Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ODVA usiluje o interoperabilitu strojů

Sdružení ODVA zahajuje iniciativu, je­jímž cílem je usnadnit integraci strojů růz­ných výrobců v prostředí průmyslových provozů, vytvořit ucelenou koncepci inte­roperability, která pomůže konstruktérům strojů urychlit inovace a koncovým uži­vatelů zvyšovat produktivitu. V rámci své nové iniciativy bude ODVA spolupraco­vat s nezávislými organizacemi pro rozvoj standardů, počínaje Sercos International a OPC Foundation. Uživatelé stále více spoléhají na to, že konstruktér daného stro­je zajistí nezbytné funkce pro integraci stroje do celého výrobního procesu a pod­niku. V průzkumech trhu mezi výrobci strojů (OEM) byly zjištěny čtyři klíčové oblasti, na které je třeba klást důraz, aby bylo možné zajistit otevřenou interoperabi­litu strojů. Patří mezi ně optimalizace stro­je (zahrnuje mimo jiné bezpečnost a spotře­bu energie), konektivita a výměna informací a schopnost daný stroj specifikovat a kon­figurovat.
 
K iniciativě se vyjádřil Craig Resnick, ředitel pro výzkum ARC Advisory Group: „Koncoví uživatelé si přejí své systémy integrovat a zapojit do sítě. To jim umožní měřit výkonnost svých výrobních a podnikových aplikací a lépe pochopit, co se děje v jejich výrobních procesech, což následně povede ke snížení nákladů a zvýšení produktivity. Iniciativa ODVA poskytne koncovým uživa­telům přístup k datům, která byla dříve skry­ta v jejich strojích. Budou odstraněny tech­nické překážky a data budou transformována na informace použitelné pro obchodní účely, například na účinnost zařízení a další klíčo­vé ukazatele výkonnosti.“
 
Sdružení ODVA a Sercos International (SI) již spolupracují v oblasti funkční bez­pečnosti a nyní budou partnery také v rám­ci současné iniciativy ODVA zaměřené na konstruktéry strojů. Vstřícně se k iniciati­vě ODVA staví také OPC Foundation, organizace, která se zabývá vývojem norem pro systémy SCADA a MES. „Zaměření na in­teroperabilitu poskytne konstruktérům strojů vodítko, aby vyvíjeli produkty s optimálními síťovými funkcemi. Díky tomu bude mít kon­cový zákazník lepší přístup k datům o svém stroji a tato data budou korelovat s údaji z ří­dicích systémů a systémů SCADA a MES,“ řekl Thomas J. Burke, prezident a výkonný ředitel OPC Foundation.

(ev)