Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Nový modul pro Wago-I/O-System s protokolem HART

Systém Wago-I/O-System umožňuje začlenit snímače a akční čle­ny do řídicího systému či systému pro řízení údržby pomocí nové­ho dvoukanálového modulu analogových vstupů 4 až 20 mA s pro­tokolem HART.
 
Modul funguje jako komunikační brána pro DTM (Device Type Mana­ger), umožňující přenášet informace v protokolu HART mezi vzdáleným provozním zařízením a komunikač­ním systémem založeným na Pro­fibus-DP V1. DTM může pracovat ve všech nosných (frame) aplikacích FDT. Navíc mohou být dynamicky se měnící proměnné z I/O cyklicky čte­ny a namapovány do struktury pro­měnných řídicího systému. To umož­ňuje přenášet do vyšší vrstvy řízení až čtyři dodatečné analogové hodno­ty bez použití externích převodníků.
 
Základní oblasti použití jsou che­mický a petrochemický průmysl, vodní hospodářství, čistírny odpad­ních vod a distribuční sítě.
 
Wago-I/O-System je nyní tedy možné využívat k přenosu údajů o stavu I/O a diagnostických dat z provozních zařízení prostřednictvím modulu HART do systému řízení údržby. Moduly HART je možné využít také k nastavování parametrů, pro diagnostiku a servis provoz­ních zařízení. Moduly s označením 750-482 (běžná verze) a 753-482 (s připojitelným konektorem) jsou již dostupné na trhu.
 

WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz