Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové trendy v oboru měření a regulace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Již jedenáctý ročník odborné konference JSP se uskutečnil 22. února 2018 v Praze. Jeho hlavním tématem bylo měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pořadatelem konference byla v rámci svého programu vzdělávání AMAR společnost JSP, s. r. o. Hlavním partnerem byla společnost Sie­mens, s. r. o. (průmyslové divize Digital Factory & Process Industries and Drives). Dalšími partnery byly ZAM-SERVIS, s. r. o., a časopisy All For Power a Automa.

Odborné konference se zúčastnilo na 250 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z oborů energetiky, chemie a petrochemie, strojírenského a automobilového průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků (obr. 1).

Přední odborníci v oboru z firmy JSP a partnerských firem uvedli posluchače do problematiky měření teploty a měření a řízení v prostředích s nebezpečím výbuchu obecně v celkem sedmi přednáškách. První přednáška Ing. Jarmila Bukovského seznámila účastníky s výběrem snímačů ze sortimentu JSP vhodných do prostředí s nebezpečím výbuchu, ať jde o odporové snímače, nebo termočlánky, se zásadami jejich montáže a použití v praxi a s úskalími, s nimiž se mohou technici při měření teploty zvláště v náročném prostředí procesní výroby potkat. Na něj navázala přednáška Ing. Jana Kváče o procesním řídicím systému Simatic PCS 7 a jeho využití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Simatic PCS 7 není na trhu žádnou novinkou – připomínám, že v časopise Automa jsme o něm psali již v čísle 10 v roce 2005. PCS 7 je výkonný řídicí systém pro úlohy s kontinuálními, popř. dávkovými výrobními procesy. Vzhledem k jeho otevřenosti a modulární architektuře se snadno implementuje nejen ve výrobních linkách a závodech postavených „na zelené louce“, ale je vhodný též pro retrofit a migraci ze starších řídicích systémů různých výrobců. Vzhledem ke své modularitě a snadným úpravám je rovněž vhodný pro zkušební a pilotní provozy. Protože kontinuální výrobní procesy se nejvíce vyskytují v chemickém průmyslu nebo v potravinářství, kde nezřídka bývá i prostředí s nebezpečím výbuchu a je kladen zvýšený důraz na funkční bezpečnost, je třeba, aby se PCS 7 vypořádal i s těmito požadavky. K dispozici jsou proto jiskrově bezpečné I/O, komponenty odolné při poruše a softwarový nástroj Safety Matrix.

Firma JSP je také distributorem převodníků PR electronics. Ing. Václav Andr proto účastníkům konference představil jejich sortiment. PR electronics je dánská firma, která jiskrově bezpečné převodníky do prostředí s nebezpečím výbuchu vyrábí již od roku 1974. Cílem vývoje vždy bylo dosáhnout co nejlepší integrity signálu v měřicím obvodu od měřicího bodu k řídicímu systému. Převodníky, které se opírají o dlouholetou tradici a současně využívají nejmodernější techniku, se vyznačují jednoduchým uvedením do provozu, jsou cenově výhodné a mají intuitivní ovládací rozhraní. Je možné je nakonfigurovat a naprogramovat tak, aby plnily specifické funkce potřebné v daném projektu. Převodníky jsou certifikované podle IEC 61508 a lze je použít ve smyčkách s úrovní funkční bezpečnosti SIL 2 a SIL 3.

Jiskrově bezpečné převodníky PR electronics se používají pro digitální i analogové vstupy a výstupy přicházející z prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do něj směřující. Samy mohou být instalovány v zóně 2 podle ATEX.

V další dvojpřednášce seznámil Ing. Jan Pohludka z FTZÚ Ostrava-Radvanice (obr. 2) posluchače jednak s legislativou EU pro uvádění výrobků na trh, jednak s bezpečnostními přístroji pro ochranu proti výbuchu a zařízeními do nepříznivých podmínek. Jan Pohludka má v oboru norem pro ochranu proti výbuchu a certifikace výrobků do výbušného prostředí dlouholeté zkušenosti a navíc dokáže velmi poutavě přednášet.

Kalibrace, ověřování, kontroly zařízení – cesta k zajištění spolehlivosti měření teploty – to je název přednášky Ing. Pavla Urbana z JSP. Když snímač teploty přestane měřit, přijde se na to většinou velmi brzy. Ovšem měří-li nesprávně, může odhalení chyby trvat mnohem déle. Proto je třeba snímače pravidelně kontrolovat, ověřovat a kalibrovat. Jelikož jde o časově i finančně náročné úkony, je v praxi třeba stanovit optimální intervaly. Ne vždy se lze opřít o normy a doporučení, často je třeba využít znalosti dané měřicí úlohy a zkušenosti s měřením teploty v daném místě.

Poslední přednáška Ing. Jaromíra Jandy z JSP o hodnocení integrity bezpečnosti při měření teploty (SIL) byla pro mnohé, jak věřím, jen opakováním toho, co už znají. Přesto opakováním užitečným, protože oblast funkční bezpečnosti je zvláště v procesní výrobě velmi důležitá – a pro mnohé techniky stále ještě i tajemná a složitá.

Ve druhém sále konferenčního centra byla instalována bohatá výstava přístrojů měření a regulace, přehledně členěná do sekcí podle oborů a veličin a na samostatné expozice produktů partnerů konference (obr. 3). Zde byly k dispozici také ukázkové výtisky časopisu Automa.

Už od rána a v průběhu celého dne se živě diskutovalo o přednášené problematice, přítomní technici, projektanti a odborníci JSP a partnerských firem odpovídali na odborné dotazy o současnosti měřicí a řídicí techniky a o možnostech dalšího vývoje.

Poděkování za zajímavou konferenci patří členům organizačního výboru konference z firmy JSP, s. r. o.: Ing. Petru Fukačovi, řediteli investičních projektů, Ing. Jarmilu Bukovskému, obchodnímu řediteli, a Ing. Heleně Jandové, vedoucí marketingu a propagace.

Firma JSP v rámci svého programu vzdělávání AMAR pořádá kromě konferencí (v České republice a na Slovensku) také workshopy (tří- až čtyřhodinová setkání pro 10 až 30 lidí zaměřená na praktické informace s možností vyzkoušet si nastavení přístrojů a konzultovat řešení problémů z praxe podle potřeby účastníků) a odborné semináře (odborné přednášky, příklady použití, představení partnerů a sortimentu, včetně prostoru pro diskusi). Aktuální program zájemci najdou na http://www.jsp.cz/cz/konference/skolici_stredisko/uvod/2018-2019/.

Petr Bartošík

Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu konferenčního centra City v Praze 4

Obr. 2. Velmi očekávaná byla přednáška Ing. Jana Pohludky z FTZÚ Ostrava-Radvanice o legislativě EU pro uvádění výrobků na trh a o bezpečnostních přístrojích pro ochranu proti výbuchu a zařízeních do nepříznivých podmínek

Obr. 3. V menším přednáškovém sále byla stolní výstavka produktů JSP a partnerských firem