Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nová budova Teco – kovářova kobyla je dobře obutá

Do nového čtvrtstoletí své existence vstoupila kolínská firma Teco (www.tecomat.com) v nové budově, postavené v moderním stylu, vybavené moderní a energeticky šetrnou technikou, která je řízena programovatelnými automaty Tecomat Foxtrot, jež firma sama vyrábí. Budova poskytuje zaměstnancům a hostům firmy příjemné prostředí. Současně slouží jako ukázka moderního, energeticky a finančně úsporného technického vybavení šetrného k životnímu prostředí. Článek seznamuje s budovou, jejím technickým vybavením i s technologickým zařízením, které je v budově umístěno. 

Architektura, určení a financování

Celkový pohled na budovu je na titulní stránce tohoto čísla časopisu Automa. Ryze účelovou dvoupatrovou budovu navrhla Ing. arch. Irena Schusterová. Rozdělila ji do čtyř částí – výrobní, školicí a obchodní centrum umístila do přízemí, vývoj a administrativní část do prvního patra. Spojila je komunikačním prostorem, jehož fasáda tvoří vizuální dominantu celého objektu. Inspirována dvojrozměrným logem firmy s charakteristickým motivem periodického signálu, dala mu třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu. Přímo na něj navázala i linii oken, krytých žaluzie­mi, které obepínají obvod celého prvního patra. Na ploše 60 × 20 m tak vznikl velmi kompaktní a vizuál­ně čistý objekt, pevně zakotvený do Polabí – a to doslovně. Stojí na 56 pilotech 7,5 m hlubokých a je napojen na dvanáct vrtů hlubokých 125 m, kterými cirkuluje voda. Objekt je tak se zemí spjat i energeticky. Celou stavbu a její infrastrukturu financovala firma Teco z vlastních zdrojů kombinovaných s úvěrem, tedy bez jakýchkoliv dotací. 

Stavařský sprint

Budova byla postavena „na zelené louce“ v rekordně krátké době osmi měsíců v průběhu roku 2017. Do země bylo kopnuto předposledního února, kolaudace se konala začátkem listopadu, přestěhování celé firmy trvalo tři týdny s přerušením výroby na pouhý jeden týden. Tolik časový rámec logistické operace, jejímž cílem bylo vykročit do dalšího čtvrtstoletí firmy Teco v nové budově vybavené novými technologickými zařízeními a řízené programovatelnými automaty Tecomat Foxtrot, které zde sama vyrábí. 

Energetický koncept

Řešení energetiky budovy je jejím dalším relativně unikátním specifikem. Při projektování byl kladen silný důrazem na efektivní nakládání s energiemi. Teco je nejenom provozovatelem budovy, ale také jejím investorem. To umožnilo hledat skutečné optimum mezi investičními a následnými provozními náklady. Například do kalkulace vyšších nákladů na zemní vrty byly započítány i snížené náklady na archeologický průzkum. V lokalitě zalidněné již ve starověku by v případě mělkých zemních kolektorů byl výrazně dražší a trval by déle. Kromě zateplení pláště budovy bylo zvoleno nízkoteplotní podlahové vytápění a stropní chlazení. Tedy koncept, který umožnil vyhnout se jakékoliv klimatizační jednotce v budově a odborníky je hodnocen jako nejvýhodnější i z pohledu komfortu obývání a ze zdravotních důvodů (odpadá nepříjemné proudění vzduchu a víření prachu).

Obr. 1. Pod podlahou každé místnosti jsou uloženy meandry podlahového vytápění

V zimě je z hloubkových vrtů čerpána voda o teplotě 10 °C. V deskovém výměníku předává teplo do topného okruhu. Zde je dvojicí tepelných čerpadel od firmy PZP teplota vody zvyšována asi o 13 °C (na výsledných 23 °C) a teplá voda je ukládána do akumulační nádrže. Odtud je rozváděna do podlahového vytápění jednotlivých místností (obr. 1) a ovládána regulačními ventily podle aktuálně naprogramované žádané teploty. Podle potřeby se tepelná čerpadla přepnou do režimu pro vyšší teplotu a dohřejí vodu v akumulační nádrži pro užitkovou vodu, jejíž teplota se pohybuje okolo 50 °C.

V létě je opět čerpána voda z vrtů o teplotě 10 °C. Je vedena přes regulační ventil do stropního chlazení jednotlivých místností (obr. 2) nebo do jednotek fan-coil tam, kde stropní chlazení není instalováno. Tím, že studená voda zchladí vnitřní prostory, sama se ohřeje a odchází do vrtů hlubokých 125 m, kde se ochladí. Při té příležitosti teplotně „zregeneruje“ vrty tak, aby v následující zimní topné sezoně bylo zase z čeho brát základní teplo. Úsporně je v celé budově řešeno i řízení větrání s centrální rekuperační jednotkou firmy Atrea. Ta do větraného prostoru vrací zpátky teplo v zimě a v létě naopak chlad. Měření a regulaci takto navržené otopné a chladicí soustavy komplexně řídí Tecomat Foxtrot z vlastní produkce. Detail části energetického centra je na obr. 3. Podlahové topení a stropní chlazení spolu s tepelnými čerpadly a rekuperační jednotkou – vše spojeno s energií země na vlastním pozemku – řadí novou budovu Teco mezi energeticky nejefektivnější průmyslové stavby v Čechách. 

