Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Nový blok v elektrárně Ledvice bude využívat PlantWeb a systém Ovation

Společnost Emerson Process Management získala v prosinci 2009 od společnosti ČEZ kontrakt na vybavení nového bloku 4 elektrárny Ledvice řídicím systémem Ovation s architekturou PlantWeb. Nový blok o výkonu 660 MW bude jako první v České republice pracovat s párou s nadkritickými parametry (tedy při tlaku nad 22,1 MPa a teplotě nad 374,15 °C, kdy voda přechází rovnou v sytou páru a neexistuje dvoufázová směs zvaná mokrá pára). Elektrárenské bloky s nadkritickými parametry páry umožňují dosahovat lepší účinnost než klasické „podkritické“ bloky, ale jsou náročnější z hlediska použitých materiálů. Lepší účinnost (v případě ledvického bloku se plánuje hrubá účinnost 47 %) s sebou nese mimo jiné také snížení celkových emisí CO2, ve srovnání s klasickými elektrárnami o až 20 %. Nový blok nahradí bloky 2 a 3 elektrárny Ledvice, které by po roce 2015 již nevyhovovaly z hlediska limitů znečišťujících látek. Blok 4 bude využívat nejnovější metody pro odsíření spalin a odlučování popílku, takže ekologické limity bez problémů splní. S jeho uvedením do provozu se počítá v prosinci 2012.
 
Společnost ČEZ si firmu Emerson Process Management vybrala jako hlavního dodavatele provozního přístrojového vybavení a řídicích systémů. To zahrnuje inženýrink řídicích systémů bloku, obstarání veškerého přístrojového vybavení a dalších potřebných zařízení, dodávku řídicích systémů, instalaci, oživení a uvedení do provozu. Za projekt bude odpovědná divize Power & Water Solutions společnosti Emerson.
 
Řídicí systém bude založen na digitální architektuře PlantWeb a bude využívat expertní řídicí systém Ovation, inteligentní provozní přístroje Rosemount, ovládací ventily Fisher a software AMS Suite pro prediktivní údržbu. Systém Ovation bude monitorovat a řídit provoz kotle a související bilanční procesy a systém Ovation Safety Instrumented System bude využíván pro ochranu kotle a řízení hořáků.
 
Ovation, jako součást architektuty PlantWeb, bude využívat ke komunikaci s inteligentními provozními zařízeními protokol HART, ke komunikaci s inteligentními pohonnými jednotkami Profibus-DP a s dalšími zařízeními bude komunikovat prostřednictvím sběrnice Modbus a OPC nebo prostřednictvím energetických komunikačních sítí podle IEC 61850.
 
Bob Yeager, prezident divize Power & Water Solutions společnosti Emerson, uvedl: „Klíčovým faktorem pro naši spolupráci s firmou ČEZ byla naše schopnost demonstrovat značné zkušenosti s řízením nadkritických elektrárenských bloků a řízením složitých projektů podobné velikosti. ČEZ dále vzal v úvahu výhodu lokální podpory týmem našich pracovníků expertního centra v Praze.“
(Bk)
 
Obr. 1. V současné době se v Ledvicích staví nová chladicí věž pro potřeby budovaného bloku 4
 

Informační centrum v elektrárně Ledvice
Výstavba nového zdroje v Ledvicích zahrnuje také vzdělávací a osvětové aktivity, mezi něž patří i otevření moderního informačního centra. Je první svého druhu v ČR, které je zaměřeno na klasickou energetiku. Nově otevřené informační centrum tematicky doplňuje ostatní informační centra skupiny ČEZ zaměřená např. na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje.
 
Informační centrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením. Styl expozice je interaktivní a využívá vysoce vyspělé audiovizuální prostředky.
 
Informační centrum je otevřeno pro veřejnost od úterý do soboty od 9 do 17 hodin. Návštěvu většího počtu osob je důležité předem telefonicky ohlásit. Více na http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra.html#ic_ledvice.
(ed)