Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Ochrana životního prostředí je výzvou

číslo 8/2006

Ochrana životního prostředí je výzvou

Podle fyzikálních zákonů při výrobě stlačeného vzduchu nutně vzniká nepříjemný vedlejší produkt – kondenzát. Jeho množství není konstantní, závisí hlavně na vlhkosti vzduchu a teplotě. Kondenzát může být buď kyselý (u bezolejových kompresorů), nebo je to směs vody s olejem (u olejem mazaných kompresorů). V nejhorším případě je olej v kondenzátu pevně emulgovaný.

Vylít kondenzát jednoduše do kanálu je přísně zakázáno. V zákoně je jasně dáno, že kondenzát, ať již z bezolejových, či olejem mazaných kompresorů, musí být v každém případě podle technických možností upravován a likvidován. I tehdy, když má podnik k dispozici vlastní čističku vody, nedoporučuje se vypouštět neupravený kondenzát do podnikové kanalizace, neboť to silně zkracuje životnost čističky a mění biologické prostředí ve vyhnívacích nádržích.

Nejdražší metoda je shromažďování a likvidace kondenzátu na sběrných místech, která potom předávají kondenzát dále k bezpečné likvidaci, většinou do spaloven. Vzhledem k tomu, že kompresorový kondenzát obsahuje až 99 % vody, je to vskutku nehospodárný a ekologicky nesmyslný způsob jeho likvidace. Druhým řešením je tuto nepříjemnou „tekutinu„ upravovat přímo na místě. Při tom je třeba rozlišovat mezi disperzním a emulgovaným kondenzátem, neboť každý vyžaduje jiný způsob úpravy. Zde se budeme dále zabývat úpravou disperzního kondenzátu.

Obr. 1.

Obr. 1. Separátor olej-voda Öwatec

Ke zpracování disperzního kondenzátu jsou nejvhodnější oddělovací systémy olej-voda, které fungují na principu rozdílné hustoty obou látek. Podmínkou je, že se v kompresoru používá dobře oddělitelný olej (např. typy olejů VDL, VCL nebo turbínový olej). Také je nutný vysoce kvalitní elektronický úrovňově řízený odvaděč kondenzátu. Jsou-li tyto předpoklady splněny, je řešením vhodný separátor – např. Öwatec. Separátor olej-voda Öwatec (obr. 1) existuje v mnoha variantách pro různé výkony kompresorů a umožňuje jednoduše upravovat disperzní kondenzát a za dodržení právních předpisů jej následně likvidovat.

Funkce separátoru Öwatec

Schéma funkce separátoru je na obr. 2. Kondenzát, který má na přívodu ještě velký zbytkový tlak, se musí do separátoru přivádět pokud možno bez víření, které by způsobovalo tvorbu emulze. Tangenciální přívod kondenzátu do odvzdušňovací komory patentované konstrukce, která funguje jako cyklonový odlučovač, se osvědčil jako technicky optimální. Kondenzát je veden na kruhovou dráhu a postupuje do místa, kde se oddělují případné pevné částice. Zbytkový tlak je v odvzdušňovací komoře bez problémů snížen a zabudovaný filtr s aktivním uhlím zabrání výstupu aerosolů.

Vlastní gravitační separace probíhá v separační komoře, ve které se odloučí největší část oleje. Komora separátoru je uzpůsobena tak, že po ustálení kondenzátu vystoupají dispergované olejové kapky na povrch, kde na hladině vytvoří kompaktní olejovou vrstvu. Tento olej je odveden přepadem do bezpečně zajištěného kanystru. Takto „předčištěný„ kondenzát poté postupuje do kónicky tvarovaného filtru Oekosorb s aktivním uhlím, který je posledním stupněm čištění.

Obr. 2.

Obr. 2. Schéma separátoru

Kvalitativním znakem dobrých separačních systémů olej-voda je tvar filtrační komory a filtru. U tradičních válcových nádob filtrů je nebezpečí, že filtr nebude doléhat na stěnu filtrační komory. Zbytkový kondenzát tedy může proniknout kolem filtru a dostat se do kanalizace. U separátoru Öwatec je díky kónicky tvarovanému filtru a filtrační komoře toto nebezpečí sníženo na minimum. Dalším argumentem bezpečnosti je, že u separátoru Öwatec je zbytková voda přivedena doprostřed filtru. Tím se dosáhne velmi dobré kinetiky adsorpce, neboť kondenzát proudí filtrem optimálním směrem a filtr je maximálně vytížen. Změna průřezu filtru způsobuje, že na začátku, kde je průřez největší, je rychlost proudění menší než na užším konci filtru.

Není filtr jako filtr

Vedle tvaru má velký význam také kvalita filtru a výběr filtrační látky. Ne každý běžně dostupný filtr je vhodný pro ekonomické a efektivní čištění kondenzátu.

Výměnné filtry Oekosorb, aby vyhověly vysokým požadavkům na bezpečnou a hospodárnou úpravu kondenzátu, obsahují: předfiltr z vlákninového materiálu, který prodlužuje životnost následného filtru s aktivním uhlím, filtr s porézními zrny aktivního uhlí.

Optimální velikost pórů v zrnech aktivního uhlí a jejich velká vnitřní plocha umožňují maximální adsorpci olejových částic. Zrnitost aktivního uhlí je přesně stanovena tak, aby filtry byly dobře průchodné a přitom efektivně zachycovaly jemně rozptýlené olejové částice. Výběr vhodného filtru se řídí podle konkrétního použití. Je třeba dbát na pravidelnou výměnu filtračních vložek, aby si systém udržel svoji efektivitu a spolehlivost.

Emulgované kondenzáty

Ale pozor – každá technika má své hranice: u separátorů Öwatec se této hranice dosáhne v momentě, kdy je kondenzát plně emulgovaný. Potom není možné použít tato zařízení a je nutné zvolit odlučovač na jiném principu. O tom bude příští článek.

Mgr. Iveta Procházková,
Schneider Bohemia, spol. s r. o.

Schneider Bohemia spol. s r. o.
Sulkov 555
330 21 Líně
tel.: 377 911 314
fax: 377 911 005
e-mail: info@schneider-bohemia.cz
http://www.schneider-bohemia.cz