Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky společnosti JUMO na veletrhu Amper 2014

JUMO přichází na letošní veletrh Amper s několika novinkami. Patří mezi ně dvoukaná­lový regulátor JUMO Dicon touch a vícekanálový měřicí přístroj JUMO Aquis touch S pro analýzu kapalin s integrovaným regulátorem a obrazovkovým zapisovačem. Pro měření tlaku bude představen převodník tlaku JUMO Wtrans s bezdrátovým přenosem.

 

JUMO Aquis touch S 

Modulární vícekanálový měřicí přístroj pro analýzu kapalin s integrovaným regulá­torem a obrazovkovým zapisovačem kombi­nuje měření, zobrazování a regulaci v jedi­ném přístroji.
 
Ať již jde o pH nebo redox potenciál, elektrolytickou vodivost, odpor ultračisté vody, teplotu, dále dezinfekční veličiny jako např. volný chlor, celkový chlor, dioxid chlo­ru, ozon, peroxid vodíku a kyselinu peroctovou nebo průtok a tlak – nový JUMO Aquis touch S představuje ústřední platformu pro zobrazení a další zpracování signá­lu ze senzorů těchto ana­lytických veličin. Sondy pro snímání čtyř analytic­kých veličin lze připojit přímo a další prostřednic­tvím unifikovaných signá­lů. Přístroj může součas­ně měřit a zpracovávat až deset parametrů. Pro mě­ření průtoku jsou k dis­pozici pulzní frekvenční vstupy (čítače).
 
Měřené hodnoty lze převést na unifikované signály 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V a ty pak dále zpracovávat v dalších řídicích systé­mech (PLC). V rámci integrovaného logické­ho a matematického modulu lze různé měřené parametry vzájemně svázat a provádět rozsáh­lé výpočty, jejichž výsledky lze opět zobrazit nebo využít pro úkoly spínání.
 
Barevná dotyková obrazovka 5,5" je urče­na jak pro zobrazení všech parametrů, tak pro obsluhu a nastavení přístroje. Díky koncepci obsluhy a srozumitelným textům téměř není třeba používat uživatelskou příručku. Jako obslužný jazyk lze volit jednu z patnácti řečí (včetně češtiny), které jsou v přístroji sério­vě uloženy. Pomocí nastavovacího progra­mu pro PC lze knihovnu jazyků rozšířit až na 30 řečí, přičemž je možné vytvářet jazy­kové mutace využívající i cyrilici nebo čín­ské znakové sady, což přístroj předurčuje pro celosvětové použití.
 
Pro spínací výstupy jsou k dispozici jed­noduché a dvojité reléové karty a odolné po­lovodičové spínače a relé photoMOS (využití při vysokých spínacích frekvencích). Osadit lze až sedmnáct spínacích výstupů.
 
Vedle četných jednoduchých alarmo­vých funkcí, mezních signalizací nebo ča­sově řízených spínacích funkcí lze v pří­stroji JUMO Aquis touch S současně cha­rakterizovat až čtyři velmi přesné regulátory. Takto je možné regulační algoritmy JUMO osvědčené praxí použít k regulaci P, PI, PD a PID. Regulační výstupy lze volně konfi­gurovat pro impulzní frekvenční nebo im­pulzní délkové řízení dávkovacích čerpa­del a magnetických ventilů. Mimo to jsou k dispozici analogové regulační výstupy (0/4 až 20 mA, popř. 0 až 10 V) a funkce třípolohového krokového regulátoru. Vedle těchto vyspělých regulačních algoritmů lze pro každý měřený parametr definovat alar­mové a mezní hodnoty.
 
Pro záznam dat je integrován obrazovko­vý zapisovač. Pomocí přístroje lze registro­vat a na obrazovce zobrazit časové průběhy až osmi analogových veličin a šesti binárních signálů rozdělených do dvou skupin. Data se ukládají do interní paměti zálohované proti výpadku síťového napájení.
 
Paměť dat splňuje požadavky na průkaz­ný a nezmanipulovatelný záznam a umožňu­je splnit úředně požadované dokumentační povinnosti bez použití dalších zařízení. Za­znamenaná data lze pomocí komunikačního softwaru JUMO PCC nebo USB flash disku načíst do PC a zde vyhodnocovat a zpracová­vat za použití samostatného softwaru JUMO PCA3000. USB flash disk se zasouvá zven­čí do zdířky rozhraní USB-host, aniž je tře­ba přístroj otvírat. Takto lze přenášet namě­řené hodnoty nebo konfigurační data o nasta­vení přístroje.
 
