Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Optimální výběr měřicí techniky pro energetiku a teplárenství

číslo 1/2005

Optimální výběr měřicí techniky pro energetiku a teplárenství

Společnost Level Instruments poskytuje zákazníkům kompletní sortiment přístrojů pro nejrůznější měření – nejen pro měření polohy hladiny v zásobnících v energetice či teplárenství. Tento článek je krátkým výčtem toho, co společnost pro zmíněnou oblast nabízí. Spolehlivost přístrojů je ověřena jejich dlouholetým provozem u nás i v zahraničí.

Hlavními surovinami při výrobě tepla jsou palivo a voda. Vodu je nutné na začátku procesu za pomoci přídavků – louhů, kyselin atd. – upravit na vodu demineralizovanou. Pro měření hladiny v zásobnících přídavků lze potřebný přístroj volit z velkého počtu hladinoměrů. U dávkovacích čerpadel se často používají indukční průtokoměry, které rovněž dodává společnost Level Instruments. Pro analýzu upravené vody jsou určeny snímače pH.

Dále je nutné měřit průtok již demineralizované vody. Nejlépe se v těchto aplikacích osvědčily ultrazvukové průtokoměry Flexim. Snímače se montují na vnější stranu potrubí. Není tedy třeba narušit stěnu potrubí a odstavit výrobní proces, navíc v místě měření ani neklesá tlak. Ultrazvukový průtokoměr rychle reaguje na náhlé změny průtoku a tím zaručuje spolehlivé a přesné měření i v nepříznivých podmínkách. Vzhledem k tomu, že demineralizovaná voda je nevodivá, není zde možné použít indukční měření průtoku.

Jde-li o uhelnou teplárnu, bývá uhlí uloženo na skládce. Rozsáhlé otevřené skládky jsou v současné době pro jejich velkou prašnost nahrazovány vnitřními skládkami. Společnost Level Instruments dodává již několik let měřiče zaplnění zásobníků uhlí v těchto skládkách.

K monitorování polohy hladiny uhlí se nejlépe osvědčil systém AiRanger. Dodává se v provedení LU01 pro jedno měřicí místo, LU02 pro dvě měřicí místa a LU10 pro monitorování až deseti měřicích míst. Systém měří v rozsahu 0,3 až 60 m; záleží na typu použitého senzoru. Spokojenost zákazníků se systémem AiRanger lze doložit mnoha významnými referencemi z celého světa.

U velkého počtu zásobníků je ideálním řešením desetikanálová vyhodnocovací jednotka LU10. Systém je využíván také v provozních zásobnících v halách blízko kotle.

Pro hlídání havarijního maxima polohy hladiny jsou vhodným řešením limitní rotační spínače. Spolehlivé a osvědčené jsou rotační hladinové spínače Rotonivo RN 3000 v lanovém provedení. Jejich výhodou je provoz nazávislý na dielektrické konstantě, vodivosti či prašnosti materiálu v nádrži. Limitní hladinové spínače německé firmy UWT jsou natolik spolehlivé, že jejich záruční doba je prodloužena na 36 měsíců.

Zauhlování jednotlivých kotlů zajišťuje pásová doprava. Samozřejmostí je hlídání množství uhlí na přesypech ultrazvukovým hladinoměrem MiniRanger. Velice spolehlivě přítomnost materiálu na dopravníku rozezná bezkontaktní ultrazvukový limitní spínač Pointek ULS 200.

Obr. 1. Obr. 1. Radarový hladinoměr LR 400 je vhodný pro měření hladiny rozemletého uhlí v zásobníku

Uhlí se pro zvýšení účinnosti spalování rozemílá na prach. Do rozemletého uhlí se pro snížení emisí oxidů síry přidává vápenec. Dále jsou dvě možnosti: rozemleté uhlí se ihned spaluje, nebo se přemísťuje do mezizásobníku, kde výšku jeho zaplnění často měří ultrazvukové nebo radarové hladinoměry. Zákazník má možnost zvolit si takové řešení, které vyhovuje právě jeho podmínkám i požadavkům. Pro měření polohy hladiny rozemletého uhlí je vhodný např. radarový hladinoměr Sitrans LR 400 (obr. 1), pracující na frekvenci 24 GHz. Je to špičkový přístroj, jenž byl vyvinut speciálně pro sypké, jemné a velmi prašné materiály.

Vrstva uhlí se přemísťuje pod kotel nebo mezi zásobníky na rošt. Uhlí hoří a vzniká teplo, které ohřívá vodu v trubkách a mění ji na páru.

Pro hlídání úletu za filtry bývají nejčastěji instalovány přístroje PFM firmy Dr. Födisch, využívající triboelektrický jev. Přístroje PFM mohou být použity pro kontrolu filtrů a k monitorování odlučovačů a filtrů popílku v elektrárnách, teplárnách a kotelnách, ale i v nejrůznějších jiných provozech, např. v cementárnách, vápenkách nebo klimatizačních jednotkách. PFM jsou také vhodné pro údržbu a servis prachových filtrů, pro kontrolní měření obsahu pevných částic v kouřovodech apod.

V elektrárnách a teplárnách, kde se topí mazutem, bývá měřena hladina skladovaného topného oleje ultrazvukovými snímači Exomach nebo radarovými hladinoměry.

Obsah CO2 a CO v exhalacích měří přesné analyzátory plynů, které jsou také součástí sortimentu společnosti Level Instruments.

Pára z kotle je parovodem dopravována do výměníků. Jinou možností je horkovod, v němž se pod tlakem dopravuje horká voda. U horkovodů se osvědčily snímače Flexim, které zajišťují měření průtoku a také měření množství dodaného tepla.

Tam, kde se současně vyrábí i elektrická energie, se pára dopravuje do parogenerátoru. Množství páry a množství dodaného tepla měří robustní snímače tlakové diference.

Použitá voda – kondenzát – je dopravována do čističky. Zde se hlídá hladina kondenzátu v jímkách a dále je měřen průtok za čističkou.

Pro měření průtoku vody v daných žlabech v otevřených kanálech je určen velmi spolehlivý systém OCM III, vybavený softwarem s přednastavenými tvary žlabů a přepadů. OCM III obsahuje funkci sběru dat s periodou jednou za minutu až jednou za den. Za tuto dobu počítá a zaznamenává průměrný průtok a navíc minimální a maximální denní teplotu a průtok, včetně doby zaznamenání, a také součet proteklého množství za den. Mezi rozšiřující funkce patří proměnlivá četnost sběru dat. V případě potřeby může být přístroj automaticky přepnut na častější sběr dat.

Pro stanovené otevřené kanály je zákazníkům k dispozici také cenově výhodná souprava s názvem SET 2000. Skládá se z Parshallova měrného žlabu, ultrazvukové sondy Probe a procesorové jednotky. Umožňuje přesné, spolehlivé a bezúdržbové měření průtoku se sumarizací proteklého množství, které vyhovuje zákonu o odpadních vodách. Snímač se však uplatňuje nejen v oblasti měření odpadních vod.

Článek ukazuje, že si zákazník společnosti Level Instruments může vybírat ze široké nabídky nejrůznějších měřicích zařízení. Tým zkušených odborníků mu pomůže při výběru a návrhu vhodného řešení i při instalaci a uvádění přístrojů do provozu.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz