Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Ochrana historické knihovny v Lipsku

Společnost Siemens navrhla a nainstalovala kompletní ochranný a zabezpečovací systém v Univerzitní knihovně v Lipsku, která je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších institu­cí svého druhu na světě. Ochranný a zabezpečovací systém budovy byl navržen a insta­lován s cílem zdokonalit ochranu zaměstnanců a čtenářů a také rozsáhlého hmotného majetku knihovny – zejména vzácných knih – před požárem, poškozením nebo krádeží. V současnosti má knihovna asi pět milionů knih a 7 700 periodik. Součástí sbírek jsou také např. významné středověké i novodobé rukopisy, ranné tisky, papyrové dokumen­ty, autogramy, texty na keramice, mince apod.
 
Siemens dodal pro ochranu objektu Bibliotheca Albertina, hlavní budovy Univerzitní knihovny v Lipsku, kompletní zařízení slo­žené z navzájem interoperabilních kompo­nent zabezpečovací signalizace, televizního dohledu a elektronické požární signalizace. Součástí dodávky je také zastřešující systém pro dohled nad budovou a její správou při mi­mořádných situacích.
 
Systém elektronické zabezpečovací sig­nalizace obsahuje 1 216 skupin snímačů a 26 oblastí blokovacích zámků s 83 chráně­nými dveřmi a okny, které se nacházejí na vnějším obvodu budovy. Zatímco běžné pro­story v knihovně jsou chráněny celkem 125 jednoduchými i duálními detektory pohybu, vybrané exponáty chrání dvanáct vitrínových detektorů a 23 senzorů na obrazech. V trezo­ru obsahujícím nejcennější část knižního fon­du je nainstalováno 32 seizmických detekto­rů. Zabezpečovací systém je spojen se systé­mem televizního dohledu, jenž se skládá ze sedmnácti kamer, digitálního záznamu a ar­chivu videosignálu. Videozáznam se spouš­tí automaticky při každém hlášení neopráv­něného vniknutí do objektu či nepovoleného použití nouzových východů, což umožňuje každou mimořádnou událost rychle prověřit.
 
Požární systém AlgoRex obsahuje 270 skupin snímačů s celkem více než tisícem jednotli­vých hlásičů požáru. Dále je vybaven 21 systé­my pro odsávání kouře a systémem pro odvod kouře, resp. teplého vzduchu, s deseti panely a šedesáti pohony. Součástí je rovněž ochrana nouzových východů s 23 panely.
 
Systém pro správu budovy knihovny při mimořádných situacích DMS (Danger Ma­nagement System) propojuje systém zabezpe­čovací signalizace s elektrickou požární sig­nalizací a současně umožňuje pohodlně dohlí­žet na interiéry v budově. Ke každému z obou systémů lze prostřednictvím DMS přistupovat zvlášť. DMS je v knihovně provozován jako vzdálená řídicí stanice, jež je s nejdůležitější­mi místy univerzity propojena prostřednictvím sítě fungující na bázi Ethernetu. Tento přístup k ochrannému systému v knihovně je hospo­dárný (zejména mimo denní provozní dobu a o víkendech), neboť umožňuje pracovní­kům ostrahy sledovat dění v budově na dálku.
(Siemens)
 
Obr. Čítárna Univerzitní knihovny v Lipsku