Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Plant2Business – brána k informacím z výroby

Automa 4/2001

Tomáš Lín, AutoCont Control Systems
lin@autocont.cz

Plant2Business – brána k informacím z výroby

V současné době je velká většina výrobních podniků vybavena infrastrukturou pro přenos dat, která je běžně označována jako informační síť podniku a obvykle bývá využívána aplikačními programy zajišťujícími ekonomické, personální a podobné agendy podniku.

Pro řízení výroby nebo jednotlivých technologických celků se používají řídicí systémy s operátorskými stanicemi, které rovněž bývají vzájemně propojeny sítí, často označovanou jako síť technologická.

Ve většině případů jsou tyto dvě sítě zcela odděleny a bez jakékoliv možnosti vzájemné výměny dat. Propojení těchto dvou zdrojů dat však může přinést podniku mnoho výhod. Na základě informací získávaných z řídicího systému mohou vedoucí pracovníci okamžitě analyzovat současný stav výrobních zařízení, sledovat spotřebu surovin a energií, kontrolovat kvalitu vyráběného produktu, popř. zjišťovat příčiny přerušení výroby za účelem jejich minimalizace apod. Vhodným využitím těchto informací lze dosáhnout nezanedbatelného ekonomického přínosu.

Přenos dat mezi technologickou a informační sítí v podniku
Celosvětově se odhaduje, že aplikacím typu ERP (Enterprise Resource Planning) používaným pro řízení podniků jsou data z výroby v současné době přístupná pouze v necelých 20 % instalovaných řídicích systémů.

Vliv zde mají zejména tyto faktory:

  • cena, neboť realizovat propojení informačních systémů s řídicími na bázi tradičních technologií je často velmi drahé a časově náročné; většinou je přitom nutné zasáhnout do stávajícího systému řízení, z čehož vyplývá riziko přerušení výroby, a tudíž i ekonomických ztrát;

  • znalosti systémů: odborníci z oblasti informačních technologií (IT) obvykle mají malé znalosti z oblasti řídicích systémů a naopak tvůrci aplikací pro řídicí systémy většinou nejsou schopni dostatečně identifikovat požadavky uživatelů na úrovni řízení podniku;

  • bezpečnost dat jako velmi důležitý faktor: představa, že kterákoliv stanice z podnikové sítě může přistupovat k operátorské stanici řídicího systému, a tedy k výrobním datům a popř. i parametrům řídicího systému (které může např. i změnit), je častou zábranou snah o propojení technologické sítě s informační.

Společnost CI Technologies na základě těchto poznatků vyvinula skupinu produktů Plant2Business, která svými vlastnostmi vylučuje uvedené nepříznivé vlivy a umožňuje tak překonat pomyslnou bariéru mezi světem řídicích systémů (SCADA/HMI) a světem systémů pro řízení podniku (ERP).

Produkty skupiny Plant2Business
Skupina programů Plant2Business se v současné době skládá z produktů Plant2SQL, Plant2Net a Plant2Pocket.

Plant2SQL je rozhraní pro přístup k datům obsaženým ve vizualizačním systému Citect (aktuální hodnoty proměnných, alarmy, časové průběhy). Pomocí Plant2SQL lze připojit operátorskou stanici systému Citect k podnikové síti a tím zpřístupnit určitým jejím uživatelům vybraná data z řídicího systému. Plant2SQL umožňuje zpřístupnit data z technologické sítě uživatelům v informační síti i bez fyzického propojení obou sítí.

Plant2SQL může rovněž ukládat důležitá data do databáze SQL (MS SQL Server nebo MSDE). Instalovat i nastavit Plant2SQL lze ve velmi krátké době, aniž by byla nutná znalost konfigurace systému Citect a databází SQL. Plant2SQL je možné připojit k již existující aplikaci vizualizačního softwaru Citect beze změny stávající aplikace. Otevřené rozhraní tohoto produktu dovoluje přistupovat k datům pomocí mnoha softwarových nástrojů (MS Excel, MS Internet Explorer, vlastní aplikace napsané v jazyce Visual Basic, Visual C++ apod.) nebo je lze přímo integrovat do stávajících systémů ERP.

Plant2Net pracuje jako portál k technologickým datům. Zpřístupňuje data uživatelům v prostředí internetu/intranetu. Klientské stanice přistupují k datům obsaženým ve vizualizačním systému Citect prostřednictvím prohlížeče MS Internet Explorer. Uživatelé mohou definovat své vlastní pohledy na data, sestavy pro zobrazení a tisk protokolů apod.

Plant2Pocket, doplněk produktu Plant2Net, zpřístupňuje data obsažená v systému Citect přes rozhraní WAP. Uživatelům jsou tato data přístupná prostřednictvím mobilních telefonů nebo zařízení typu PDA (Personal Digital Assistant).

Závěr
Produkty Plant2Business překonávají tradiční bariéry v oblasti výměny dat mezi aplikacemi pro řízení technologických procesů (systémy SCADA/HMI) a aplikacemi pro řízení podniku (systémy ERP). Umožňují velmi rychle konfigurovat přenosy dat bez zásahu do stávajícího řídicího systému. Produkty skupiny Plant2Business budou představeny na konferenci MES – informační systémy výroby (http://web.quick.cz/adam-ova). Další informace lze nalézt na www.citect.cz

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz