(BŠ)