Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky a trendy ve stavebnictví a řešení interiéru jako na dlani

V tradičním jarním termínu, od 12. do 16. dubna 2011, se na brněnském výstavišti usku­teční největší přehlídka všech oborů stavebnictví, technického zařízení budov, interiéru a bydlení – Stavební veletrhy Brno a Mezinárodní veletrh interiéru a bydlení Mobitex.
 

Green Building má zelenou nejen na veletrhu

 
Zvýrazněnými tématy letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno jsou celosvětově diskutovaná témata energeticky úsporného sta­vění, úspor energií, alternativních zdrojů ener­gií a vytápění. Všechny tyto tematické okru­hy budou zastřešeny společným názvem Gre­en Building. Cílem „zeleného stavebnictví“ je nejen návrat k přírodním materiálům, ale především využití principů trvale udržitelné­ho rozvoje v běžném životě a v důsledku toho zvýšení životní úrovně bez rostoucí spotřeby energie, pitné vody a dalších přírodních zdro­jů. Mezi základní vlastnosti „zelených“ budov patří nejen dobré tepelněizolační vlastnosti, rychlá výstavba a slučitelnost s okolním pro­středím, ale také ekologická rozložitelnost po­užitých materiálů po skončení životního cyk­lu stavby. Energeticky úsporná řešení budou prezentována jak ve stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně připravován s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.
 

Klíčové otázky a odpovědi

 
Jaký vliv bude mít nová směrnice o energe­tické náročnosti budov na vydávání stavebních povolení? Co všechno bude zapotřebí změ­nit v aktuální legislativě? Je splnitelné, aby v roce 2015 byl základem pro rodinné domy pasivní standard spotřeby tepla na vytápění 20 kW·h/m2 za rok? Jak se týkají tyto stan­dardy bytových domů? Budou platné pouze pro novostavby, nebo i pro již stojící budovy? Jaké jsou k dispozici nové materiály a tech­nologické postupy, které k dosažení těchto limitních hodnot mohou pomoci? Odpovědi na tyto otázky lze získat na Stavebních veletr­zích Brno, které i v tomto roce nabídnou uce­lený pohled na stavebnictví a jeho problémy.
 

Nezávislá poradenská centra

 
I letos jsou na Stavebních veletrzích pořá­dána nezávislá odborná poradenských centra. Jedním z nich bude i Centrum pasivního domu, kde mají všichni návštěvníci po celou dobu ko­nání veletrhu jedinečnou možnost získat od­borné odpovědi na své otázky, které se mohou týkat všech aspektů „zeleného stavebnictví“.
 

Nevšední krása stavebních strojů

 
Na Stavebních veletrzích Brno se v letošním roce opět bude konat největší přehlídka staveb­ních strojů, které byly v uplynulých dvou letech prezentovány na veletrzích v Paříži a Mnichově. Stavební stroje budou vystaveny na volných plochách P a Z. Nové místo zaujme prezenta­ce stavebních strojů hned za hlavní vstupní branou do areálu výstaviš­tě, tedy netradičně na volných plo­chách v okolí pavilonu A.
 

Kompletní přehlídka nejen oborů stavebnictví

 
Souběžně se Stavebními vele­trhy Brno a Mezinárodním veletr­hem interiéru a bydlení Mobitex se též od 12. do 16. dubna uskuteční specializovaný Mezinárodní veletrh investic, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest a Mezinárodní veletrh komunálních technolo­gií a služeb Urbis Technologie. Tradiční nabíd­ka stavebních oborů, technického zařízení bu­dov a interiérů bude tedy doplněna o prezenta­ci investičních příležitostí, podpor podnikání a komunálních technologií a služeb.
Více informací je uvedeno na http://www.stavebniveletrhybrno.cz.
Jana Tyrichová, Veletrhy Brno, a. s.
 
Obr. 1. Stavební veletrhy Brno