Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Nová generace elektrických pohonů pro systémy HVAC

Nová generace elektrických zdvihových pohonů řady Acvatix pro soustavy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) navazuje na dosavad­ní osvědčený sortiment pohonů, který byl zcela přepracován a také roz­šířen. Přístroje se vyznačují přesnou regulační funkcí, velkou spoleh­livostí, snadnou mon­táží a pokrytím všech typů úloh v sousta­vách HVAC.
 
Pohony řady Acva­tix nové generace jsou technicky dokonalej­ší a vstřícné k poža­davkům projektantů a montážních firem – např. všechny nové pohony typu Acva­tix SAX se instalu­jí, ovládají i udržu­jí stejným způsobem. Kolo ručního ovládá­ní umožňuje bez pou­žití nářadí manipulo­vat s vřetenem ventilu ve všech montážních polohách pohonu, což je užitečné během ser­visních prací nebo v nouzových situacích. Indikace polohy vřetene je současně viditelná z různých stran a vestavěná světelná dioda umož­ňuje zjistit provozní stav pohonu na dálku. Energetická účinnost po­honů významně vzrostla zavedením nových bezkartáčových stejno­směrných motorů. Novinkou je i jednoduchý způsob připojení poho­nu k ventilu vylučující chybnou montáž.
 
Pohony nové generace jsou zpětně kompatibilní se všemi venti­ly Acvatix vyrobenými v posledních 30 letech. Při modernizaci sou­stav HVAC lze tudíž pohon nové řady Acvatix připojit k libovolné­mu existujícímu ventilu značky Siemens s velkým zdvihem. Další in­formace o produktech řady Acvatix jsou na www.siemens.cz/ventily.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 233 033 303, www.siemens.cz/buildingtechnology, e-mail: siemens.cz@siemens.com