Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

O projektovém řízení nejen pro specialisty

číslo 10/2003

O projektovém řízení nejen pro specialisty

Význam řízení projektů, vedoucího k jejich úspěšnému zakončení, roste stejně jako všude na světě i v České republice. Vedle již „klasického„ uplatnění dostupných metod a nástrojů (zvláště softwarových) především při přípravě a realizaci investičních záměrů se stále častěji prosazuje projektové řízení v rámci celých podniků i při řešení dílčích – ale systémově provázaných – problémů. V důsledku turbulentnosti ekonomického prostředí vyžaduje moderní doba realizaci mnoha změn od zásadní organizační přestavby podniků až po zdánlivě „jednoduché“ zavádění nových produktů a služeb. Projektový přístup se zde nabízí jako vhodný nástroj v mnoha nových aplikačních oblastech.

Problematice řízení projektů v podmínkách ČR se již několik let systematicky věnují semináře řady PROMA (PROject MAnagement).

První z nich, PROMA 01, se konal v říjnu 2001. Jeho cílem bylo poskytnout účastníkům celkovou orientaci v problematice (hlavní přednáška s názvem Projektové řízení: kde je problém?, ale také např. téma Hledání námětů pro automatizační projekty). Seminář PROMA 02 se v roce 2002 zaměřil spíše na konkrétní problémy, metody, znalosti a oblasti využití (veřejné stavby, metoda balanced scorecard, teorie omezení, inovace, systémovost v projektování atd.

Seminář PROMA 03, již třetí v pořadí, se uskuteční v Praze 6. listopadu 2003. Stejně jako předchozí dva ročníky se koná v jednom dni, aby šetřil čas účastníků. Jeho jednání tedy bude opět velmi obsažné.

S ohledem na své pořadí bude PROMA 03 již zčásti i bilancovat, např. úvodní přednáškou s názvem Analýza využívání projektového řízení v ČR. Hlavní pozornost bude v referátech věnována zkušenostem s moderními metodami řízení projektů v praxi a také těmto metodám, prostředkům a nástrojům – osvědčeným i nově nabízeným. Neméně důležitým aspektem, kterému se seminář bude také věnovat, je rostoucí šíře aplikací, v nichž se projektový management uplatňuje nebo může najít uplatnění. Projektové myšlení totiž nachází stále nové možnosti využití zejména v tzv. měkkých, tj. lidským činitelem ovlivněných oblastech (výchova, výuka, služby, zábava, politika, zdraví apod.). Konkrétně bude na semináři předmětem pozornosti např. facility management. A v neposlední řadě je cílem semináře zprostředkovat osobní setkání odborníků i nových zájemců o danou problematiku.

Účast na semináři PROMA 03 by měla být přínosem nejenom pro specialisty – projektové manažery. Znalost projektového přístupu totiž může být užitečná všem pracovníkům, kteří s projekty přicházejí do styku ať už jako zadavatelé projektů (vrcholový management), členové projektových týmů nebo ti, kdo pro realizaci projektů vytvářejí podporu (informatika, personální zdroje, finance atd.). Znalost principů a metod řízení projektů je požadavkem doby a také jedním ze základních kamenů při budování konkurenční výhody každého podnikání.

Protože řízení projektů má množství souvislostí, navazují pravidelně konané semináře PROMA nejen na obsáhlejší konference PRONT (PROject ManagemeNT), ale také na konference a odborná setkání k problematice systémového inženýrství (SYStémové INženýrství – SYSIN a SYSTem Engineering – SYSTE), managementu (GEeneral MANagement – GEMAN, MOderní MANagement – MOMAN), informační podpory manažerské práce (Informační Podpora MANnagementu – IPMAN) a modelování a simulace (SImulation DEvelopment Conference – SIDEC). Zvláště zajímavý je seminář EDMAN (EDucation for MANagement), který se zabývá nejen manažerským vzděláním v nejširším slova smyslu, ale i vzděláváním projektových manažerů na vysokých školách i v systému celoživotního studia.

Všechny uvedené odborné akce pořádá Sdružení EVIDA Plzeň a informace o nich je možné najít na http://www.evida.cz, kde se lze také přihlásit k účasti, popř. objednat sborníky referátů z nových i minulých akcí, vycházející ve specializované řadě Acta EVIDA (poslední z nich, sborník PROMA 03, bude v pořadí již 25.).

Organizátoři zvou k účasti na uvedených akcích, ale uvítají také všechny podněty týkající se programu jejich jednání i konkrétní příspěvky.

Ing. Milan Brejcha,
Sdružení EVIDA Plzeň
(evida.proma@seznam.cz)

Inzerce zpět