Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová řada softstartérů PSE

Počátkem roku 2011 představila společnost ABB novou řadu softstartérů PSE, kte­ré se vyznačují kompaktním tvarem a funkcí kontroly momentu. Tyto softstartéry jsou vhodné zejména pro řízení čerpadel, kde při rozjezdu a zastavení čerpadla hro­zí vznik tlakových rázů v potrubí. Integrované funkce ochrany motoru umožňují po­užít tyto kompaktní softstartéry také např. u ventilátorů, kompresorů, dopravníko­vých pásů atd.
 
Softstartéry PSE jsou vybaveny funkcí kontroly momentu, která může být použita v jakékoliv úloze, ale zvláště je určena pro rozběh a doběh čerpadel. Při doběhu čerpadla softstartér kontroluje moment motoru a sni­žuje nebo zvyšuje napětí na motoru po celou dobu až do jeho zastavení tak, aby rázy v po­trubí byly minimální. Tím se výrazně pro­dlouží životnost potrubí i ventilů.
 
Proudové omezení je nastavitelné od je­denapůlnásobku do sedminásobku jmenovi­tého proudu. Pro zvýšení výkonu je k dispo­zici propracovaný algoritmus odstranění stej­nosměrné složky.
 
Softstartéry jsou vybaveny by-pass kontak­tem pro překlenutí dvou antiparalelně zapoje­ných tyristorů ve fázi. Po rozjezdu motoru za­jistí překlenutí tyristorů výrazné snížení ztrát, které na nich vznikají. V softstarstérech řady PSE všech velikostí je bypass kontakt zabu­dován. U softstartérů PSE byla zvýšena odol­nost řídicích desek proti působení chloru, ky­seliny sírové a čpavku. Tato speciální ochrana prodlužuje životnost softstartérů používaných v náročných podmínkách, zejména v chemic­kém průmyslu. Rozsah provozních teplot je –25 až +60 °C.
 
Uvedené softstartéry mají integrovanou elektronickou tepelnou nadproudovou ochra­nu motoru. Kombinují ji s ochranou při od­lehčení, která detekuje např. nezaplavené čer­padlo nebo přetržení řemenu, a s ochranou při zablokovaném rotoru, např. při zadření čerpa­dla. Rovněž jsou vybaveny funkcí kick start pro rozběh např. zaseknutého pásu nebo za­dřeného čerpadla.
 
Softstartéry mají analogový výstup měře­ní proudu motoru. Tento výstup nevyžaduje použití dalších měřicích transformátorů. Ana­logový výstup se standardním rozsahem 4 až 20 mA může být využit jako vstup do nad­řazeného PLC.
 
Softstartéry řady PSE se nastavují čtyřmi tlačítky klávesnice (s krytím IP54). Nastave­né hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji. Protože se využívají ikony, je zobra­zení jazykově neutrální. Během provozu soft­startérů si obsluha může zvolit, zda bude na displeji zobrazována informace o napětí, nebo o proudu motoru.
 
Rozsah jejich jmenovitého pracovního na­pětí je 208 až 690 V, rozsah napájecího napě­tí 110 až 250 V AC. Softstartéry se ovládají impulzem nebo přivedením trvalého napětí. Napájení řídicího (ovládacího) obvodu je ex­terní nebo interní. Jmenovitý pracovní proud je 18 až 370 A při napětí 400 V.
 
Softstartéry mohou komunikovat prostřed­nictvím sběrnic Profibus, Modbus, DeviceNet nebo CANopen.
Odborníci firmy ABB jsou připraveni po­moci vyřešit jakýkoliv případ použití soft­startérů v praxi.
Ing. Jiří Vašinka, ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 543 145 405
 
Obr. 1. Softstartér PSE