Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Ocenění European Industrial Ethernet Award pro ČVUT v Praze

V letošní soutěži European Industrial Ethernet Award evropských univerzit o nej­lepší novátorskou myšlenku v oblasti komu­nikačního protokolu POWERLINK®, pořá­dané společností B&R, hodnotitele nejvíce zaujala projektová skupina z Technické uni­verzity v Mnichově (TUM). Prvním místem v soutěži a peněžitou odměnou ve výši 10 000 eur ocenila hodnoticí komise, složená z od­borníků v oborech ekonomiky a výzkumu, návrh na konfigurování strojů založených na sběrnici Powerlink způsobem plug-and-play.
 
Jako druhá se umístila skupina studentů z ČVUT v Praze se svou důkladnou přestav­bou a vylepšením původní konstrukce žong­lovacího robotu. Jako odměnu za svůj příspě­vek si studenti odvezli 5 000 eur. Na třetím místě se ocitl a částkou 2 500 eur byl odmě­něn návrh pracovníků Rakouské akademie věd, v němž byla využita sběrnice Power­link jako páteř sítě I/O v urychlovači čás­tic ve středisku atomového výzkumu CERN.
 
Účelem soutěží European Industrial Ether­net Award, iniciovaných společností B&R, je poskytnout platformu pro prezentaci slibných vědecko-výzkumných projektů v oblasti sítí s komunikačním protokolem reálného času Powerlink, kdy důraz je kladen na využití no­vých myšlenek v technické praxi, a také pod­pořit spolupráci s mladými techniky. Význam zmíněné soutěže letos potvrdily projekty zaměřené na sítě provozních sběrnic, zpětnova­zební řízení a robotiku.
 
Další informace lze nalézt na www.br-automation.com/award.

(ed)