Prostřednictvím dvou integrovaných čí­tačů lze časově ovládat různé události (tý­denní spínací hodiny). Tím je možné reali­zovat např. noční provoz v regulačním re­žimu atd.
 
Integrované rozhraní USB-device posky­tuje možnost připojit PC nebo notebook za účelem parametrování a výměny dat s konfi­guračním programem. Přes rozhraní Ethernet lze přístroj zapojit do sítě LAN, což rovněž umožňuje přístup ke konfiguračním údajům a naměřeným hodnotám.
 
Pro dálkový dohled je k dispozici funk­ce webového serveru. Tím lze kontrolovat měřené hodnoty a stav přístroje z každé­ho internetového připojení na celém svě­tě prostřednictvím standardního webové­ho prohlížeče. Alarmy a jiná hlášení může JUMO Aquis touch S předávat také jako SMS nebo e-mail.
 
JUMO Aquis touch S má modulární kon­cepci. Měřicí vstupy a spínací nebo analogové výstupy lze z velké části volně přidávat a mě­nit. Velkorysá skříňka pro nástěnnou montáž s krytím IP67 umožňuje instalovat přístroj také jako samostatnou měřicí centrálu v ma­lých, středních i velkých zařízeních v techno­logických procesech, úpravnách vody a jiných ekologických provozech. Přístroj je rovněž vy­ráběn v provedení pro montáž do panelu pod označením JUMO Aquis touch P.
 
Vzhledem k velké flexibilitě a možnos­tem přizpůsobení nachází široké uplatnění:
 • v komunálních a průmyslových odpadních vodách,
 • v zařízeních v technologických procesech,
 • při sledování kvality pitné a bazénové vody,
 • při úpravě vody pro farmacii,
 • v nápojové a potravinářské technice (zaří­zení SIP/CIP),
 • v pračkách plynu nebo vzduchu,
 • při řízení chladicích věží,
 • v iontových výměnících,
 • při reverzní osmóze,
 • v elektrárenství a energetice,
 • při chovu ryb,
 • při odsolování mořské vody.

Dvoukanálový regulátor JUMO Dicon touch

Předpokladem dobré kvality vyráběného produktu je regulace s konstantními výsled­ky. Ty může zajistit dvoukanálový univerzál­ní programovatelný regulátor JUMO Dicon touch. Oba regulační kanály pracují podle osvědčeného regulačního algoritmu JUMO se dvěma variantami samooptimalizace. To vede k jednoduchému a velmi přesnému uve­dení do provozu. Možná je také vícekanálo­vá regulace, kaskádní regulace nebo ostatní komplexní regulační úlohy, přičemž regulač­ní postupy lze ovládat a vizualizovat pomo­cí brilantního dotykového barevného disple­je. Dotyková obrazovka umožňuje pohodlné a intuitivní ovládání, což dále usnadňuje ob­sluhu a ovládání procesu.
 
Vzhledem k modulárnímu hardwarové­mu konceptu lze přístroj flexibilně instalovat v nejrůznějších zařízeních. Čtyři univerzální analogové vstupy a až osm externích vstupů umožňují měřit nejrůznější fyzikální veliči­ny s velkou přesností.
 
Akční členy je možné řídit na základě nejrůznějších výstupních analogových nebo digitálních signálů. Externími digitálními výstupy může být tento počet ještě navý­šen. Pro komunikaci s nadřazeným systémem může být použito rozhraní Modbus (master//slave), Profibus nebo Ethernet s funkcí we­bového serveru.
 
Pro bezpečné ovládání procesu je k dis­pozici správa uživatelů chráněná heslem s individuálními přístupovými právy pro jed­notlivé úrovně přístroje. K rychlému a poho­dlnému uvedení do provozu přispívají před­definované obrazové masky pro regulátor, programový generátor, registrační funkce a přehledové náhledy. Pomocí nastavovací­ho programu může uživatel vytvářet vlast­ní individuální procesní obraz co nejpřesněji odrážející jeho zařízení. Důležité analogové a digitální veličiny lze díky přídavku regis­trační funkce ukládat do paměti, graficky zob­razovat a prostřednictvím rozhraní Ethernet nebo USB flash disku přenášet do PC. To vše za splnění podmínky nezmanipulovatelného a průkazného záznamu dat.
 
