Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nová rozhraní pro přenos dat v kamerových systémech

Různé typy rozhraní pro přenos dat v ob­lasti strojového vidění se dostávají do cen­tra pozornosti především tehdy, objeví-li se snahy o prosazení nových standardů nebo začnou-li se používat nové standardy ve spotřebitelském sektoru. Obojí se sta­lo právě nyní. Požadavky na rychlý přenos dat splňovalo až dosud velmi dobře rozhra­ní CameraLink. Ale nyní již toto rozhra­ní nestačí. V současnosti se projevují sna­hy o prosazení nových standardů, a to pře­devším rozhraní CoaXPress a CameraLink HS. Vedle toho se objevila verze 2.0 stan­dardu strojového vidění GigE Vision Stan­dard (Gigabit Ethernet), který má být přijat ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Pro strojové vidění je také zajímavé rozšířené rozhraní USB 3.0, které nyní proniká do spotřebitel­ského sektoru.
 
Rozhraní Coaxpress získalo ocenění Innovation Prize již na veletrhu Vision 2009 a letos budou na tomto veletrhu vystavovány produkty vybavené tímto rozhraním. Například společnost Active Silicon uvede první frame grabber (katra pro digitalizaci obrazu) s rozhraním CoaXPress v pro­duktech nové řady FireBird a společnost Adimec kameru Quartz vybavenou dvo­jím rozhraním CoaXPress.
 
Obrazová data lze prostřednictvím rozhraní CoaXPress přenášet rychlostí 6,25 Gb/s (na vzdálenost až 40 m), popř. 3,125 Gb/s (na vzdálenost až 100 m). Stej­ný kabel je určen i k napájení, přenosu řídicích signálů rychlostí až 20 Mb/s a ke spouštěcích signálů (trigger). Při po­žadavku na ještě rychlejší přenos je třeba použít několik paralelních kabelů. Nejisto­ta synchronizace (jitter) tohoto rozhraní se pohybuje v řádu mikrosekund.
 
Naproti tomu rozhraní CameraLink HS umožňuje měnit rychlost přenosu dat od 2,4 do 48 Gb/s v krocích po 2,4 Gb/s. V závislosti na rychlosti mohou být data přenášena na vzdálenost od 15 do 40 m. Nejistota synchronizace je v řádu nanosekund.
 
Rozhraní CameraLink HS ještě neby­lo přijato za standard, ale již se objevují první produkty jím vybavené. Který stan­dard nakonec převládne, rozhodne trh nebo spíše to, jaké přednosti a slabiny se proje­ví při jejich použití v praxi. Přehled o jednotlivých rozhraních budou moci získat ná­vštěvníci nadcházejícího veletrhu strojové­ho vidění Vision 2011 ve Stuttgartu (8. až 10. listopadu) ve speciální expozici o me­zinárodních standardech strojového vidě­ní v hale 6.

(ev)