Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Objektivy Schneider Kreuznach: na rozlišení záleží

Na co je třeba dbát při použití kamery s vysokým rozlišením a při měření se subpi­xelovou přesností? Investice do kamery nesmí být znehodnocena použitím nekva­litního objektivu. Úlohy strojového vidění zpravidla vyžadují naprosto přesné zobrazení snímaného objektu pro účely následného zpracování, mnohem přesnější než u běžné digitální fotografie. S tím, jak roste hustota obrazových bodů na jednotku plochy, jsou kladeny stále větší požadavky i na optiku, která má za úkol přesně vy­kreslit obraz na plochu čipu. Výběru kvalitního objektivu by tedy měla být věnována minimálně stejná pozornost jako výběru kamery. A to zejména v úlohách přesného měření rozměrů, zobrazování drobných detailů, kontrole potisků apod. V následují­cích odstavcích je popsáno, co uživatelům přinášejí špičkové objektivy německé fir­my Schneider Kreuznach.
 

Vysoký kontrast v celém zorném poli

 
Vzhledem k fyzikálním zákonům klesá kontrast všech objektivů od středu směrem k okrajům zorného pole. Objektivy Schneider Kreuznach jsou navrženy tak, aby byl tento pokles co nejmenší, a hlavně aby byl ve všech směrech od středu zorného pole stejný. U lev­nějších objektivů se lze setkat s nestejnoměrným rozložením kontrastu v zorném poli ka­mery, což může vést k rozdíl­né funkci identických kamero­vých systémů při zkoušení stej­ných výrobků. Firma Schneider Kreuznach oproti tomu zaruču­je stejné vlastnosti všech vy­robených objektivů téže řady. Než se dostanou k zákazníko­vi, jsou všechny vyrobené ob­jektivy Schneider Kreuznach kontrolovány na speciální op­tické lavici.
 

Značná mechanická odolnost

 
Robustní mechanická kon­strukce zaručuje odolnost ob­jektivů Schneider Kreuznach i při vystavení vibracím a přetížení až 50 g. Pro vojenské a venkovní použití je dále nabí­zena varianta se zesílenou konstrukcí. O odol­nosti těchto objektivů svědčí i jejich použi­tí ve vesmíru při snímání výstupu astronauta z raketoplánu do volného prostoru.
 

Spektrální rozsah

 
Spousta kamerových systémů využívá sní­mání téhož objektu ve více částech viditelné­ho a blízkého infračerveného spektra. Větši­na kompaktních apochromatických objektivů Schneider Kreuznach je korigována pro použití v rozsahu 400 až 1 000 nm bez nutnosti přeostřovat objektiv. V celém tomto rozsahu si objektivy zachovávají vysokou propustnost.
 

Odolná antireflexní vrstva

 
Každý objektiv je vybaven hydrofobní antireflexní vrstvou MRC (Multi Resistant Coating). Antireflexní vrstva nejen že zvy­šuje množství světla propouštěného objekti­vem, ale také zlepšuje odolnost čočky objek­tivu proti poškrábání a vlhkosti.
 

Všechny informace k dispozici

 
Veškerá dokumentace k objektivům, včetně údajů o modulační přenosové funkci (MTF), střední době mezi poruchami (MTBF), kon­trastu a zkreslení, je volně k dispozici ke sta­žení ze stránek výrobce, takže je možné po­soudit kvalitu a vhodnost použití objektivu ještě před jeho nákupem. Při výběru vhodné­ho objektivu se však zájemce vždy může po­radit s pracovníky firmy Elcom, a. s., která je distributorem objektivů Schneider Kreuznach na český a slovenský trh. Více informací je uvedeno na www.prumyslove-kamery.cz.
Tomáš Gřeš,
ELCOM, a. s.
 
Obr. 1. Objektivy firmy Schneider Kreuznach