Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nové bezpečné procesorové jednotky Simatic

Společnost Siemens dále rozšířila svou nabídku bezpečnostních produktů skupiny Simatic Safety Integrated o dvě nové bez­pečné procesorové jednotky (Central Pro­cessor Unit – CPU). Jedna je určena pro vý­konné řídicí systémy a druhá pro decentrální jednotky I/O společně zajišťují­cí funkce spjaté s funkční bez­pečností nespojitých výrobních procesů (obr. 1).
Jednotka Simatic CPU 414F-3PN/DP pro programovatel­né automaty Simatic S7-400 má všechny funkce nabízené ve standardní jednotce CPU 414-3 PN/DP. Je-li vybavena 2,8MB pracovní pamětí, je na­víc použitelná v úlohách spja­tých s funkční bezpečností při středních požadavcích na výkon. V jednotce jsou vestavěna dvou­portové rozhraní Profinet a kom­binované rozhraní MPI/Profi­bus-DP s řídicí funkcí (master) a vedle toho také slot pro doplň­kové rozhraní Profibus-DP v po­době zásuvného modulu.
 
Nový modul rozhraní IM 154-8F PN/DP CPU je určen pro odolné decentrální peri­ferní jednotky Simatic ET 200pro s krytím IP65/67. Co do funkčních schopností a kon­strukce jde o obdobu jednotky CPU 315F-2 PN/DP pro automaty Simatic S7-300. Má pracovní paměť o velikosti 512 kB, kombi­nované rozhraní MPI/Profibus-DP a rozhra­ní Profinet se třemi porty.
 
V nových procesorových jednotkách Si­matic CPU 414F-3 PN/DP a IM 154-8F PN//DP CPU jsou podporovány protokoly Pro­finet IO, Profinet CBA a Profibus-DP i nové funkce Shared Device, i-Device a Media Re­dundancy systému Profinet. Synchronní režim činnosti sítí Profinet a Profibus zajišťuje rych­lou a spolehlivou vyměnu dat mezi zařízení­mi. Vestavěný webový server umožňuje vyhle­dat prostřednictvím Ethernetu a internetu nebo intranetu důležité informace, jako např. úda­je o stavu jednotky, diagnostické údaje, úda­je o synchronizaci apod. Obě jednotky se pro­gramují ve vývojovém prostředí Step 7 a každá z nich může současně zpracovávat standard­ní i bezpečnostní programy. Pro programová­ní bezpečnostních algoritmů je třeba rozšířit Step 7 o S7 Distributed Safety s knihovnou bezpečnostních funkčních bloků certifikova­ných organizací TÜV. K dispozici jsou funk­ce např. nouzového zastavení, sledování dve­ří atd. Obě nové jednotky vyhovují veškerým požadavkům v oblasti funkční bezpečnosti podle příslušných norem, tj. EN 954-1 až do ka­tegorie 4, IEC 62061 až do SIL 3 a EN ISO 13849-1 až do PLe, vždy včetně.
 
Divize Industry Automation společnos­ti Siemens nabízí v rámci svého konceptu Simatic Safety Integrated rozsáhlý sortiment produktů automatizační techniky určených k zajištění funkční bezpečnosti technologic­kých zařízení v oborech se spojitou i nespo­jitou výrobou. Základem jsou řídicí jednotky Simatic řad S7-300 a S7-400 spolu s decent­rálními jednotkami I/O řady Simatic ET 200, do jejichž hardwaru i operačního systému jsou pro zajištění bezpečné funkce přidány různé kontrolní mechanismy (obr. 2). Slou­čení bezpečnostní techniky stroje či zařízení s běžnými automatizačními prostředky v je­den celek (v souladu s bezpečnostními nor­mami a předpisy) je právě hlavní výhodou celé koncepce Safety Integrated společnosti Siemens. Lze tak výrazně redukovat náklady na potřebný hardware i prostorové uspořádá­ní, rovněž logická struktura projektu je jed­nodušší a usnadňuje budoucí údržbu a servis nebo případné změny a doplnění v celém ří­dicím systému.
 
Další informace o konceptu Simatic Safe­ty Integrated a bezpečnostních automatizač­ních komponentách značky Siemens lze na­lézt v článku na toto téma v časopise Automa č. 1/2010 a dále na stránkách www.sie­mens.cz/safety.
(Siemens, s. r. o.)
 
Obr. 1. Bezpečnostní moduly Simatic CPU 414F-3 PN/DP pro automaty Simatic S7-400 (vlevo) a IM 154-8F PN/DP CPU pro odolné decentrální jednotky I/O ET 200pro
Obr. 2. Bezpečnostní řídicí jednotky a decentrální periferie ze skupiny Simatic