Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Nová technologie na balení PET lahví a řídicí systém od B&R

Nápoje v polyetylentereftalátových (PET) lahvích se v maloobchodě prodávají nejen sa­mostatně, ale také balené nejčastěji po šesti kusech v transportní teplem smršťovací fó­lii. Společnost Krones nyní přišla s novým způsobem sekundárního balení PET lahví pomocí plastových pásek zvaným LitePack (obr. 1). Používají se pásky ze stejného ma­teriálu jako lahve, tedy z PET. Podobné pás­ky jsou již dlouho využívány pro jiné balicí účely; myšlenka zvolit je k balení plastových lahví je však zcela originální.

 
Balicí stroj EvoLite obepne skupinu šesti lahví páskem se správným napětím, aby lah­ve nemohly z balení vyklouznout a součas­ně aby nebyly tlakem pásky deformovány, a balení opatří páskovým uchem pro snad­nou manipulaci.
 
Balicí stroj EvoLite se skládá ze dvou mo­dulů. V prvním, zaváděcím jsou lahve rozdě­leny do skupin. Ve druhém modulu jsou čty­ři páskovací jednotky, které lahve v jednom pracovním cyklu obepnou a na balení připev­ní páskové držadlo (obr. 2). Balicí pásky jsou uloženy na cívce v zásobníku na boku stro­je. Na jedné cívce je dostatek pásky na celou pracovní směnu. Hmotnost cívky je 18 kg, její zavádění do stroje proto obsluze usnad­ňují manipulační prostředky.
 
Stroj je vybaven moderním ovládacím pa­nelem, umožňujícím snadné a rychlé uvede­ní stroje do provozu a přehledné ovládání bě­hem provozu.
 
Rozměry stroje EvoLite byly navrženy tak, aby jej bylo možné vestavět do běžných balicích linek na místo, kde jindy bývá stroj balící lahve do smršťovací fólie. Lze jej tak snadno použít při modernizaci starších bali­cích linek.
 
V našem maloobchodě je nejběžnější ba­lení plastových lahví s balenou vodou a mi­nerálkami o objemu 1,5 l ve skupině po šes­ti. K dispozici jsou však i jiná uspořádání a předností stroje EvoLite je jeho flexibilita: dokáže balit lahve o objemu 0,3 až 3 l různého tvaru (od průměru 50 mm) do sku­pin 2× 3, 2× 2 a 2× 1. Lahve musí být pro bezpečné a pevné zabalení opatřeny v hor­ní třetině své výšky prolisem nebo drážkou.
 
Výhodou tohoto způsobu balení, patrnou na první pohled, je mnohem menší spotře­ba balicího materiálu. Balení je navíc po po­čáteční nedůvěře dobře přijímáno i zákaz­níky, protože manipulace s ním je pohodl­nější a bezpečnější než se starým balením ve smršťovací fólii a s nalepeným transport­ním uchem.
 
Další výhody poskytuje nové balení po­travinářským podnikům a výrobcům bali­cích linek. Díky tomu, že není třeba tune­lový ohřívač, v němž byla dříve balicí fólie smršťována, uspoří se místo, které lze využít např. ke zvýšení kapacity balicí linky. Také energetická náročnost balicí linky se s novým balením značně snižuje. Konstrukce stroje usnadňuje navázání na předchozí i následu­jící stroje v lince. Konstruktéři brali ohled též na snadnou údržbu.
 
Řídicí systém stroje jeho konstruktéři se­stavili pomocí automatizační techniky od fir­my B&R. Společnost B&R dodala i ovládací panel stroje s dotykovým ovládáním, kde jsou přehledně a srozumitelně zobrazeny všechny funkce stroje a jeho provozní stav. Řídicí sys­tém však také umožňuje komunikovat s nad­řazeným vizualizačním systémem celé balicí linky, kde lze kromě vizualizace provozu zob­razovat i kompletní diagnostické informace.
 
Pro komunikaci s pohony, jež rovněž do­dala společnost B&R, je používán Ethernet Powerlink, spolehlivá komunikační sběrnice umožňující přenos dat v reálném čase i pře­nos bezpečnostních signálů.
 
Stroj v činnosti mohou zájemci vidět pro­střednictvím služby YouTube v informač­ním kanálu společnosti B&R (v elektronické verzi článku je přímý odkaz).
 
Stroj byl představen na tiskové konfe­renci společnosti B&R v Salcburku, kde o něm přednášel Maurizio Tarozzi z italské­ho zastoupení firmy B&R. V Itálii byl stroj EvoLite též poprvé použit v praxi.
 
Společnost B&R se v oblasti balicích a plas­tikářských strojů silně angažuje, a může proto zájemcům poskytnout mnoho referencí a nabíd­nout jim kromě spolehlivé a osvědčené automa­tizační techniky také bohaté zkušenosti z oboru.
[Prospekty firmy Krones a materiály společnosti B&R.]
(Bk)
 
Obr. 1. LitePack – plastové lahve balené po­mocí PET pásek
Obr. 2. Páskovací hlavy stroje EvoLite