Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Ohlédnutí za letošní konferencí SIMposium

Ve dnech 21. a 22. září 2016 se v Dortmundu konala konference SIMposium. Účastnili se již tradičně zástupci firem, které vyvíjejí anebo využívají v rámci plánování logistických a výrobních procesů simulační software Dosimis 3, ale také další odborníci na problematiku simulací materiálového toku.

 

První den konference zazněly příspěvky na téma digitalizace a s ní souvisejícího vzniku nových obchodních modelů podtrhujících důležitost doplňkových služeb a propojení s mobilními aplikacemi i v případě produktů, u kterých tato funkce nesouvisí s jejich primárním účelem (podle hesla „no app, no business“). Z pohledu procesních inženýrů, kteří kromě odborné problematiky spojené s realizací simulační studie musí řešit také způsob prezentace výsledků simulace, byla inspirativní přednáška Martina Beckera ze společnosti Puppeteers GmbH na téma Zprostředkování myšlenek – jak lépe propojit fakta s emocemi. Toto téma obecně souvisí s otázkou, jakou roli při rozhodování hrají emoce, ať již v případě zákazníka zvažujícího pořízení určitého produktu, či investora vyhodnocujícího své plány. Základním principem je „vizualizace myšlenek“, díky které je možné zvýšit věrohodnost výsledků simulační studie a tím rovněž připravenost investora přijmout a implementovat vyplývající opatření.

 

Premiérově byl součástí setkání interaktivní seminář World Café, jehož výstupem je myšlenková mapa vytvořená skupinami účastníků, kteří diskutovali nad zvolenými tématy. V rámci neformálních diskusí se rozproudila živá debata právě na téma vizualizace procesů a sledovaných charakteristik. V souladu s přednáškou M. Beckera bude podle většiny zúčastněných odborníků do budoucna stále důležitější roli v simulačních studiích hrát schopnost animace a 3D vizualizace testovaných procesů, avšak i nadále bude nutné při rozhodování vycházet z vyčíslitelných dat založených na statistických propočtech.

 

Neméně důležitým diskutovaným tématem byl další vývoj simulačních softwarů, a to zejména v souvislosti se schopností zobrazovat logiku dispečerského řízení výrobních a logistických systémů. V praxi často obtížně analyzovatelná logika rozhodování vycházející ze zkušeností jednotlivých operátorů nemusí vést k optimálním rozhodnutím. Ta by měla nalézt právě simulace, jejímž výstupem má být série doporučení pro operátory, jak ovládat jimi řízený systém. Jde zde o posun v paradigmatu simulace od pojetí coby čistě analytického nástroje k nástroji prediktivnímu. S tím je spojena nutnost technicky zajistit potřebné funkce simulačních softwarů, přičemž základem mohou být agentní systémy a evoluční algoritmy schopné učení. Dalším problémem je, jak zdůraznili zejména účastníci z řad zástupců technických univerzit, do budoucna překonat v praxi hmatatelnou myšlenkovou bariéru mezi tvůrci simulačních modelů na jedné straně, inženýry plánujícími příslušné systémy a jejich operátory na straně druhé, popř. také mezi uživateli vytvořených simulačních modelů. Rovněž z tohoto důvodu je výuka odborných předmětů zaměřených na simulace procesů vítaným rozšířením znalostí pro budoucí inženýry bez ohledu na to, zda se ve své praxi budou zabývat přímo simulacemi.

 

Druhý den konference byly představeny simulační studie vypracované pomocí softwaru Dosimis 3. Byl též vyhrazen prostor k diskusím o požadavcích nových funkcí tohoto nástroje a k představením dosavadních výsledků jeho dalšího vývoje. Zazněl příslib, že SIMposium se opět stane každoročně pořádaným setkáním odborníků zabývajících se simulacemi. Příslušné informace stejně jako výstupy ze zmíněného interaktivního semináře World Café budou brzy zveřejněny na webové stránce konference https://www.sdz.de/simposium-2016/.

Jiří Hloska