Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové úsporné oddělovače signálů společnosti Turck do výbušného prostředí

Společnost Turck uvedla koncem minulé­ho roku na trh dvě novinky z oblasti oddělova­čů signálů do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex). Jde o řadu IME (Efficiency) a řadu IMB (Backplane).Výhodou obou nových oddělova­čů je výrazně menší vlastní spotřeba, která je nyní až o 30 % nižší ve srovnání s obdobnými konkurenčními výrobky. Menší spotřeba sni­žuje i náklady uživatele na provoz zařízení. To ale není jediná výhoda. Znamená také menší vyzařování tepla. To umožňuje dále snižovat provozní náklady, protože není tře­ba rozváděče chladit, popř. je možné použít menší rozváděče s větší hus­totou oddělovačů (obr. 1). Díky uni­kátní vnitřní mechanické konstrukci je možné bez omezení montovat od­dělovače horizontálně i vertikálně. Rovněž má malá spotřeba a men­ší vyzařování tepla pozitivní dopad i na spolehlivost elektroniky.
 
Obě zmiňované nové řady oddě­lovačů Ex jsou vyrobeny moderní technologií a využívají poslední ver­ze mikroprocesorů a ostatních elek­tronických součástek (obr. 2). Proto je jejich výroba výrazně jednodušší. Tuto skutečnost pocítí uživatel ne­jen v nižší ceně, ale také v malém počtu součástek; to zas vede k lepší spolehlivosti modulů (všechny mo­duly mají SIL 2). Moderní součástky také umožnily zmenšit chybu přenášeného signá­lu až na 0,1 %.
 

Řada IME – Efficiency

 
Oddělovače s označením IME (obr. 3) ne­vyžadují externí zdroj napájení – modul je napájen po smyčce z přenášeného signálu. To vede k menším nákladům na zapojová­ní a oživování modulů. K vlastnímu provozu modulu postačí, aby proud přenášeného signálu byl vět­ší než přibližně 50 μA.
 
Hlavním cílem vývoje od­dělovačů s označením IME bylo rozšířit možnosti jejich použití. Záměrem bylo vyvi­nout spolehlivé a cenově vý­hodné oddělovače pro rozsáh­lé systémy, kde jsou používá­ny desítky modulů v jediné skříni. Díky již uvedené ener­getické úspornosti je možné montovat moduly s velkou hustotou, a snížit tak nákla­dy na rozváděče a napájení.
 

Řada IMB – Backplane

 
U oddělovačů s označe­ním IMB lze redundantně zapojovat napájení i vlastní signály. Navíc jsou oddělo­vače díky moderní konstruk­ci a menšímu tepelnému na­máhání velmi spolehlivé. Obě tyto vlastnosti dovolují používat je v systémech s extrémními poža­davky na spolehlivost. Na základní desku tzv. backplanu o rozměrech 175 × 210 mm lze připojit až 32 digitálních nebo šestnáct ana­logových signálů. Všechny konektory a svor­ky směřují dopředu, jednotky je tedy možné montovat těsně vedle sebe. Do standardního skříňového rozváděče (např. Rittal TS8) lze zapojit až 576 analogových, 1 152 digitálních nebo 576 teplotních signálů.
 
Systém se základní deskou slučuje několik oddělovačů Ex do společné jednotky. K pro­pojení se vstupní a výstupní kartou řídicího systému je použit společný kabel. Také řada IMB má moderní konstrukci a vlastní spo­třeba modulů je malá, což dovoluje vysokou hustotu signálů.
 
K dispozici jsou moduly pro běžně používané typy signálů, např. NAMUR, 0/4 až 20 mA, HART apod. Všechny moduly lze montovat i v zóně 2 prostředí s nebezpečím výbuchu. Signály mohou být v zóně 0/20.
 

Služby společnosti Turck

 
V rámci svých bezplatných služeb zpra­cuje společnost Turck, s. r. o. návrh řešení pro daný případ použití, předloží cenovou nabídku a umožní vyzkoušet funkční prin­cip u zákazníka. Při realizaci daného řešení společnost nabízí kompletní dodávku hard­waru a softwaru, včetně uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.
Jan David, Turck, s. r. o.
 
Obr. 1. Oddělovače signálů společnosti Turck do prostředí s nebezpečím výbuchu mají malou spotřebu a mohou být montovány s velkou hustotou
Obr. 2. Oddělovače jsou vybaveny moderními elektro­nickými součástkami
Obr. 3. Oddělovač řady IME je napájen z pře­nášeného signálu a nepotřebuje externí zdroj