Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

O informacích a lidech

V říjnu 2019 se v Žilině konala tradiční konference Výrobný manažment, kterou pořádala slovenská společnost IPA Slovakia. Tato konference spadá do širokého spektra konferencí a seminářů této významné poradenské společnosti s tematikou zlepšování procesů v průmyslu.

Na dvoudenní akci se vystřídali řečníci ze Slovenska, Rakouska a Česka. Převahu neměly technické prezentace produktů, služeb a referencí, ale zkušenosti s vedením týmů, organizace neustálého zlepšování a motivace pracovníků ve výrobě a podpůrných procesech.

Kromě prezentací zkušeností byly velmi přínosné diskuse jak bezprostředně po prezentaci, tak při networkingu v předsálí. Tam také byly umístěny stánky partnerů, včetně nabídky skvělé kávy z Etiopie.

Nemá smysl rozebírat hlavní myšlenky z jednotlivých přednášek. Celkový dojem považuji za důležitější. Byly prezentovány nejrůznější metody a přístupy k vedení kolektivů i jednotlivců ve výrobě. Ovšem základním předpokladem zlepšování všech aktivit jsou věrohodné informace z výroby jak technického, tak ekonomického charakteru. Vlastnímu sběru informací bylo věnováno relativně málo času, v podstatě se to považuje za samozřejmost. Pozornost se soustředila na jejich analýzu a uplatnění při zlepšování procesů v podniku, ať už šlo o kvantitativní, nebo kvalitativní parametry.

Velká pozornost byla věnována rozvíjení „měkkých“ schopností a především rozvíjení manažerských talentů. Jedním z poznatků, který si mohl posluchač odnést, byla zkušenost řečníků, že se nesmírně vyplatí rozvíjet schopnosti, ve kterých jednotliví odborníci vynikají, než se snažit se vyrovnat jiným v oblastech, ve kterých jsou slabší. Tato snaha vede k průměrnosti, ne k excelentnosti. Člověk si mimoděk připomene heslo z ostravských Vítkovic z první poloviny minulého století: „Pravý muž na pravé místo“.

Zároveň s vedením týmů se často diskutovalo o otázce aktivit v nadnárodních korporacích. Bezhlavá implementace podnětů „shůry“ velmi často vede k nedorozuměním a ztrátě důvěry ke korporaci. Dostatečná volnost v naplňování strategických záměrů korporace se znalostí lokálních trhů představuje cestu k naplnění požadovaných cílů i k uspokojení z výsledků lokálních zastoupení. I zde platí, že pokud lidé mají pocit, že mají platný hlas v organizaci, jde o správnou cestu. Lídři na všech úrovních organizace musí především motivovat ostatní.

Velká diskuse se věnovala tématu nadcházející ekonomické krize, představ o jejím průběhu a příprav jednotlivých firem na ni. Jedna z myšlenek, které zazněly, byla, že krize bude velkým motorem a skvělou příležitostí pro inovace, především v oblasti uplatnění umělé inteligence.

K silným tématům patřila ekonomika. Z příspěvků vyplynula nutnost útočit na neefektivitu, a to nejen v procesu výroby, ale i v podpůrných procesech. Po štíhlé výrobě je na řadě rovněž štíhlá kancelář. Jeden z řečníků uváděl nové vysvětlení zkratky BMI – Bureaucracy Mass Index.

Často byl slyšet termín koučování. Od budování důvěry k vedení, otevřenosti, hledání cest ke zvýšení sebevědomí, přebírání odpovědnosti, k potlačení normalizace odchylky až po vymanění se ze situace „obětí úspěchu“. Ke každému z uvedených pojmů patřily zajímavé myšlenky, včetně obhajoby při diskusi. Pro úspěšné podniky jak v korporaci, tak ve vlastních rukou patří poznání, že měřit, analyzovat a optimalizovat je možné nejen technické a ekonomické parametry, ale také odborné vlastnosti, zkušenosti, manažerské schopnosti a měkké dovednosti. Sem lze zařadit např. respekt, důvěru, vliv apod. Patří k nim i zkušenost, že pokud mají lidé prostor dělat věci sami, dokážou neuvěřitelné.

Celá akce na příkladech, referencích a zkušenostech s vedením lidí, organizací procesů a využitím moderních metod zpracování informací podpořila ověřenou pravdu, že tři pilíře moderní výroby jsou stroje, lidé a informace z důvěryhodných dat. Není to myšlenka nová, ale její uplatnění v provozech stále představuje každodenní práci, neustálé uplatňování inovací, motivaci pracovníků a hledání nových cest. Je to nekonečný proces, který zahrnuje mnoho příležitostí. Určitě má smysl zúčastnit se této konference i příští rok.

Radim Adam