Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nové snímače teploty od společnosti Turck

Teplota je důležitou měřenou veličinou v mnoha automatizačních úlohách nejen v prů­myslu, ale i v zemědělství a při skladování a distribuci potravin. Společnosti Turck a Ban­ner proto přicházejí s novými prvky určenými k měření teploty a novým způsobem pře­nosu naměřených hodnot.
 

Datové nosiče RFID s integrovaným snímačem teploty

 
Radiofrekvenční identifikace – RFID, se používá v průmyslu stále častěji. Společnost Turck uvádí na trh datový nosič (tag) RFID s integrovaným senzorem teploty (obr. 1). Kro­mě senzoru teploty je nosič dat vybaven ještě dalšími dvěma vstupy pro připojení externích senzorů, např. indukčního snímače polohy, snímače tlaku apod. Nosič dat zároveň zajiš­ťuje napájení senzorů; energii při tom získává bezdrátově z vysokofrekvenčního pole. Dále zajišťuje načtení měře­ných hodnot a jejich bezdrá­tový přenos prostřednictvím čtecí a zapisovací hlavy do řídicího systému. Nosič dat je ale také schopen zazna­menávat výsledky několika měření, a uchovávat tak prů­běh měřené veličiny. Přenos dat mezi nosičem dat a čtecí hlavou je velmi odolný proti rušení. Je to způsobeno ze­jména využíváním vhodných frekvencí (13,56 MHz) a ma­lými vzdálenostmi přenosu mezi nosičem dat a hlavou.
 
Své uplatnění tyto nosiče dat najdou všude tam, kde je třeba sledovat teplotu, např. v průběhu čisticích cyklů, monitorovat chla­zení či sterilizaci, a to i v autoklávech.
 

Snímače teploty pro bezdrátový systém DX80

 
Systém pro bezdrátový přenos dat a sig­nálů v průmyslu DX80 byl rozšířen o spe­ciální senzory pro měření teploty a vlhkos­ti (obr. 2). Senzory byly vyvinuty speciálně pro zařízení napájená z baterií, popř. solár­ních panelů. Ve spojení se stanicemi DX80 FlexPower s bateriovým napájením je nyní možné měřit teplotu a vlhkost po dobu až několika let bez potřeby servisu a napájení. Stanice DX80 umožňují přenášet data na vzdálenost až několika kilometrů, přičemž bezdrátová síť může obsahovat až několik desítek stanic.
 
Typické oblasti použití jsou např.:
  • mrazírny a chladírny,
  • skleníky,
  • sklady,
  • farmaceutický průmysl,
  • vytápění a klimatizace,
  • textilní průmysl,
  • výpočetní centra a serverovny.
 

Miniaturní snímače teploty TTM

 
Další novinkou pro měření teploty od spo­lečnosti Turck jsou snímače teploty Pt1000 s integrovaným převodníkem 0 až 20 mA v miniaturním provedení. Řadu s označením TTM (obr. 3) tvoří snímače v klasickém ty­čovém provedení, s délkou 13 až 1 000 mm a průměrem 3 nebo 6 mm. Jsou vybaveny konektorem M12, ve kterém je integrován převodník signálu z odporového senzoru na analogový signál 0 až 20 mA. V závislosti na typu snímače jsou měřicí rozsahy –50 až +50 °C, 0 až +100 °C, 0 až +150 °C a –50 až + 150 °C.
 

Snímače teploty TS400/500 s výstupem IO-Link

 
Výrobní program společnosti Turck doplňu­jí modulární snímače teploty řady TS400/500 (obr. 4). Vlastní odporový senzor teploty lze k těmto snímačům připojit buď přímo, nebo kabelem. Snímač je vybaven dvěma spína­cími nebo jedním spínacím a jedním analo­govým výstupem (0 až 20 mA, 0 až 10 V). Snímače se vyrábějí v několika verzích a roz­měrech, od klasických tyčových pouzder po speciální potravinářská provedení. K dispozici jsou i ochranné jímky a upevňovací šroubení.
 
Všechny snímače teploty řady TS jsou stan­dardně vybaveny rozhraním IO-Link. To je ur­čeno nejen k přenosu signálu ze snímače, ale lze jej využít i pro pohodlné nastavení snímače z osobního počítače nebo automatizované na­stavení z řídicího systému. To významně zjed­nodušuje případnou výměnu vadného senzoru.
 

Závěrem

 
V rámci svých bezplatných služeb společ­nost Turck nabízí zpracování návrhu řešení pro danou úlohu a předložení cenové nabíd­ky. Při realizaci pak kompletní dodávku včet­ně uvedení do provozu a napojení na infor­mační systém zákazníka.
Ing. Jan David, TURCK s. r. o.
 
Obr. 1. Datový nosič RFID s integrovaným snímačem teploty
Obr. 2. Systém DX80 byl rozšířen o senzory pro měření teploty a vlhkosti
Obr. 3. Snímače teploty TTM s integrova­ným převodníkem 0 až 20 mA v miniaturním provedení
Obr. 4. Modulární snímače teploty řady TS400/500