Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Potřebujeme aktuální strategii rozvoje našeho státu

Naše vláda v čele s premiérem Ing. Petrem Nečasem se usilovně stará o šetření fi­nančních prostředků ve státním rozpočtu. Neuvažuje o získávání finančních prostřed­ků z produkce nových výrobků s vysokou přidanou hodnotou uplatňovaných na světo­vém trhu. Proč? Pan premiér Nečas nemá dost času. Ani jednou se nezúčastnil celého jedná­ní Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž je předsedou. Základním zanedbáva­ným úkolem rady je vypracovat strategický plán rozvoje výzkumu a vývoje v České re­publice v návaznosti na rozsáhlou náročnou produkci. Cílem je zlepšit naši konkurence­schopnost a obstát na světovém trhu s výrob­ky s vysokou přidanou hodnotou. Chybí ale manažerské řízení, které je základní podmín­kou splnění tohoto cíle.

 

Situace v zahraničí

 
Chovají se politické elity v ostatních prů­myslových státech Evropské unie podobně? Nikoliv. V Německé spolkové republice byla zavedena opatření usnadňující inovace prů­myslových procesů v malých, středních i vel­kých podnicích. Různými způsoby podporují podnikatelskou sféru vlády dalších průmyslo­vých států nejen v Evropské unii.
 
Představa, že správné zaměření výzkumu a vývoje obstará jen neviditelná ruka trhu, pa­tří minulosti. O strategickém zaměření výzku­mu a vývoje rozhodují vlády (v USA, v Ja­ponsku, v Číně, v Ruské federaci, v Němec­ku i ve většině dalších průmyslových států). Jinak tomu nemůže být ani u nás.
 
Správně nám ještě nedávno bylo za vzor dáváno Finsko, kde předsedou Rady pro vý­zkum a technologie (STPC) byl též premiér a členy této rady jsou ministři resortů souvi­sejících s technickým rozvojem a financemi, významní vědci s prokazatelnými výsledky a zástupci průmyslových podniků s rozhodu­jícím vlivem na jejich úspěšnost. STPC byla založena počátkem šedesátých let minulého století. Za jejího působení se Finsko změnilo z agrární země s dřevozpracujícím průmys­lem na zemi s rozvinutou mikroelektronikou, informační technikou a rozsáhlou moderní strojírenskou výrobou.
 

Situace u nás

 
Lepší budoucnost nás čeká, budou-li upo­vídaní politici nahrazeni talentovanými politi­ky s primární snahou podporovat rozvoj vědy, techniky a vzdělávání v našem státě ve všech politických stranách. To je do značné míry odpovědnost nás všech. V tomto směru lze příznivě hodnotit činnost ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Kocourka.
 
Situace v oblasti technického rozvoje se ve světě významně mění. Ve většině podni­ků v průmyslových státech nejen v Evropské unii je usilovně zdokonalována produkce na základě průmyslového výzkumu a vývoje, který je usměrňován základním výzkumem a požadavky zákazníků. Vzhledem k novým poznatkům v moderních vědních oborech se mění i vlastnosti zejména výrobků s vyš­ší přidanou hodnotou ve prospěch výrobce i zákazníka. Zvýšenou pozornost při pláno­vání výzkumné činnosti a následné produk­ci vyžaduje marketingový pohled na svět. Stát by měl podporovat výzkum a vývoj v těch oborech, které mu přinesou užitek. Máme šance v mnoha průmyslových obo­rech. Jedním z nich je letecký průmysl, kde je jich mnoho nevyužitých. Ve Výzkumném leteckém ústavu dosud pracují vynikající odborníci, kteří mají k dispozici zázemí pro experimentální vývoj využitelný i pro jiné strojírenské výrobky. Toto pracoviště v sou­časné době slouží i zahraničním zákazníkům. Letecké technologie jsou hnacím mo­torem intenzivního pokroku ve strojírenství. Konstrukce letadel dosahují značné spoleh­livosti, optimální životnosti při minimál­ní hmotnosti, vyžadují vhodný konstrukční materiál a minimální náklady na výrobu. Ani působení světové ekonomické krize nezniči­lo naši pozici jednoho z největších výrobců moderních lehkých a ultralehkých letadel. Stovky těchto letadel jsou exportovány do celého světa. Po dvaceti letech byla v Čes­ké republice zahájena v Aircraft Industries (Let Kunovice) sériová výroba dopravního turbovrtulového letadla L 410 pro devatenáct cestujících, patřícího do kategorie General Aviation. Jeho prodej v roce 2011 i v letech dalších je potvrzován objednávkami a dalším konkrétním zájmem ze zemí na všech kon­tinentech. Zisk tohoto podniku v roce 2009 činil  125 milionů korun.
 

Rozvoj našeho průmyslu vyžaduje moderně vzdělané pracovníky

 
Pryč je doba, kdy byl průmysl posuzo­ván podle počtu komínů na čtvereční kilo­metr. Dnes se průmysl hodnotí podle toho, s jakou rychlostí modernizuje výrobky vyu­žitím výpočetní techniky, senzoriky, nových technologií obrábění, nových konstrukčních materiálů, miniaturizace elektronických ob­vodů a dalších teprve se rodících oborů. Pou­ze moderně vzdělaní pracovníci mohou tím­to způsobem zlepšovat dokonalost výrobků a snižovat jejich pracnost.
 
Hlavním problémem našich vysokých škol technického zaměření je nedostatek mo­derně vzdělaných mladších profesorů, kte­ří mají za sebou aktivní práci při řešení ak­tuálních problémů v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu a vývoji. Jak zlepšit kvalitu vysokoškolských učitelů, zvýšit úctu k jejich činnosti a příliv mladých nadaných vědců k pedagogické činnosti na vysokých školách technického zaměření? To je důle­žitá otázka nejen pro ministra školství. Tato situace je aktuální v USA, Číně, Evropské unii, Ruské federaci a ve většině dalších prů­myslových států.
 
Praxe ukazuje, že na kvalitě vysokoškol­ského vzdělání závisí úspěch průmyslu, kte­rý se orientuje na výrobky s vysokou při­danou hodnotou. Bez kvalitně vzdělaných talentovaných pracovníků nelze vyřešit nej­náročnější problémy výzkumu a vývoje ani dobře řídit moderní podniky. Nedostatek takových pracovníků v poradních orgánech vlády výrazně brzdí modernizaci našeho průmyslu zaostávajícího (i přes dílčí úspě­chy) za rozvojem průmyslových států Ev­ropské unie.
 

Zřízení Technologické agentury České republiky

 
Technologická agentura České republi­ky je podřízena přímo vládě a jejím hlavním úkolem je připravovat a implementovat pro­gramy aplikovaného výzkumu, experimentál­ního vývoje a inovací. Jejím dalším význam­ným úkolem je podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou, přičemž cílem je zvýšit konkurence­schopnost a hospodářský růst České republi­ky. Ředitelem výzkumné rady této agentury se stal prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., ve­doucí katedry kybernetiky na ČVUT v Praze, který úspěšně řídil spolupráci mnoha světově proslulých společností při řešení výzkumných problémů. Jeho zkušenosti mohou pomoci při strategickém plánování rozvoje jednotlivých průmyslových oborů, a tím přispět k úspěš­né produkci a uplatnění na světovém trhu. To povede k příznivějšímu naplňování státního rozpočtu. Činnost Technologické agentury České republiky nepochybně nahrazuje ne­dostatečnou práci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
 

Ing. Jiří Černohorský, DrSc.