Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Odvětví měřicí techniky očekává rekordní rok

Odvětví měřicí techniky, zahrnující pře­devším výrobu snímačů a měřicích přístrojů, je důležitým odvětvím německého průmyslu. Je to pochopitelné, protože snímače a přesné měřicí přístroje jsou základem všech automa­tizačních a modernizačních úloh řešených ve výrobní i nevýrobní sféře. Proto se také odvětví měřicicí techniky začalo nejrychleji vzpamatovávat ze současného poklesu eko­nomiky. Znovu to potvrdil průzkum nedáv­no uspořádaný německým odborným svazem pro senzoriku AMA (AMA Fachverband für Sensorik e. V.), podle jehož výsledků čeká od­větví měřicí techniky v Německu letos opět rekordní rok.
 
Svaz AMA se v lednu 2011 obrátil na asi 460 svých členů se žádostí o stanovisko k ak­tuálnímu vývoji hospodářské situace v jejich podniku. V odpovědích převažují kladná hod­nocení hospodářské situace podniků s velmi pozitivním odhadem vývoje tržeb a investič­ní připravenosti. Je zřejmé, že podniky vyrá­bějící a dodávající snímače a měřicí přístroje dále výrazně posilují svou pozici. V nedáv­né minulosti postihl odvětví největší hospo­dářský propad, kdy asi v polovině roku 2009 jeho celkový obrat klesl přibližně na úroveň konce roku 2005. Avšak již v průběhu roku 2010 byl zaznamenán spojitý růst tržeb s výsledným celkovým narůstem ročního obratu v porovnání s rokem 2009 o 32 % (obr. 1). Odvětví tak již ke konci roku 2010 překroči­lo úroveň, kterou mělo před poklesem. Klad­ný vývoj v roce 2010 povzbuzuje očekávání členských podniků i pro rok 2011, když asi 90 % z nich letos počítá s dalším růstem ob­ratu. Podle propočtů svazu AMA by měl obrat v odvětví vzrůst meziročně nejméně o 13 % a navázat na progresivní vývoj obratu z před­krizových let. Svaz AMA odhaduje, že obrat asi 2 300 podniků v odvětví, ve kterém do­minují převážně malé a středně velké firmy, dosáhne v německy mluvícím prostoru v roce 2011 výše asi 35 miliard eur.
 
Zatímco v letech 2009 až 2010 podniky v odvětví měřicí techni­ky investovaly jen velmi zdrženli­vě, díky pozitivnímu vývoji tržeb mnoho z nich počítá v roce 2011 opět s výraznějšími investicemi. Svaz AMA na základě výsledků lednového průzkumu odhaduje, že v roce 2011 vzrostou investiční vý­daje v odvětví meziročně o 26 % (obr. 2), tedy asi o 13 % nad úroveň z roku 2008, kdy byl objem pro­středků na investice rekordní. Od­větví se tak opět vrací k nadprůměr­nému meziročnímu růstu investic charakteristickému pro období před hospodářským poklesem. Potěšitel­né je, že podniky přitom chtějí ma­sivně investovat především do roz­šíření vlastní výroby a do perspek­tivních inovací.
 
Dobré hospodářské výsledky od­větví měřicí techniky jsou důsled­kem zotavujícího se německého prů­myslu a jistě jsou dobrým signálem i pro výrazně exportně zaměřený průmysl v České republice. Trocha hořkosti ovšem zůstává, neboť přes pozitivní průměrné statistiky se za­tím ještě asi 5 % členských podni­ků svazu AMA, převážně malých a středně velkých firem, neodrazilo ode dna, na němž se v důsledku hos­podářského poklesu ocitly.
 
[Sensor- und Messtechnik erwartet Rekordjahr, Umsätze steigen, hohe Investitionen geplant. Pressemitteilung AMA, Berlín, 10. února 2011.]
Kab.
 
Obr. 1. Vývoj obratu v odvětví měřicí techniky od roku 2004 (rok 2004 – 100 %; zdroj: AMA)
Obr. 2. Výdaje podniků činných v odvětví měřicí tech­niky na investice od roku 2004 (relativně oproti úrovni v předchozím roce; zdroj: AMA)