Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Ohlédnutí za veletrhem SPS/IPC/Drives

Společnost Mesago, pořadatel veletrhu SPS/IPC/Drives (www.mesago.de/sps), kte­rý se konal 24. až 26. listopadu 2009 v ně­meckém Norimberku, zveřejnila předběžnou závěrečnou zprávu, kde se uvádí, že vele­trh navštívilo 48 595 návštěvníků. Toto číslo předčilo očekávání: zatímco počet vystavovatelů a obsa­zená výstavní plocha mírně poklesly, počet návštěvníků opět vzrostl (2008: 48 105). Vystavovatelé jsou přitom se strukturou návštěvníků velmi spokojeni – převažují mezi nimi odborníci, kteří chtě­jí s vystavovateli diskutovat o konkrétních projektech, a nezřídka jsou to lidé s roz­hodovacími pravomocemi.
 
Ovšem ani pokles počtu vystavovatelů nebyl v roce 2009 nijak dramatický: vele­trhu se zúčastnilo 1 237 vy­stavovatelů (v roce 2008 jich bylo 1 386), z toho 265 ze zahraničí (2008: 285), z celkem 30 zemí svě­ta (2008: 32). Největší zastoupení ze zahra­ničí měly Itálie, Švýcarsko, Čína a Rakous­ko. Výstavní plocha byla 89 000 m2 (2008: 94 700 m2).
 
Proč byl o veletrh mezi odbornou veřej­ností takový zájem? Hlavním magnetem bylo množství novinek, které zde byly představe­ny, a také to, že veletrh neopustila v podsta­tě žádná z klíčových firem, a návštěvníci si tak mohli udělat kompletní obrázek o vývo­ji v oboru. Také atmosféra zpomalení hos­podářského propadu byla pro veletrh více než příznivá.
 

ZVEI konstatovala: volný pád se zastavuje

 
Tisková konference sdruže­ní ZVEI byla jako každoročně věnována vývoji v oboru. Před­nášející prohlásili, že vidí prv­ní známky zlepšení situace. Zdá se, že volný pád objemu zaká­zek se konečně zastavuje. Za­tímco v současné době hlásí ně­mecké firmy z oboru automati­zace pokles obratu o 20 až 25 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2008, v roce 2010 vesměs počítají s „kladnou nulu“, tedy s nepatrným, ale přece jen růs­tem. Problémů bude stále dost. Firmy potřebují k růstu kapitál, avšak toho je nedostatek. Cesta z krize bude pomalá a s růstem v řádu pouhých jednotek pro­cent je podle ZVEI nutné po­čítat nejen tento rok, ale patr­ně i v několika dalších letech.
 
Významným datem pro elek­trotechniku a automatizaci ne­jen v Německu, ale v celé Ev­ropě byl 22. červenec 2009, kdy vstoupila v platnost směr­nice EU 640/2009 se závaznými pravidly pro energeticky úspor­nou konstrukci pohonů. Podle ZVEI jde o potřebné opatření, ale jeho načasování je poněkud nešťastné. Pře­chod na energeticky úspornější konstrukce po­honů vyžaduje nemalé investice, a to může být pro velký počet výrobců pohonů v současné si­tuaci velmi nepříjemné.
 

Stručně z veletrhu

 
Novinek a inovací bylo na SPS/IPC/Drives 2009 skutečně hodně. V dalším textu stručně připomenu jen některé z nich (v abecedním po­řádku vystavovatelů), podrobnější informace o mnohých z nich najdou zájemci v dalších vydáních časopisu Automa.
 
Společnost Beckhoff (www.beckhoff.com) představila TwinCAT 3, novou verzi softwaru pro počítačovou řídicí techniku. Podstatnými rysy jsou vazba na software Matlab a Simu­link, včetně možnosti automatického genero­vání kódu v C/C++. Programování v C/C++ přibylo jako další verze k programovacím ja­zykům podle IEC 61131-3. Inženýrské pro­středí TwinCAT 3 bude založeno na Visual Studio od firmy Microsoft.
 
Nabízí se srovnání s Automation Studio od firmy Bernecker + Rainer (www.br-auto­mation.com). Právě programové vybavení Au­­tomation Studio, kde také nově přibyla mož­nost automatického generování kódu z progra­mů Matlab a Simulink, bylo jedním z lákadel stánku této firmy. Firma ovšem přišla na vele­trh i s dalšími novinkami. Jmenujme alespoň Integrated Safety Technology, nový systém pro realizaci bezpečnostních funkcí, jehož význač­ným rysem je to, že bezpečnostní funkce se nemusí „prodrátovat“, ale programujíse po­mocí nástroje SafeDesigner (obr. 1), integro­vaného do Automation Studio (viz také článek na str. 14-15). Velmi zajímavé je také doplnění sortimentu pohonů malých výkonů o servopo­hony řady AcoposMicro, která nyní umožňuje najít vhodné řešení v podstatě pro jakékoliv za­dání v oblasti výkonů 50 až 500 W.
Společnost Belden (www.belden.com), vlastník značek HEW Kabel, Hirschmann a Lumberg Automation, představila mj. nový, cenově výhodný ethernetový přepínač (switch) Spider II 8TX PoE značky Hirschmann (obr. 2). Integrovaný zdroj PoE generuje na­pájecí napětí 48 V DC, které umožňuje napá­jet síťová zařízení prostřednictvím stejného ka­belu, kterým se přenášejí data.
 
