Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Operační program Životní prostředí zahajuje

Operační program Životní prostředí zahajuje

Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnily první výzvu k předkládání žádostí o dotace na vybrané oblasti operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Od 3. září do 26. října 2007 je možné žádat o dotace na projekty zaměřené na ochranu vody a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), nakládání s odpady, řešení starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. První výzva, pro kterou je připraveno téměř 20 mld. korun, je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Další výzvy budou zveřejňovány postupně od podzimu tohoto roku.

V rámci OP ŽP bude v letech 2007 – 2013 rozděleno celkem 150 mld. korun. Program čerpá 18,4 % z částky 26,96 miliardy eur určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Z prostředků Evropské unie bude v rámci první výzvy OP ŽP dotována např. výstavba čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpraven vody nebo přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Subvencováno bude pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo nově budovaných rozvodů zásobování teplem, výstavba a rekonstrukce kotelen a lokálních zdrojů tepla využívajících OZE, zvyšování účinnosti energetických systémů budov, rekonstrukce otopných soustav, využití bioodpadů, separace a svoz odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, rekultivace starých skládek nebo rekonstrukce environmentálních vzdělávacích center. Podrobnosti na http://www.businessinfo.cz

(ed)