Komfortní a dobře strukturovaný konfigu­rační software usnadňuje programování všech funkcí regulátoru, definování matematických a logických závislostí nebo vytváření uživatel­ských linearizací pro speciální a nestandard­ní snímače. Software dále obsahuje nástroje pro simulaci externích signálů i celých regu­lačních okruhů a datový záznam průběhu pro­cesu uvádění do provozu (startup).
 
Komplexní koncepce alarmů a sledování mezních hodnot spolu s flexibilní správou di­gitálních dat jsou funkce, díky nimž koncový zákazník získá přístroj „all-in-one“. Vlastnos­ti přístroje jsou shrnuty v tab. 1.
 

JUMO Wtrans, převodník tlaku s bezdrátovým přenosem

Našroubovat – nastavit ko­munikaci – připraveno k pou­žití. Takovou jednoduchostí se vyznačují nové bezdrátové pře­vodníky JUMO Wtras p. Ať již jde o stacionární zařízení nebo mobilní systém, instalaci v ob­tížně přístupných místech nebo na rotujících tělesech, použi­tí JUMO Wtrans p redukuje náklady na instalaci a montáž u nově koncipovaných zařízení i při dodatečné montáži do již existujících měřicích míst. Výhodami jsou úspora kabeláže a možnost měřit tlak i tam, kde pokládka kabeláže není možná nebo je technicky i finančně příliš nákladná.
 
Převodník tlaku v krytí IP67 vyhodnocu­je relativní a absolutní tlaky v rozsazích od 25 kPa do 60 MPa. Měřené hodnoty jsou vy­sílány až do vzdálenosti 300 m do přijíma­če JUMO. K přenosu je využívána rádiová frekvence 868,4 MHz v bezlicenčním pásmu ISM. Vysílací interval je volitelný v rozsahu 500 ms až 3 600 s. Baterie umístěná ve vysí­lači vydrží v závislosti na nastaveném inter­valu vysílání až jeden rok.
 
Přijímač má na výstupu volitelně čtyři analogové výstupy 0(4) až 20 mA, 0 až 10 V nebo dva analogové výstupy a dvě relé a sou­časně rozhraní RS-485 a protokol Modbus. Jeden přijímač může přijímat signály až z šestnácti vysílačů Wtrans a ty předávat prostřednictvím rozhraní k dalšímu zpraco­vání, přičemž přijímat a zpracovávat lze sig­nály i z dalších vysílačů řady Wtrans, jako je teplota či vlhkost.
 
Volně programovatelný převodník se kon­figuruje za použití programu a PC nebo note­booku, který se k převodníku připojuje běž­ným kabelem mini USB. Vytvořenou konfi­guraci lze snadno přenášet na další přístroje.
 
K řešení speciálních měřicích úloh je určena uživatelská linearizace. Na základě zadání až 40 párů hodnot je přitom možné zvolit lineární aproximaci nebo nechat vy­hodnotit specifickou charakteristiku určenou polynomickou funkcí čtvrtého řádu. Alterna­tivně lze polynomickou funkci implemento­vat přímým zadáním jejích parametrů. Další vlastností konfiguračního programu je mož­nost zaznamenávat diagram měřených hod­not, funkce Online Chart. Toto grafické sle­dování je využíváno k analýze a dokumen­tování měřených hodnot během uvádění do provozu.
 
Kompaktní rádiový převodník se vyznaču­je vysokou odolností proti vibracím, v provo­zu odolává teplotám od –30 do +85 °C. K při­pojení do procesu je vedle širokého spekt­ra připojovacích závitů a provedení s čelní membránou rovněž určen adaptérový sys­tém JUMO PEKA, umožňující použití v hy­gienických aplikacích s certifikací EHEDG, zejména v potravinářství a farmacii (včetně kvalifikace FDA).
 
Obr. 1. JUMO Aquis touch S – modulární vícekanálový měřicí pří­stroj pro analýzu kapalin s integrovaným regulátorem
Obr. 2. JUMO Dicon touch – univerzální pro­gramovatelný dvoukanálový regulátor
Obr. 3. JUMO Wtrans – převodník tlaku s bezdrátovým přenosem
 

Tab. 1. Vlastnosti dvoukanálového regulátoru JUMO Dicon touch