Na tiskové konferenci CLPA, CC-Link Partner Association (www.clpa-europ.com), byl představen další člen rodiny protokolů CC-Link, a to CC-Link IE Field. Umožňuje připojit provozní I/O, pohony, měniče, pneu­matické ventily a další zařízení pomocí deter­ministické sítě založené na Ethernetu.
 
Společnost Copadata (www.copadata.de) oznámila, že v lednu 2010 uvede na trh no­vou verzi systému SCADA/HMI Zenon 6.50. Odborníci se mohli mnohé o tomto novém produktu dozvědět už na veletrhu SPS/IPC/Drives. Software je určen především pro tři klíčové oblasti: automobilový průmysl, potra­vinářství a energetiku, a právě pro ně přinese mnoho nových vlastností.
 
Z nabídky firmy Festo (www.festo.com) mě osobně nejvíce zaujala ucelená nabídka řešení pro řízení pohybu, zahrnující na plat­formě CPX vše, co je pro tyto úlohy třeba – od vlastních pneumatických a elektrických motorů, přes sběrnicové komponenty až po ří­dicí úroveň aplikace a nástroje pro programo­vání. Důraz je kladen na standardizaci všech komponent a důslednou otevřenost. Pomocí systémů pro řízení pohybu od firmy Festo lze nyní realizovat i synchronní řízení os nebo ří­zení robotů (obr. 3).
 
Společnost Harting (www.harting.com) nabídla návštěvníkům techniku pro desetigi­gabitový Ethernet: konektor Harting RJ In­dustrial 10G (jehož montáž je opravdu velmi snadná), osmipólový Har-Speed M12 a ka­belový systém Ha-Vis preLink (obr. 4). Ko­nektory a kabelové systémy jsou vhodné pro realizaci komunikační infrastruktury v prů­myslových provozech, účelových budovách, skladech, obchodních střediscích apod.
 
Firma Horner APG (www.horner-apg.com) na veletrhu představila mj. novou operátor­skou stanici XL6e s 5,7" dotykovým disple­jem, vestavěnou základní sadou I/O s mož­ností rozšíření až na 4 096 DIO a 1 024 AIO, s komunikací prostřednictvím CANOpen, Profibus-DP nebo GPRS. Vestavěné ether­netové rozhraní umožňuje využívat webové služby nebo FTP. K dispozici je slot pro pa­měťovou kartu Micro SD; prostřednictvím ethernetového rozhraní je možné do této pa­měti přistupovat i na dálku, po síti.
 
Společnost Iconics (www.iconics.com) představila svůj vizualizační systém Genesis64 ve verzi 10.5, která je založena na Microsoft Windows 7. Ostatní vlastnosti, jako podpora OPC UA nebo 64bitových několikajádrových CPU, zůstaly zachovány nebo byly rozšíře­ny. Operační systém Microsoft Windows Vis­ta lze označit v oblasti průmyslové automati­zace z mnoha důvodů za neúspěšný; přechod na Windows 7 je tedy pro zá­kazníky vítanou novinkou.
 
Firma Kontron (www.kontron.com), kromě uve­dení technických novinek v podstatě ve všech kate­goriích vestavných systémů (viz např. článek na str. 4 v tomto čísle), oznámila uzavření strategického part­nerství s firmou Wind River (www.windriver.com), dis­tributorem operačních sys­témů VxWorks a Wind Ri­ver Linux.
 
Zajímavou novinku před­vedla firma LEM (www.lem.com). Jde o systém určený k monitorování baterií UPS. Každý, kdo přišel o data po ztrátě napájení (to je mimochodem nejčastější příčina ztráty dat), teď asi zbystří. Zálohovat napájení po­mocí UPS je užitečné, ovšem není-li baterie v UPS jen na ozdobu. Aby tomu tak nebylo, je nutné ji pravidelně kontrolovat. U záloho­vání rozsáhlejších zařízení je s tím spojeno značné množství práce. Navíc mezi kontrola­mi nejsou k dispozici žádné informace o ak­tuálním stavu baterie. Systém od firmy LEM měří napájení, teplotu a impedanci baterie a změřené hodnoty přenáší do centrální jed­notky, která umožní vyhodnotit stav baterie a při nestandardním chování vyvolat alarm. Značnou výhodou u velkých sestav baterií je možnost zapojit všechny senzorové jednotky do série; tím se významně zredukuje kabeláž a zlevní instalace celého systému.
 
