Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové bezpečné procesorové jednotky Simatic

Společnost Siemens dále rozšířila svou nabídku bezpečnostních produktů skupiny Simatic Safety Integrated o dvě nové bez­pečné procesorové jednotky (Central Pro­cessor Unit – CPU). Jedna je určena pro vý­konné řídicí systémy a druhá pro decentrální jednotky I/O společně zajišťují­cí funkce spjaté s funkční bez­pečností nespojitých výrobních procesů (obr. 1).
Jednotka Simatic CPU 414F-3PN/DP pro programovatel­né automaty Simatic S7-400 má všechny funkce nabízené ve standardní jednotce CPU 414-3 PN/DP. Je-li vybavena 2,8MB pracovní pamětí, je na­víc použitelná v úlohách spja­tých s funkční bezpečností při středních požadavcích na výkon. V jednotce jsou vestavěna dvou­portové rozhraní Profinet a kom­binované rozhraní MPI/Profi­bus-DP s řídicí funkcí (master) a vedle toho také slot pro doplň­kové rozhraní Profibus-DP v po­době zásuvného modulu.
 
Nový modul rozhraní IM 154-8F PN/DP CPU je určen pro odolné decentrální peri­ferní jednotky Simatic ET 200pro s krytím IP65/67. Co do funkčních schopností a kon­strukce jde o obdobu jednotky CPU 315F-2 PN/DP pro automaty Simatic S7-300. Má pracovní paměť o velikosti 512 kB, kombi­nované rozhraní MPI/Profibus-DP a rozhra­ní Profinet se třemi porty.
 
V nových procesorových jednotkách Si­matic CPU 414F-3 PN/DP a IM 154-8F PN//DP CPU jsou podporovány protokoly Pro­finet IO, Profinet CBA a Profibus-DP i nové funkce Shared Device, i-Device a Media Re­dundancy systému Profinet. Synchronní režim činnosti sítí Profinet a Profibus zajišťuje rych­lou a spolehlivou vyměnu dat mezi zařízení­mi. Vestavěný webový server umožňuje vyhle­dat prostřednictvím Ethernetu a internetu nebo intranetu důležité informace, jako např. úda­je o stavu jednotky, diagnostické údaje, úda­je o synchronizaci apod. Obě jednotky se pro­gramují ve vývojovém prostředí Step 7 a každá z nich může současně zpracovávat standard­ní i bezpečnostní programy. Pro programová­ní bezpečnostních algoritmů je třeba rozšířit Step 7 o S7 Distributed Safety s knihovnou bezpečnostních funkčních bloků certifikova­ných organizací TÜV. K dispozici jsou funk­ce např. nouzového zastavení, sledování dve­ří atd. Obě nové jednotky vyhovují veškerým požadavkům v oblasti funkční bezpečnosti podle příslušných norem, tj. EN 954-1 až do ka­tegorie 4, IEC 62061 až do SIL 3 a EN ISO 13849-1 až do PLe, vždy včetně.
 
Divize Industry Automation společnos­ti Siemens nabízí v rámci svého konceptu Simatic Safety Integrated rozsáhlý sortiment produktů automatizační techniky určených k zajištění funkční bezpečnosti technologic­kých zařízení v oborech se spojitou i nespo­jitou výrobou. Základem jsou řídicí jednotky Simatic řad S7-300 a S7-400 spolu s decent­rálními jednotkami I/O řady Simatic ET 200, do jejichž hardwaru i operačního systému jsou pro zajištění bezpečné funkce přidány různé kontrolní mechanismy (obr. 2). Slou­čení bezpečnostní techniky stroje či zařízení s běžnými automatizačními prostředky v je­den celek (v souladu s bezpečnostními nor­mami a předpisy) je právě hlavní výhodou celé koncepce Safety Integrated společnosti Siemens. Lze tak výrazně redukovat náklady na potřebný hardware i prostorové uspořádá­ní, rovněž logická struktura projektu je jed­nodušší a usnadňuje budoucí údržbu a servis nebo případné změny a doplnění v celém ří­dicím systému.
 
Další informace o konceptu Simatic Safe­ty Integrated a bezpečnostních automatizač­ních komponentách značky Siemens lze na­lézt v článku na toto téma v časopise Automa č. 1/2010 a dále na stránkách www.sie­mens.cz/safety.
(Siemens, s. r. o.)
 
Obr. 1. Bezpečnostní moduly Simatic CPU 414F-3 PN/DP pro automaty Simatic S7-400 (vlevo) a IM 154-8F PN/DP CPU pro odolné decentrální jednotky I/O ET 200pro
Obr. 2. Bezpečnostní řídicí jednotky a decentrální periferie ze skupiny Simatic