Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nový program TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo 25. listopadu 2015 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků – program TRIO.

 
TRIO je program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti nejdůležitějších oborů techniky, jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.
 
U projektů, které budou podpořeny v první veřejné soutěži v programu TRIO, je předpokládáno:
  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2020,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.
 
Program TRIO je reakcí na zmenšující se objem podpory výzkumu a vývoje produktů uplatnitelných na trhu a na přetrvávající malé využívání výsledků výzkumu v praxi. Navazuje na úspěšný program MPO TIP.
 
„Program poskytne ve třech veřejných soutěžích celkovou podporu ve výši 3 miliardy 700 milionů korun s tím, že předpokládáme realizaci přibližně 300 projektů řešených povinně ve spolupráci podniků jako garantů využití výsledků v praxi a výzkumných organizací zabezpečujících výzkumné zázemí a vysokou inovativnost vyvíjených řešení,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že program tak významně podpoří tzv. kolaborativní výzkum, a je proto kladně přijímán jak podnikovou sférou, tak ze strany vysokých škol a Akademie věd ČR.
 
Plný text výzvy je na webových stránkách MPO v odkazu www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/. Návrhy projektů do první soutěže lze podávat od 26. 11. 2015 do 15. 1. 2016.

(ed)