Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

PC Worx 5.0 – nová generace softwaru pro automatizaci

PC Worx 5.0 – nová generace softwaru pro automatizaci

Stálé zrychlování cyklu obměny výrobních prostředků i vyráběného spotřebního zboží vede k růstu požadavků na automatizaci. Vedle ceny bývají při posuzování nabídky hodnoceny rychlost a možný rozsah změn při úpravách automatizačního systému. Klíčem ke splnění těchto požadavků na pružnost je především použití odpovídajícího automatizačního softwaru. Je to právě programové vybavení, které má rozhodující úlohu při rozšiřování nebo generační výměně systému. Nová generace vývojového prostředí PC Worx z produkce firmy Phoenix Contact bez výjimek vyhovuje všem požadavkům kladeným na špičkový vývojový software pro automatizaci.

Podpora komunikačních systémů

Programový nástroj PC Worx vznikl v roce 1996 jako zastřešení spolupracujících programů CMD Interbus a IEC Multiprog. V dalších svých verzích se stal významným vývojovým a řídicím prostředím používaným v mnoha průmyslových odvětvích. V roce 2004 nabídla firma Phoenix Contact systém Automationworx jako integrované řešení sdružující prostředky pro programování, parametrizaci a konfigurování řadičů a PLC v komunikačních systémech se sběrnicemi Interbus a Profinet. Vývojové prostředí PC Worx je nedílnou částí systému Automationworx od firmy Phoenix Contact a vývoj směřuje k posílení jeho úlohy také v bezpečnostních řešeních.

Obr. 1.

Obr. 1. Programovací prostředí PC Worx je určeno pro všechny řadiče a řídicí jednotky od firmy Phoenix Contact

Jednotné programovací prostředí

Vývojové prostředí PC Worx je určeno pro všechny řadiče a řídicí jednotky od firmy Phoenix Contact a zaručuje mj. přenositelnost aplikačních programů také mezi zařízeními s různým výkonem. Vestavěný průvodce rozpozná rozdíly v technickém vybavení (např. použití jiné sběrnice) a interaktivně nabízí vhodná řešení (obr. 1). Systém PC Worx odpovídá standardu IEC 61131-3. Již základní programový balík umožňuje používat jazyky LD (Ladder Diagram), FBD (Function Blocs Diagram), IL (Instruction List), ST (Structured Text) i SFC (Sequential Function Chart). Programy vytvořené v jazycích LD, FBD a IL lze navzájem křížově převádět z jazyka do jazyka, program v jazyce ST může být přeložen do kteréhokoliv z předchozích tří jazyků (obr. 2). Systém PC Worx 5.0 obsahuje také jazyk MSFC (Machine Sequential Function Chart), určený k řízení cyklických procesů ve strojích. Verze PC Worx 5.0 dovoluje vytvářet síťové funkce výměny dat i v základních jazycích. Navíc podporuje formát File Exchange podle normy IEC 61131 a formát PLCopen Exchange pro XML jako dvě cesty pro přenos a výměnu kódů mezi sdílenými programátorskými prostředky.

Uživatelsky orientované editory

Program Software PC Worx nabízí editory pro usnadnění práce programátora v různých programových prostředích. Barevné znázornění syntaktických symbolů jako IF, THEN a ELSE v jazyce ST přináší lepší přehlednost programu a možnost snáze rozlišit struktury a funkční moduly. Nástroj IntelliSense automaticky dosazuje jména proměnných a prvky strukturních a funkčních modulů.

Obr. 2.

Obr. 2. Prostředí PC Worx 5.0 podporuje všechny jazyky podle IEC 61131-3 (s určitou možností převodu aplikačního programu z jazyka do jazyka) a navíc jazyk MSFC

Prostředí PC Worx 5.0 nabízí uvedené funkce v textově i graficky orientovaných jazycích. Barevné zvýraznění objektů v grafických editorech indikuje vložení standardního nebo uživatelského programového modulu. Rozvinutí modulu zobrazí zdrojový kód v módu on-line i off-line. Výkonný průvodce editací zobrazuje operace dostupné pro vybraný hardware, a to ve všech jazycích. Jazyk LD byl rozšířen zahrnutím semigrafické formy editoru založeného na buňkách rozdělujících pracovní prostor do řádků a sloupců. K dispozici je i nadále grafická forma editoru programů v jazyce LD. Semigrafický editor LD kombinuje řídící slova v jazyce ST se sekvenční síťovou tabulkou funkcí a funkci autorouting pro předcházení kolizním situacím v síti.

Lokalizace programů

V době globalizace je často žádána schopnost rychlého převodu aplikačních programů do jednotlivých národních verzí. Systém PC Worx 5.0 je i v základní sestavě vícejazyčný a navíc lze veškeré komentáře vyjmout, editovat a zpětně uložit na původní místo v programu. Jako perličku připomeňme, že PC Worx 5.0 je jediný program, který podporuje čínštinu.

