Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Počítačová podpora moderních metod projektování – systém in-Step

číslo 10/2003

Počítačová podpora moderních metod projektování – systém in-Step

Výpočetní technika spolu s poznatky systémového a softwarového inženýrství zasahují téměř do všech oblastí lidské činnosti. Významnou aplikační oblast představují projekty informačních a řídicích systémů. Výpočetní technika zde nachází uplatnění nejen jako součást projektovaných systémů, ale i při jejich návrhu a realizaci jako prostředek podpory činností vykonávaných v rámci životního cyklu projektu.

Hlavním tématem tohoto článku je počítačová podpora projektových prací. Na příkladě programového systému in-Step jsou ukázány současné trendy v oblasti podpory moderních metod projektování a pohledy a přístupy přinášející kvalitativně nový způsob a možnosti řízení projektů. Ačkoliv je systém in-Step určen k použití především při práci na projektech počítačově orientovaných systémů, díky užitému systémovému pohledu na danou problematiku může být používán i v dalších oblastech.

Struktura a funkce systému

Obr. 1.

Systém in-Step integruje nástroje pro řízení projektů, plánování a řízení postupu prací a pro správu verzí a konfigurací, které využívají společnou bázi znalostí o obecném projektovém postupu označovanou jako model projektového procesu (dále jen model procesu – obr. 1).

Model procesu představuje formalizovaný zápis metodiky návrhu a realizace určitého díla. Jeho existence je předpokladem účelného a efektivního využití systému in-Step. Tvorba modelu je i při existenci propracované metodiky dosti časově náročná a pohybuje se v řádu stovek hodin lidské práce. Uživatelům, kteří nedisponují vlastní metodikou nebo nechtějí investovat úsilí do tvorby vlastního modelu procesu, nabízí systém in-Step modely několika standardních metodik. Dobrým východiskem může být např. metodika V-Modell, která byla vytvořena ve Spolkové republice Německo původně pro armádní účely a posléze se rozšířila jako standardní postup vyžadovaný při všech projektech realizovaných pro státní správu. Podrobnější informace lze nalézt např. v [1]. Je třeba poznamenat, že všechny poskytované modely odpovídají metodikám návrhu a realizace počítačově orientovaných systémů. V případě použití systému in-Step v jiných aplikačních oblastech bude zapotřebí zásadní úprava těchto modelů, popř. tvorba modelů vlastních.

Obr. 2.

Zatímco každý projekt je charakteristický svoji jedinečností, model procesu od specifik projektů abstrahuje a zachycuje to, co je pro určitou skupinu projektů stejného nebo podobného zaměření společné. Základem definice modelu procesu je specifikace všech aktivit (činností), které se mohou vyskytnout v průběhu životního cyklu projektu. Tyto aktivity jsou v systému in-Step na úrovni modelu procesu popsány prvkem typ aktivity. Každá aktivita na jedné straně zpracovává určité vstupní údaje a na straně druhé svojí realizací vytváří informace výstupní. Obecně jsou jakékoliv vstupní anebo výstupní informace v systému in-Step souhrnně označovány jako produkty a na úrovni modelu procesu popsány prvkem typ produktu. K vytvoření produktů jsou využívány s ohledem na povahu konkrétního produktu určité specifické nástroje. Nástroje pro zpracování jednotlivých produktů jsou v modelu procesu voleny prostřednictvím definování šablon a jejich přiřazením příslušným typům produktů. Při realizaci projektu jsou jeho jednotlivé aktivity vykonávány pracovníky nebo skupinami pracovníků podle jejich kvalifikace a specializace. V rámci modelu procesu je tato informace zachycena zavedením rolí a jejich přiřazením jednotlivým typům aktivit (obr. 2).

Práce se systémem

Před zahájení práce na projektu v systému in-Step se standardní model procesu obvykle nejprve přizpůsobuje potřebám a požadavkům konkrétního projektu. Obecně lze míru potřebného přizpůsobení omezit redukcí rozsahu pokrytí, tedy definicí několika přesnějších modelů pro specifické podskupiny projektů. Pro adhoc přizpůsobení poskytuje systém in-Step velký počet možností a nástrojů pro automatizaci potřebných činností. Standardní model lze přizpůsobovat před zahájením projektu i v průběhu jeho realizace. Při jakémkoliv přizpůsobování modelu procesu se však musí postupovat velmi uvážlivě, neboť ve svém důsledku znamená odchýlení se od standardního postupu projektu. Například již zmiňovaná metodika V-Modell vyžaduje důslednou dokumentaci a zdůvodnění všech úprav modelu procesu.

Přizpůsobený model procesu je základem pro plánování a řízení projektu. S využitím modelu procesu jsou plánovány jednotlivé aktivity vytvářející a zpracovávající příslušné produkty, stanoveny pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků (uživatelů systému in-Step) a v neposlední řadě určeny nástroje potřebné k realizaci aktivit, resp. tvorbě příslušných produktů.

Obr. 3.

V průběhu realizace projektu jsou každému pracovníkovi poskytovány informace o aktuálním stavu projektu. Základem jeho pohledu na projekt je přehled všech pro něj plánovaných aktivit spolu s jejich stavem. Na rozdíl od mnoha jiných nástrojů pro řízení postupu prací, systém in-Step určuje stav aktivit na základě nejen stavu souvisejících aktivit, ale i stavu příslušných produktů. Tím je zajištěno, že umožňuje-li stav aktivity její zahájení, má zodpovědný pracovník vždy zabezpečeny nezbytné vstupní produkty v požadovaném stavu. Výsledky realizace aktivit jsou zachyceny výstupními produkty. Všechny produkty jsou archivovány a zpřístupňovány přímo systémem in-Step. Pro produkty jsou sledovány a udržovány jejich verze a je zajištěno, aby aktivity byly vždy uskutečňovány při použití aktuální verze příslušných produktů. Integrace nástroje pro řízení postupu prací se systémem správy verzí a konfigurací tak významným způsobem rozšiřuje možnosti zabezpečení a řízení kvality projektu (obr. 3).

Podmínkou efektivního řízení projektu je dostatek přesných informací. Při užití tradičního přístupu k řízení projektů jsou hodnověrnost a přesnost informace o stavu a průběhu projektu přímo úměrné množství zachycených dat a úsilí vynaloženému k jejich vyhodnocení. Díky přístupu použitému v systému in-Step je možné potřebné informace získat okamžitě a navíc podstatně úplnější. V modelu procesu jsou definovány stavy, ve kterých se v průběhu realizace projektu mohou vyskytovat produkty a aktivity, jakož i stavy, ve kterých mají být produkty na vstupu nebo výstupu jednotlivých aktivit. V průběhu realizace projektu systém in-Step automaticky aktualizuje, vyhodnocuje a znázorňuje stav aktivit a produktů ve vazbě na činnosti vykonávané jednotlivými pracovníky. Kdykoliv je tedy možné prostým porovnáním plánovaných a skutečných stavů aktivit a produktů získat základní přehled o aktuálním stavu projektu. Nadto disponuje systém in-Step bohatými možnosti detailního vyhodnocování. Uživateli je k dispozici množství předdefinovaných vyhodnocovacích algoritmů, jakož i prostředky pro tvorbu algoritmů vlastních. Výstupy lze získat v nejrůznějších formách, od textové přes grafickou až po formát XML pro výměnu dat s jinými systémy.

Možnosti integrace

Z hlediska architektury je systém in-Step aplikací typu klient/server. Všechna data (s výjimkou obsahu produktů) jsou uložena v repository – relační databázi stojící za systémem in-Step. Díky využití moderních technik lze systém in-Step snadno integrovat s jinými produkty. Samozřejmostí je spolupráce s dalšími produkty od společnosti microTOOL, a to jejími systémy typu CASE (Computer Aided Software/System Engineering) pro oblast strukturované analýzy (case/4/0) a pro oblast objektově orientované analýzy (objectiF). V oblasti integrace s produkty třetích stran se tvůrci systému in-Step primárně orientují na produkty společnosti Microsoft. Pomocí standardně dodávaných nástrojových adaptérů je umožněna spolupráce s produkty balíku Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) a produkty Microsoft Project a Microsoft Visio.

Závěr

Spojení prostředků pro řízení projektů, plánování a řízení postupu prací a pro správu verzí a konfigurací v jeden nástroj s sebou bezpochyby nese významné synergické efekty. Při použití systému in-Step roste kvalita a efektivita projektových prací a objevují se i kvalitativně nové možnosti řízení projektů. Využívání standardizovaných postupů a větší transparentnost projektů zvyšují důvěru a kredit firmy a vytvářejí dobré předpoklady např. pro zavedení systému managementu jakosti (ISO 9000:2000).

Výrobcem systému in-Step je německá společnost microTOOL GmbH. Díky dlouholeté spolupráci se společností microTOOL má naše pracoviště možnost sledovat vývoj tohoto produktu od samého počátku. Jeho první verze byla představena již v roce 1996. Od té doby si našel systém in-Step mnoho spokojených uživatelů, zatím však, bohužel pro naše firmy, převážně v zemích Evropské unie.

Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru Fakulty aplikovaných věd Západočeské university v Plzni č. MSM 235200004.

Literatura:

[1] CENDELÍN, J.: Moderní metody projektování automatizovaných informačních a řídicích systémů. Automatizace, 2000, roč. 43, č. 3 až 2001, roč. 44, č. 5, s. P1-P39.

[2] CENDELÍN, J.: Automatizace v projektování. In: Sborník referátů PRONT 2000 – Project Management. Sdružení EVIDA, Mariánské Lázně, 2000, ISBN 80-7082-648-7.

[3] –: in-Step für Projektleiter – Handbuch. microTOOL, Berlin, 2002.

Ing. Václav Hajšman, Ph.D.,
katedra kybernetiky,
Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni
(hajsman@kky.zcu.cz)

Inzerce zpět