Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Ochrana technologických zařízení před požárem

Ve výrobních provozech se lze často setkat se situacemi, které mohou způsobit požár, popř. výbuch v jednotlivých částech technologického zařízení. Například při některých procesech vznikají jiskry a žhavé částice. Je-li v provozu instalován pneumatický odsávací systém, mohou být jiskry snadno přeneseny do nebezpečné oblasti. Při vzniku požáru je pak třeba zabránit tomu, aby se oheň šířil odsáváním nebo pneumatickými dopravníky.
Společnost Grecon je dodavatel systémů pro detekci a zhášení jisker. Systémy byly původně vyvinuty pro detekci a hašení právě v pneumatických odsávacích a dopravních systémech. Od počátku byly vyvíjeny jako specifické a firma GreCon nešla cestou úpravy běžných elektronických protipožárních systémů (EPS). V poslední době firma vyvinula několik variant vlastních infračervených (IR) hlásičů (provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, provedení s posunem spektra), ale do svého systému zahrnula i několik špičkových hlásičů jiných výrobců, jako multisenzorový hlásič požáru a detektor výbuchu MEX-3 švýcarské firmy Incom nebo IR a UV hlásič plamene X5200 americké firmy Det-Tronics, a tím rozšířila možnosti použití svých systémů.
Ochranné systémy detekují jiskry, žhavé částice a plameny do 10 ms po jejich vzniku (doba závisí na typu hlásiče). Okamžitě a automaticky jsou podniknuta potřebná opatření: spustí se hasicí proces, zastaví se stroje a vypne se odsávání, aby se uhasilo ohnisko požáru a zabránilo se jeho rozšíření nebo výbuchu. Veškerá opatření jsou podniknuta ve zlomcích sekundy.
Zásadní rozdíl mezi systémy od firmy GreCon a běžnými protipožárními systémy tkví v tom, že systémy GreCon nebojují až se vzniklým požárem, ale již s jeho příčinami. Zdroje vznícení jsou detekovány s využitím IR hlásičů, které zachycují infračervené záření jisker a žhnoucích částic. Tyto hlásiče dokážou odhalit žhavé částice i přes vrstvy prachu nebo v hustém toku dopravovaného materiálu. Hlásiče vysílají signály do řídicí ústředny, která je zpracovává a okamžitě automaticky zahajuje příslušná opatření. Hasicí trysky jsou nainstalovány ve směru toku materiálu v příslušné vzdálenosti za hlásiči jisker.
 

Ochrana v pneumatické dopravě

Identifikovanými příčinami vzniku požáru v pneumatických dopravnících jsou cizí předměty v dopravovaném materiálu, vadné části výrobního zařízení, tření, elektrické jiskry a samovznícení. V provozech, v nichž se zpracovávají, odsávají, dopravují, filtrují nebo suší hořlavé materiály, je nebezpečí vzniku požáru trvalé. Nebezpečí požáru zvyšují instalovaná pneumatická odsávací zařízení: jakmile se vytvoří jiskry nebo žhavé částice, pneumatický odsávací systém je velmi rychle přenáší do dalších oblastí.
Opatření zaměřená na ochranu životního prostředí týkající se emisí prachu a zpřísněné předpisy pro znečištění vzduchu v pracovním prostředí vedly k četnějšímu používání filtračních zařízení. Nebezpečí požáru a výbuchu prachu se tím ovšem nesnížilo. Vzhledem k vysoké účinnosti filtrace je za určitých okolností dovoleno, aby se vyčištěný vzduch vracel zpět do výrobních hal. Tím se dosahuje velkých úspor tepelné energie. Nicméně tak také může být rychle přenesen požár z filtračního
zařízení do výrobního prostoru.
Obdobné nebezpečí rovněž hrozí v sušárnách, kde filtrační zařízení zachytávají prach a vyčištěný vzduch se vrací zpět do sušicího prostoru.
Pro to, aby byla tato zařízení chráněna, musí být veškeré odsávací i dopravní cesty vybaveny ochranným systémem pro detekci a hašení jisker (obr. 1).
 

Ochrana tabletovacích lisů

Zdrojem požáru, popř. výbuchu tabletovacího lisu může být tzv. dvojí slisování, náraz pístu na stěnu matrice či cizí těleso v lisované hmotě.
Nebezpečí roste tam, kde jsou lisovány hořlavé nebo výbušné materiály. Společnost INTE instalovala ochranný systém pro detekci jisker a hašení požárů u dvou tabletovacích strojů Kilian lisujících zápalnou směs pro pyropatrony do airbagů (obr. 2). Každý lis je vybaven skupinami detekce s IR hlásiči a skupinami hašení s hasicími zařízeními. Přesné rozmístění jednotlivých IR hlásičů i rozmístění hasicích zařízení s hasicími tryskami bylo řešeno ve spolupráci s technikem firmy GreCon. Snímací optika hlásičů a hasicí trysky jsou nasměrovány do míst předpokládaného zahoření a následného hašení.
Prostor lisování a vyhazování tablet v karuselu tabletovacích strojů se hasí tak, že jemně rozptýlená voda vytěsňuje kyslík a tím dusí požár a současně proniká k ohnisku požáru, kde rychlým odpařováním odebírá tepelnou energii.
 

Ochrana nádrže na biolíh

Společnost INTE instalovala protipožární systémy také na nádržích na biolíh (obr. 3). Zde multisenzorové hlásiče MEX, instalované do vrchlíku nádrže (z hlediska nebezpečí výbuchu jde o zónu 0), detekují teplotu a tlak. Dva hlásiče MEX jsou nastaveny na hodnoty pro výstražné hlášení, které upozorní obsluhu velínu na hrozící nebezpečí. Další hlásiče MEX jsou nastaveny na hodnoty předepsané pro vyhlášení poplachu. O poplachu je informována obsluha velínu a v případě poplachového stavu obou linkových modulů je automaticky spuštěno hašení nádrže. Vazba dva ze dvou zabezpečuje, že nedojde k nechtěnému spuštění automatického hašení. Hašení lze spustit také ručně tlačítkovým spínačem instalovaným ve velínu. Hašení je spouštěno elektricky ovládaným ventilem a ukončeno automaticky po skončení poplachového stavu nebo manuálně obsluhou z ústředny. Dále lze hašení spustit manuálně v kontejneru ventilové stanice otevřením ventilu obtokového potrubí. Signály ústředny GreCon jsou přenášeny do elektronického protipožárního systému do služebny Hasičského záchranného sboru a operátorům do velínu.
 

Závěr

Systémy pro detekci a hašení jisker využívají vyspělou a vysoce spolehlivou techniku, a proto patří mezi nejúčinnější protipožární systémy. Použití těchto systémů pro různá zařízení předepisují schválené technické podmínky a předpis VdS 2106 Richtlinien für Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlöschanlagen (směrnice pro zařízení na detekci jisker, zabránění jejich vzniku a jejich hašení), který je u nás vydán překladem jako podniková norma.
Systémy pro detekci a hašení jisker spadají do kategorie stanovených výrobků podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a ve znění nařízení vlády č. 312/2005, kterým se předchozí nařízení vlády č. 163/2002 Sb. mění.
František Krejčí, INTE
 
Obr. 1. Zařízení pro detekci jisker a ochranu proti požáru v potravinářské výrobě (pneumatický dopravník)
Obr. 2. Protipožární ochrana tabletovacího lisu
Obr. 2. Protipožární ochrana tabletovacího lisu
 
INTE, s. r. o.
Zarámí 4077
760 40 Zlín
tel.: 577 011 722
fax: 577 011 725
e-mail: inte@inte.cz