Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace rozdělí 55 miliard korun

Národní výzkum a vývoj se může těšit na významnou finanční podporu v podobě operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkem 2,07 miliardy eur se České republice nabízí z Evropského fondu pro regionální rozvoj v období 2007 až 2013 na budování a rozvoj výzkumné a vývojové infrastruktury a zařízení. V přepočtu podle současného kurzu je to suma přesahující 55 miliard korun. Operační program je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další neziskové organizace, které se zabývají výzkumem a vývojem.
 
Finanční prostředky jsou již nachystány. Historicky první výzva v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla vyhlášena 15. prosince 2008 pro druhou prioritní osu – regionální výzkumná a vývojová centra. Cílem této výzvy je dotacemi podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť zaměřených na aplikovaný výzkum a posílit jejich spolupráci s praxí. Na realizaci prvních projektů v rámci dané výzvy je vyčleněno šest miliard korun.
 
Navržený strategický rámec operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace lze popsat jako dvouúrovňovou strategii podpořenou třemi průřezovými cíli. V první úrovni je podpora relativně omezeného počtu interdisciplinárně zaměřených výzkumných center špičkové kvality (budoucí Centra excelence). V druhé úrovni bude podpora směřovat do aplikačně orientovaných a sektorově zaměřených výzkumných institucí, které mají potenciál rozvíjet silná partnerství s praxí (budoucí Regionální výzkumná a vývojová centra). Vedle toho posilují strategickou orientaci programu tři průřezové cíle: za prvé podpora transferu výsledků výzkumu do praxe, za druhé podpora popularizace vědy a techniky a propagace výsledků výzkumu a inovací, za třetí podpora zvýšení počtu kvalitně vyškolených lidských zdrojů při využití investic do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a vývojem.
(ed)