Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Nový standard pro přenos dopravních informací

Sdružení TPEG (Transport Protocol Ex­perts Group) vytvořilo nový protokol pro pře­nos dopravních informací do palubních počí­tačů automobilů. Sdružení, jehož členy jsou výrobci automobilů, palubních počítačů a na­vigačních zařízení, poskytovatelé dopravních informací a výzkumné ústavy, se nyní snaží tento standard prosadit jako evropský a me­zinárodní.
 
Základní předností ve srovnání s použí­vaným standardem TMC (Traffic Message Channel) je kapacita přenosu: pomocí TMC lze přenášet šedesát zpráv za minutu, TPEG jich zvládne tři tisíce. To umožní poskytova­telům přenášet velké množství informací ur­čených výhradně pro specifické skupiny kli­entů: mohou to být např. řidiči vozů určitých značek, vlastníci navigačních přístrojů s nad­standardními službami, členové automobilo­vých klubů a předplatitelé asistenčních slu­žeb. Základní informace o kolonách, uza­vírkách a nehodách jsou přitom, stejně jako u TMC, dostupné všem. Nadstandardní jsou např. aktuální informace o volných parkova­cích místech, detailní zprávy o počasí apod.
 
Pro to, aby služby byly přístupné jen těm, kdo mají oprávnění je využívat, musí být informace zakódovány. Systém kódová­ní je vyvíjen ve Fraunhoferově ústavu pro integrované obvody v Erlangenu (SRN). Jednotlivé služby mají různý stupeň zabez­pečení: např. výrobce navigačních přístro­jů, který chce svým zákazníkům nabídnout jednoduchý upgrade softwaru, aby mohli využívat část nabídky nadstandardních slu­žeb, požaduje nižší stupeň zabezpečení než výrobce luxusních automobilů. Systém za­bezpečení je takový, že i při prolomení kódu určité služby zůstanou ostatní služby bez­pečně zakódovány.
[Fraunhofer Research News, 9/2009.]

(Bk)