Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nová platforma automatizace strojů

V polovině září tohoto roku oznámila společnost Omron Industrial Automation Business uvedení nové platformy pro automatizaci strojů Sysmac (System for Machine Automati­on Control). Platforma umožňuje řídit stroj prostřednictvím jednoho připojení a jedno­ho softwaru a společnost Omron ji považuje za významný milník ve svém desetiletém plánu zaměřeném na posílení své globální pozice v obchodním segmentu automatiza­ce strojů. Na evropský trh bude Sysmac uveden v listopadu 2011 na veletrhu SPS/IPC//Drives v Norimberku. Novináři z celé Evropy se s touto platformou mohli seznámit již v září na dvoudenní tiskové konferenci spojené s prohlídkou výrobního závodu v nizo­zemském městě Hertogenbosch.
 
Výkonný ředitel (CEO) společnosti Omron Europe B. V., Shizuto Yukomoto, cha­rakterizoval Sysmac slovy: „Platforma Sysmac vyjadřuje hlavní hodnoty společnosti Omron – inovace, otevřenost, respekt k život­nímu prostředí a snahu o dosažení harmonie mezi lidmi a stroji.“
 
Automatizační platforma Sysmac (obr. 1) se skládá z těchto prvků:
  • řídicí jednotka Sysmac NJ pro automati­zaci strojů, integrující řízení pohybu, sek­venční řízení, síťové funkce a kontrolu pomocí strojového vidění,
  • software Sysmac Studio, který obsahuje prostředky pro konfiguraci, programování, ladění, vizualizaci, simulaci a diagnostiku a dovoluje přenášet data po komunikační síti EtherCat (software byl představen ve vydání Automa 10/2011 na str. 54).
Nová architektura tedy integruje řízení stroje a řízení pohybu do jediné řídicí jednot­ky. Stroje a zařízení jsou řízeny jednou komunikační sítí a programovány jediným soft­warem. Řídicí jednotka Sysmac NJ je založe­na na mikroprocesoru Intel a běží v systému RTOS. Řízení se přesouvá od nepružné archi­tektury založené na systému ASIC k flexibil­nímu systému, který lze podle potřeby roz­šiřovat bez negativního dopadu na rychlost a výkon strojů.
 

Návštěva výrobního závodu Omron Hertogenbosch

 
V nizozemském městě Hertogenbosch je výrobní závod a Evropské distribuční stře­disko firmy Omron Europe. Vyrábějí se zde PLC, průmyslové počítače, I/O moduly, mo­duly pro řízení pohybu a regulační prvky. Sídlí zde také evropské středisko pro opravy a servis výrobků firmy Omron, oddělení vý­voje výrobků a marketingu.
 
Při prohlídce jednotlivých provozů na osa­zování desek plošných spojů a montáž pří­strojů byl zřejmý japonský způsob řízení vý­roby. Například pracovníci odpovědní za ří­zení výroby nesedí v oddělených kancelářích, ale jejich stoly s počítači jsou umístěny přímo ve výrobních halách (obr. 2). Jsou tedy stá­le v kontaktu s výrobou. Dokonce se ani ne­vracejí každý den ke „svému“ stolu. Každý den si zabalí své pracovní věci do přenosné­ho plastového kufříku a s ním se vždy přestě­hují ke stolu, který je právě volný.
 
Vedení se opírá o iniciativu lidí na jed­notlivých pracovištích, kteří mohou své ná­vrhy na zlepšení pracovních postupů zapisovat do formulářů – kaizenů. Může jít o drob­né úpravy i o náročné změny. Každý kaizen putuje k příslušnému vedoucímu a na nástěn­ce uprostřed provozu je zřetelně vidět, co se s kaizeny děje, kdo je má „v péči“ a co z ná­vrhů na zlepšení nakonec vzešlo. V továrně také využívají zařízení Poka Yoke, které hlídá správné vy­konávání operací při ruční montáži nebo balení výrob­ků. Pracovník má k dispozici operátorský panel, který uka­zuje správný postup. Optické závory u jednotlivých zásob­níků se součástkami hlídají, zda pracovník vyjímá sou­částky ve správném pořadí. Chybné operace jsou signalizovány světelnými indikáto­ry (obr. 3).
 

Laboratře Tsunagi

 
Prohlídka končila v právě budované laboratoři Tsunagi – tyto laboratoře buduje spo­lečnost Omron, přičemž cí­lem je zajistit snadné propo­jení jejích řídicích jednotek s produkty jiných výrobců. První z nich pracuje od srp­na 2011 v japonském Kusatsu, druhá byla uvedena do provozu v září tohoto roku v čínské Šanghaji a třetí bude do konce tohoto roku pra­covat v nizozemském Her­togenboschi. Laboratoře se soustřeďují na podporu sběr­nic EtherNET/IP, EtherCat, Profinet IO, Profibus-DP. Úzce spolupracují s výzku­mem a vývojem a sdílejí své zkušenosti z lokálních trhů.
(ev)
 
 
Obr. 1. Řídici jednotka Sysmac NJ a software Sysmac umožňují řídit stroje prostřednictvím jednoho připojení a jednoho softwaruv
Obr. 2. Pracovníci odpovědní za řízení výroby v závodě Omron nemají kanceláře, ale pracují přímo ve výrobní hale a pracovní potřeby mají uloženy v plastovém kufříku, s nímž se každý den stěhují k volnému stolu
Obr. 3. Balicí pracoviště vybavené systémem Poka Yoke: indiká­tory u jednotlivých zásobníků hlídají, zda je zabalen kompletní přístroj se všemi komponentami a dokumenty (záruční list, schéma zapojení apod.)
 

Omron Industrial Automation

Omron Industrial Automation je součás­tí společnosti Omron, která byla založena v roce 1933 v Kjótu v Japonsku, kde dodnes sídlí její ředitelství. Zakladatel společnosti Kazuma Tateisi si byl vědom závazků firem k celé společnosti a vtiskl firmě krédo Wor­king for the benefit of society. V současnos­ti má Omron více než 36 000 zaměstnanců v 35 zemích. Vedle průmyslové automati­zace se zaměřuje na dodávky elektronic­kých komponent a zařízení pro zdravotnic­tví i veřejný sektor.
 
Společnost Omron Industrial Automa­tion dodává PLC, jednotky pro řízení po­hybu a pohonů, bezpečnostní senzory, sys­témy pro řízení jakosti a kontroly a řídicí a spínací komponenty. Evropská pobočka Omron Europe, se sídlem v Amsterdamu, má obchodní zastoupení v devatenácti ev­ropských státech včetně České republiky a výrobní závody ve městěch Hertogen­bosch v Nizozemí a Nufringen v Němec­ku. Pobočka Omron Europe má vlastní oddělení pro výzkum a vývoj a aplikační střediska, navíc i vytvořenou celoevrop­skou síť distribučních partnerů a systémo­vých integrátorů.

(ev)