Tab. 1. Charakteristika vývojového prostředí PC Works 5.0

Oblast

Dílčí vlastnosti

programování

 • podpora všech jazyků podle IEC 61131–3
 • tabulka strojových sekvenčních funkcí
 • semigrafický editor řetězců v jazyce LD
 • export/import komponent typu POE ve standardech IEC nebo PLCopen XML
 • křížový překlad pro základní jazyky podle IEC 61131-3
 • uživatelský textový a grafický editor
 • ovládání z klávesnice i zkratkami
 • sdružování podle POE
 • kompatibilita s tabulkovým procesorem MS Excel
 • standardní typy dat podle IEC
 • mnohorozměrné řetězce a pole
 • okno křížových odkazů
 • průvodci projektem a šablony
 • přepínač jazykových verzí
 • ochrana heslem
 • rozhraní konfigurátoru OPC
 • možnost multiprojektování
 • mnohouživatelský přístup
 • tvorba síťových šablon

konfigurování sběrnic

 • podpora sítí Interbus a Profinet
 • návrh sítí PLC v jediném projektu
 • náhled stromu vytvářené sítě
 • katalog zařízení k dispozici

diagnostika a sledování

 • přehledné uživatelské rozhraní
 • možnost modifikování projektu on-line
 • grafické zvýraznění povinných proměnných v kódu programu
 • seznam povinných proměnných
 • okna ke sledování
 • logický analyzátor
 • ladění knihovny
 • správa procedur
 • simulace bez hardwaru PLC
 • uložení zdrojového kódu v cílovém systému

Programování on-line

Při oživování strojů anebo systémů a optimalizaci jejich chodu je zvláště důležitá možnost přistupovat k programu a provádět v něm změny v režimu on-line. V prostředí PC Worx 5.0 lze měnit propojení, včetně komplexních, doplňovat standardní i uživatelské moduly, specifikovat I/O rozhraní, měnit periody programových cyklů atd., a to kdykoliv, i během činnosti programu. Okno křížových odkazů uvádí přehled všech proměnných a hardwarových spojů použitých v programu. Integrovaný logický analyzátor byl rozšířen o zobrazení dat typu struktura a pole. Uživatel má tudíž přístup k funkcím typu přerušení, krokování a sledování a dále integrovaný přehled vztahů a podporu při vyhledávání časově závislých chyb. Dalším přínosem softwaru PC Worx 5.0 je integrované simulační prostředí, které umožňuje ověřit činnost řídicího programu bez přítomnosti hardwaru. Do jednotky softPLC lze přes hardwarovou strukturu přivádět simulovaná technologická data a teprve po ověření funkceschopnosti ji přepojit na reálný proces beze ztráty nastavení proměnných nebo programu. Víceuživatelské prostředí generuje projekt serveru a uživatelé se podílejí svými uživatelskými projekty. Schopnost tzv. multiprojektování znamená možnost současně programovat několik PLC obsažených v projektovaném automatizačním systému při vy­užití distribuo­vaného programování.

Obr. 3.

Obr. 3. Vývojové prostředí PC Worx 5.0 podporuje nejrozmanitější typy řídicích struktur (ILC – InLine Controller, MMS – Modular Managed Switch, RFC – Remote Field Controller)

Řešení pro automatizaci

Systém PC Worx 5.0 podporuje všechny typy řídicích struktur technologických celků. Obsáhne realizaci malých instalací s několika I/O a současně systémů plošného sběru a zpracování signálů v distribuovaných soustavách integrovaných prostřednictvím komunikačních sběrnic Interbus nebo Profinet. Pro realizaci rozsáhlých distribuo­vaných automatizačních systémů podporuje řešení s hierarchicky zapojenými malými PLC ve funkci koncentrátorů. Komunikace s koordinujícím PLC a podřízenými jednotkami probíhá prostřednictvím sběrnice Interbus, Ethernet nebo Profinet. Modulární koncept systému zjednodušuje uvedení do provozu i údržbu celé instalace řídicího systému. Společná pro všechny typy úloh je možnost adresace proměnné v podřízených úrovních jménem i schopnost přenášet rozsáhlé objemy dat mezi jednotlivými řídicími uzly při použití Ethernetu (obr. 3).

Shrnutí

Vývojové prostředí pro projektování automatizačních systémů PC Worx 5.0 nabízí mnoho osvědčených i nových funkcí, shrnutých v tab. 1. Obsahuje jednoduchá a intuitivní uživatelská rozhraní, jež jsou použitelná k realizaci komplexních řídicích systémů. Komunikace probíhá přes standardní rozhraní, jako je Ethernet, Interbus a Profinet, při zachování standardních způsobů vizualizace prostřednictvím např. OPC. Společnost Phoenix Contact i zde zachovává své heslo charakterizující její postoj k inovacím, které zní: Phoenix Contact – Inspiring Innovations.

Ing. Václav Chytil,
Phoenix Contact, s. r. o.

Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 542 213 401
fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz