Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Obor strojového vidění je v Evropě znovu na vzestupu

Objem dodávek prostředků pro strojové vidění, tedy nástrojů pro snímání a digitál­ní zpracování a vyhodnocování obrazů (machine vision), po celém světě v posled­ních několika letech velmi strmě rostl. Finanční a hospodářský otřes sice v roce 2009 výrazně zasáhl i evropské výrobce této techniky, většina jich však překonala krizo­vý rok bez vážnější újmy. Vyplývá to z výroční zprávy o situaci evropských výrobců techniky pro strojové vidění v roce 2010 (European Vision Technology Market Sta­tistics 2010, viz [1]), nedávno uveřejněné evropským sdružením pro strojové vidě­ní EMVA (European Machine Vision Association), která současně indikuje pozitivní vývoj obratu v odvětví v roce 2010.
 
 
Přestože význam tzv. neprůmyslových použití systémů a komponent pro strojové vidění v oblastech jako bezpečnost a ochra­na osob, zabezpečení objektů, péče o zdraví a životní prostředí, sport, zábava atd. trvale roste, největší podíl na obratu v tomto oboru mají výrobní podniky. Při stále častějším používání techniky strojového vidění ve strojí­renství se rychle přibližuje doba, kdy se pří­slušné systémy stanou klíčovými součástmi strojů a nikoliv jen jakousi jejich nadstavbou, jak je tomu mnohdy doposud. Zatímco se technika strojového vidění i nadále nejčastě­ji používá při inspekci výrobků, největší roz­mach zaznamenala v roce 2009 technika pro prostorová (3D) měření. Trend směrem k ši­rokému využití trojrozměrného zobrazování podporují poslední vývojo­vé novinky výrobců stan­dardních i inteligentních kamer i dodavatelů soft­waru pro zpracování a vy­hodnocování obrazů.
 

Prudký pokles obratu v roce 2009

 
Evropští výrobci tech­niky pro strojové vidění dosáhli v roce 2009 celko­vého obratu asi 738,6 mi-lionu, což je o 21,4 % méně než v roce 2008. Téměř tři čtvrtiny obratu (72,6 %) byly přitom realizovány v Evropě. Jedinými evropskými regiony s nárůstem odby­tu byly v roce 2009 Španělsko a Portu­galsko (4,8 %) a ostatní Evropa (8 %). Prodej v Německu – na největším trhu s technikou pro strojové vidění v Ev­ropě – klesl o 23,7 % a podobná situace byla i na dalších trzích s výjimkou Jižní Koreje (nárůst o 14 %), jak je pa­trné z obr. 1.
 
Podíl systémů strojového vidění na celkovém obratu odvětví v roce 2009 byl 51,6 %, podíl jejich komponent činil 43,7 %. Obě kategorie výrobků zaznamenaly oproti roku 2008 pokles prodeje asi o 22 %. Deprese postihla všechny kategorie výrobků, od příslu­šenství systémů (–10,6 %) po inteli­gentní (smart) kamery (–33,6 %). Mezi systémy depresi nejlépe odolaly konfi­gurovatelné sestavy, avšak pokles byl i zde dvouciferný (–14,5 %). Prodej jednoúčelových systémů se 37,5%, tj. největším podílem na celkovém obra­tu odvětví klesl v roce 2009 meziročně o 22,3 % (na 277,3 milionu eur). Pro­dej kamer, s podílem 28,1 % na obratu odvětví klesl o 20,5 % na 207,8 milio­nu eur. Zde může mít vliv skutečnost, že výrobci stále častěji používají sní­mací čipy typu CMOS, které již doká­žou poskytnout obraz kvality srovna­telný se snímači CCD a přitom jsou výrazně levnější (obr. 2) [2].
 

Podniky se snaží zachovat pracovní místa

 
Přes pokles objemu výroby a obratu v roce 2009 podniky působící v odvětví strojového vidění v Evropě snížily počty svých pracov­níků jen minimálně. Odvětví, tvořené pře­vážně malými a středně velkými podniky, je méně závislé na tlaku akcionářů, sledujících především své krátkodobé cíle. Strategii růstu proto zaměřuje především na úspěch ve střed­nědobém a dlouhodobém výhledu. Podniky jsou si také velmi dobře vědomy nákladů, kte­ré by musely vynaložit na zaškolení nových pracovníků, až se ekonomika zotaví z recese a zájem o jejich produkty opět vzroste.
 
V roce 2009 zaměstnávaly podniky v tom­to odvětví v Evropě v průměru 29 pracovní­ků. Nejvíce v Německu, kde mají výrobci v oboru strojového vidění v průměru 32 pra­covníků, zatímco italské podniky zaměstná­vají v průměru šestnáct pracovníků a britské jsou ještě menší s průměrným stavem osm pracovníků. Naprostá většina, asi 86 %, ev­ropských podniků v odvětví strojového vidění zaměstnávala v roce 2009 méně než 50 pra­covníků. Téměř každý druhý podnik v obo­ru strojového vidění v Evropě má deset nebo méně zaměstnanců a může být klasifikován jako malý podnik.
 

Nárůst obratu v nevýrobním sektoru

 
Podíl jednotlivých průmyslových odvětví na celkovém obratu v oboru strojového vidění nebyl ještě nikdy tak vyrovnaný jako v roce 2009. Tři odvětví měla dvouciferný procentní podíl (automobilový průmysl, sklářství a ne­výrobní sektor) a dalších šest průmyslových odvětví mělo podíly mezi 5 a 10 % (obr. 3). Uvedený pohyb nastal především na úkor automobilového průmyslu, kde v důsledku re­cese klesl v roce 2009 objem dodávek tech­niky pro strojové vidění o 35,3 %.
 
Technika strojového vidění se v Evropě používá nejčastěji, a to s nadpoloviční převa­hou, za účelem inspekce (kontroly). Samotné prostředky na kontrolu diskrétních dílů měly v roce 2009 podíl na celkovém obratu 32 % a spolu s prostředky na kontrolu pásových ma­teriálů úctyhodný podíl 50,3 %. Ovšem bylo tomu tak při poklesu oproti roku 2008 o velmi významných 61,9 %, a to v důsledku propadu zejména automobilového průmyslu. Naproti tomu mírně vzrostl zájem o systémy pro spo­jitou kontrolu, jejich podíl na celkovém obratu vzrostl meziročně ze 17 na 18,3 % (rok 2009).
 
Podíl na celkovém obratu ovšem nejvíce narostl v oboru techniky pro prostorové (3D) měření – z 10 % v roce 2008 na 15,8 % v roce 2009 – a předpokládá se, že tento podíl dále poroste, neboť zmíněná technika je komerč­ně stále ještě v počátcích. V roce 2009 dále mírně vzrostl podíl techniky pro řízení a ve­dení (guidance) a rozpoznávání znaků, zatím­co měření v rovině (2D) a rozpoznávání dílů ztratily trochu na významu.
 
Zatímco podíl všech výrobních odvětví dohromady na celkovém obchodním obratu klesl v roce 2009 o 27,6 %, podíl nevýrobní­ho sektoru vzrostl o 29,4 %. Nevýrobní sek­tor má na celkovém obratu v oboru strojové­ho vidění podíl 16,1 % (9, 7 % v roce 2008). To je velmi významný posun, který podtrhu­je velký budoucí potenciál trhu s prostřed­ky strojového vidění v nevýrobním sektoru.
 

V roce 2010 se očekává růst obchodního obratu o 11 %

 
Rok 2009 byl zřejmě nejobtížnějším rokem v dosavadní historii odvětví strojového vidění v Evropě. Průmyslové zpracování obrazů však zůstává klíčovou oblastí v obchodu s automa­tizační technikou a evropští dodavatelé pat­ří v tomto oboru bezesporu ke světové špič­ce. Proto i pesimisté věřili, že se obchod zno­vu rychle zotaví. Navíc již koncem roku 2009 bylo zřetelně patrné, že světová ekonomika za­čne brzy opět růst. Potvrzením je předpokláda­ný vzrůst obratu v obchodu se strojírenskými výrobky v roce 2010 o 9 %. Vývoj tohoto klí­čového indikátoru signalizuje opět velmi příz­nivé obchodní podmínky pro techniku strojové­ho vidění v odvětví průmyslu pro ně tradičním. Podobné kladné náznaky přicházejí také téměř ze všech ostatních průmyslových odvětví. Od­borníci z EMVA proto očekávají, že celkový obrat evropských výrobců techniky pro strojo­vé vidění vzroste v roce 2010 asi o 11 %, pře­devším zásluhou rychlého růstu zájmu v Ame­rice a v Asii (obr. 4). Uvedená očekávání po­tvrzuje i nejnovější analýza s názvem Machine Vision Markets – 2010 Results and Forecast to 2014, publikovaná v listopadu 2009 americkou asociací strojového vidění AIA.
 

Analýza trhu od EMVA

 
Publikace European Vision Technolo­gy Market Statistics, jejímž zpracovatelem a vydavatelem je organizací EMVA, každoročně přináší analýzu stavu oboru techniky pro strojové vidění v Evropě. Základem této zprávy pro rok 2010 byly údaje získané do­tazníkovým průzkumem od 205 firem půso­bících v oboru v Evropě, doplněné poznat­ky získanými při rozhovorech s předními odborníky v celé Evropě. Prodej produktů pro strojové vidění je ve zprávě analyzován podle regionů, druhů produktu a způsobu a odvětví jejich využití. Vedle zajímavých statistik zpráva pro rok 2010 obsahuje také podrobné údaje o výrobě techniky pro stro­jové vidění v Německu, Itálii a Velké Bri­tánii. Zpráva není určena jen firmám půso­bícím v oboru strojového vidění, ale může být také cenným nástrojem zájemců, včetně i např. akcionářů ze všech odvětvích prů­myslu, kteří o použití techniky strojového vidění uvažují a potřebují vědět více o trhu, trendech a předpokládaném vývoji v nejbliž­ších letech. Studii European Vision Techno­logy Market Statistics 2010 lze objednat na adrese info@emva.org. Její cena je 1 490 eur (bez DPH).
 
Literatura:
[1] BREYER, A.: Machine Vision in Europe Returns to Growth. Inspect News, 09/10. Do­stupné na <http://www.inspect-online.com/en/topstories/topics/machine-vision-europe-returns-growth>. Cit. 8. 2. 2011.
[2] CHE’ROSE, S.: Camera Roadmap 2010. In­spekt, 2010, 11, č. 8, s. 25–26.
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Meziroční změna objemu prodejů techniky pro strojové vidění od evropských výrobců do vybraných zemí a regionů (zdroj: EMVA)
Obr. 2. Výrobci snímacích kamer postupně dávají přednost obrazovým čipům typu CMOS (2012 – odhad; zdroj: Framos)
Obr. 3. Podíl průmyslových odvětví na obchodním obratu v oboru strojového vidění v roce 2009 (zdroj: EMVA)
Obr. 4. Změny v tržbách evropských výrobců techniky pro strojové vidění podle regionů v letech 2009 a 2010 (zdroj: EMVA)