Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové převodníky rozhraní M-Bus a HART na Ethernet

M-Bus a HART jsou specifická rozhraní pro přenos dat, široce rozšířená v některých oblastech techniky. Dále popsané převodní­ky PiiGAB a HART ETH konvertují rozhra­ní M-Bus a HART na Ethernet. Tím je umož­něno začlenit zařízení s těmito rozhraními do rozsáhlých systémů a přenášet data po celém světě. Použití Ethernetu, který je dnes téměř všudypřítomný, také zjednodušuje připojová­ní nových měřicích míst – není třeba zřizovat žádná vedení, převodník se jen zapojí do nej­bližší zásuvky sítě LAN.
 
Konvertory PiiGAB a HART ETH vyrá­bí společnost Papouch, která tradičně dodává převodníky pro mnoho běžných i méně běž­ných rozhraní: RS-232, RS-485, USB, Ether­net, WiFi, Wiegand atd.
 

Převodník M-Bus – Ethernet

 
Rozhraní M-Bus (také Meter Bus) se pou­žívá zejména pro odečet měřičů spotřeby ener­gií, tedy pro plynoměry, měřiče tepla a elektro­měry. Jeho alternativou je linka RS-485 s pro­tokolem Modbus RTU, ale přesto se M-Bus stále používá velmi často. Právě převod na Ethernet je pro dálkový odečet velmi výhod­ný, protože umožňuje přenos dat i prostřed­nictvím internetu. To je jistě velmi zajímavé jak pro spotřebitele, tak pro dodavatele mě­řené energie.
 
K převodu rozhraní M-Bus na Ethernet jsou určeny převodníky PiiGAB 810 (obr. 1), dodávané ve třech variantách, pro 5, 20 a 60 měřičů. Součástí dodávky je i virtuální sério­vý port, který usnadňuje začlenění do jiných systémů. Dodat lze také OPC server, který umožní odečet z měřičů různých výrobců.
 

Převodník HART – Ethernet

 
Rozhraní HART doplňuje analogovou proudovou smyčku 4 až 20 mA. Vyskytuje se tedy především u různých čidel a měřicích přístrojů v průmyslo­vé automatizaci. Pře­vod rozhraní HART na Ethernet usnadňu­je přenos dat v rám­ci sítě LAN i přes in­ternet.
 
K převodu roz­hraní HART na Ethernet je určen převodník HART ETH (obr. 2). Je konvertována fyzic­ká i datová vrstva – na straně Ethernetu probíhá komunikace protokolem Modbus TCP.
 
Převodník je do­dáván v robustním provedení. Napájení může být v rozsahu 8 až 30 V. Kontrolky signalizují napájení a komunikaci po obou rozhraních.
 

Závěrem

 
Oba převodníky jsou v provedení k mon­táži na lištu DIN. Součástí jejich dodávky je i virtuální sériový port, který usnadňuje za­členění do jiných systémů. Společné je oběma převodníkům také to, že se konfigurují pro­střednictvím interní webové stránky.
 
Uvedené převodníky M-Bus – Ethernet a HART – Ethernet je možné zapůjčit k vy­zkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím.
 
Obr. 1. Převodník M-Bus – LAN umožní odečet spotřeby přes internet
Obr. 2. Převodník HART – Ethernet
 

M-Bus

Standard M-Bus (Meter-Bus) specifikuje fyzickou i datovou vrstvu. Je odolný pro­ti rušení, umožňuje připojit několik měřičů (až 250) na jedno vedení a připojené měři­če i napájet. M-Bus je definován evropskou normou EN 13757-2 (fyzická a linková vrst­va) a EN 13757-3 (aplikační vrstva). Fyzická vrstva je tvořena dvěma vodiči. Byl vyvinut dr. Horstem Zieglerem z univerzity v Paderbornu ve spolupráci s firmami Texas Instruments Deutschland GmbH a Techem GmbH.
 

HART

Protokol HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) doplňuje analogo­vou smyčku o obousměrný datový přenos. Při tom je použita modulace FSK, takže střed­ní hodnota digitálního signálu je nulová a analogový údaj není ovlivněn. K vyhodnocení signálu měřidel s protokolem HART je možné použít původní analogové měření i digitál­ní komunikaci. Rychlost komunikace je 1 200 b/s. Komunikace probíhá metodou dotaz – odpověď. Protokol HART byl vyvinut v polovině 80. let minulého století ve společnosti Rosemount Inc. Je otevřený a bez licenčních poplatků.