Mezi mnoha novinkami firmy Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com) lze vy­brat Axioline (obr. 5), real-time systém I/O vhodný pro různé třídy úloh, stejně rychlý, robustní a jednoduchý jako paralelní připo­jení pomocí řadových svorek (offset na jeden modul I/O je jen 1 μs, doba reakce do 1 ms).
 
Bezpečnostní systém PSS4000 (obr. 6) mohli návštěvníci vidět ve stánku firmy Pilz (www.pilz.de). Systém umožňuje současně realizovat běžné řídicí i bezpečnostní funk­ce, řízení pohonů, diagnostiku a vizualizaci. Jeho základní koncepcí je decentralizované řízení s centrálním dohledem. Programová­ní je nezávislé na použitém hardwaru, takže vytvořené programy jsou snadno přenositel­né. Systém má certifikát německé společnos­ti TÜV Süd, dokládající jeho soulad s evrop­skými normami pro bezpečnost strojů.
 
Veletrhu se zúčastnila také společnost Rockwell Automation (www.rockwell.com). Pozornost návštěvníků upoutaly zvláště kom­ponety pro realizaci bezpečnostních funkcí. Například servopohon Kinetix 6200 už obsa­huje bezpečnostní funkce, které mj. umožňují uvést pohon do pohybu bezpečnou rychlostí. To je velmi důležité pro bezpečnou spoluprá­ci strojů a obsluhy, zvláště při uvádění strojů do provozu a při servisu.
 
Bezpečnostní komponenty byly důleži­tou součástí expozic i jiných firem. Napří­klad ve stánku firmy Sick (www.sick.de) to byla kromě jiného světelná záclona C4000 Palletizer Advanced, kompaktní, se snad­nou instalací a cenově výhodná, určená spe­ciálně pro skladovací techniku a manipulaci s materiálem.
 
Společnost Siemens (www.siemens.com) soustředila svou veletržní expozici především na šetření energií. Inovovaný Sirius Modular System (obr. 7) umožňuje nejen zjednodušit zapojení rozváděčů, ale také zmenšit jejich rozměry a dosáhnout menších energetických ztrát: při stejných rozměrech přístrojů dovolu­je nyní v pracovních i řídicích obvodech pra­covat s proudem do 40 A. K připojení provoz­ních přístrojů je možné využít AS-Interface nebo IO-Link. V mnoha úlohách, jejichž cí­lem jsou úspory energie, se uplatní také nový řídicí mikrosystém Simatic S7-1200. Rov-něž je nutné zmínit inovace v řadě pohonů Sinamics. Zvláště při použití s čerpadly nebo kompresory dokážou uspořit značné množství elektrické energie.
 
Perspecto od firmy Wago (www.wago.com) je nová řada operátorských panelů a pa­nelových počítačů, vhodně doplňujících ze­jména Wago-I/O-System. Čtenáři se s nimi mohli seznámit již v minulém čísle časopisu Automa (Automa 2009, č. 12, str. 3).
 

SPS/IPC/Drives v roce 2010

 
Letos se bude veletrh SPS/IPC/Drives v Norimberku konat 23. až 25. listopadu 2010. Těžko dopředu odhadovat, v jaké eko­nomické situaci se bude trh s automatizační technikou v té době nacházet, ovšem prozíra­vé firmy dobře vědí, že náklady na marketing musí vynakládat účelně a smysluplně v každé době. Účast na oborových veletrzích je spo­lu s inzercí v odborném tisku a na webových stránkách specializovaných internetových portálů efektivním mixem nástrojů umožňu­jícím upoutat pozornost odborné veřejnosti.
Petr Bartošík
Obr. 1. Vývojový a konfigurační systém SafeDesigner od spo­lečnosti Bernecker + Rainer
Obr. 2. Ethernetový přepínač Spider II 8TX PoE značky Hirschmann byl novinkou ve stán­ku firmy Belden
Obr. 3. Ventilový terminál na platformě CPX od firmy Festo na rameni robotu
Obr. 4. Ha-Vis preLink je nový koncept ethernetové kabeláže podle normy ISO/IEC 11801, který zjednodušujue instalaci a šetří montážní náklady; na veletrhu jej představila firma Harting
Obr. 5. Real-time systém I/O Axioline od firmy Phoenix Contact
Obr. 6. Univerzální bezpečnostní systém PSS4000 od firmy Pilz
Obr. 7. Inovovaný Sirius Modular System od firmy Siemens