Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Posouzení rizika u nového nebo již provozovaného strojního zařízení

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v příloze č. 1 zcela jasně stanovu­je, že výrobce nového strojního zařízení musí zajistit posouzení ri­zika a posléze zkonstruovat stroj s přihlédnutím k výsledkům tohoto posouzení. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v § 3 bod (1) specifikuje minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v zá­vislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením. Riziko je tedy třeba analyzovat i na provozo­vaných zařízeních. Z uvedených zá­konných požadavků vyplývá, že jak výrobce nového strojního zařízení, tak i provozovatel stávajícího zaří­zení by měli toto riziko analyzovat. Není ovšem požadováno, aby je po­suzoval sám výrobce nebo provo­zovatel. Může to tedy být i externí subjekt. Takovouto službu nabízí také společnost Sick, která se bezpečností strojních zařízení zabývá již mnoho let. Ve společnosti pracuje akreditovaný servisní tým pěti bezpečnostních specialistů, kteří zákazníka provedou všemi fázemi posouzení rizika podle ČSN EN ISO 14121-1 a následně navrhnou cenově i funkčně efektivní řešení pro vhodné zabezpečení jeho stroj­ního zařízení podle aktuálních požadavků současné legislativy. V ná­vaznosti na posouzení rizika může projektové oddělení společnosti Sick kompletně zabezpečit existující strojní zařízení zákazníka a vy­pracovat též příslušnou dokumentaci.
 
SICK spol. s r. o., tel.: 257 911 850, fax: 257 810 559, e-mail: sick@sick.cz, www.sick.cz