Obr. 2. Nad stropními průhledy jsou umístěny trubky stropního chlazení pro horké letní období

Hospodaření s dešťovou vodou

Pod budovou se nachází pět nádrží s celkovým objemem 100 m3. Do nich se sbírá dešťová voda, která je celoročně využívána ke splachování toalet a v létě je řízeně vedena do zavlažovacího systému zahradní úpravy kolem budovy. Z vodovodního řadu se za vodné nakupuje pouze nezbytná voda do kohoutků a do sprch. Stočné se platí pouze za tu dešťovou vodu, která skutečně proteče kanalizací – což je jen další ze stovek měřených veličin, které má na starosti řídicí systém Tecomat Foxtrot. 

Elektřina a elektroinstalace

Celá budova Teco spotřebovává jen elektřinu. K topení ani ke chlazení nepoužívá žádný spalovací proces. Veškerá elektřina přichází přes 150kW transformovnu. Tedy i ta, která se účastní vytápění, chlazení a ventilace tím, že pohání tepelná a oběhová čerpadla a ventilátory. Podílí se rovněž na osvětlení, kde jsou výhradně použity světelné zdroje LED – a to i na sloupech veřejného osvětlení v areálu. Napájí výpočetní techniku a nově pořízená technologická zařízení pro osazování a pájení elektronických součástek, mechanické opracování a laserový popis plastových dílů.

Obr. 3. Topné a chladicí okruhy před zaizolováním; do místnosti energocentra se podařilo dále umístit dvě tepelná čerpadla, dvě velké akumulační nádrže, kompresor na stlačený vzduch, centrální rekuperační jednotku a dvě široká pole rozváděče řídicího systému a silnoproudých okruhů

Také elektroinstalace je kompletně svěřena systému Tecomat Foxtrot. Veškeré zásuvky, vypínače, žaluzie a termostaty jsou k řídicímu systému připojeny instalační sběrnicí CIB – více než dvacítkou větví. Ovládací reléové moduly jsou spolu s jističi a chrániči umístěny v podružných rozváděčích v každé ze čtyř částí budovy. Výrazně se tak zkrátilo vedení silové kabeláže. Tecomat Foxtrot zároveň komunikuje s přístupovým systémem a zabezpečovací ústřednou. Ta je zároveň připojena k pultu centrální ochrany. Nechybí ani kamerový systém ochrany vnějšího prostoru. 

Technologická zařízení

Obr. 4. Osazovací automat pro plošnou montáž

Zatímco vlastní stavbu a její infrastrukturu financovala firma Teco z vlastních zdrojů kombinovaných s úvěrem (tedy bez jakýchkoliv dotací), pro vybavení technologickými zařízeními využila nabídku Komerční banky na zprostředkování dotace z evropských peněz. Z toho byla pořízena sada strojů pro strojní nanášení pájecí pasty, osazovací automat (obr. 4), stroj pro pájení v parách (obr. 5)

Obr. 5. Obsluha stroje pro pájení v parách

, pro selektivní pájení (obr. 6) a laserový popisovač plastových krabiček finálního výrobku. Uvedené stroje jsou v centru výrobní haly, která se nachází v pravém přízemním křídle budovy. Přestože na trhu existují firmy specializované na zmíněné osazovací operace, které jsou vybaveny i většími a výkonnějšími stroji, je vlastní strojní vybavení pro firmu Teco výhodnější. Umožňuje operativně organizovat výrobu poměrně širokého sortimentu základních i rozšiřujících modulů programovatelných automatů Tecomat (TC700 i Foxtrot) tak, jak průběžně přicházejí objednávky od různých zákazníků a pro různé projekty. Lze tak řešit rychlejší a flexibilnější změny v menších dávkách. První půlrok náběhu nových technologií potvrdil správnost i očekávanou návratnost tohoto investičního záměru. 

Obr. 6. Obsluha selektivního pájení Smartflow


Projekt řízení technického vybavení a řešení elektroinstalace

Zpracování projektu bylo svěřeno pardubické firmě Tecont, která má dlouholeté zkušenosti z velkých zakázek v řízení soustav zásobování teplem a v oboru techniky budov. Partnerem Teco je již od svého vzniku. Vypracovala kompletní projekt veškerého měření, řízení a regulace (MaR), včetně elektroinstalace v budově. Vyřešila i vizualizaci technologických procesů v systému SCADA System Reliance spolu s ukládáním měřených hodnot a dlouhodobou archivací dat. Provedením elektroinstalace, MaR a montáže řídicího systému Foxtrot byla pověřena firma Elektrikabrno, která je dlouholetým integrátorem systému Foxtrot. Šéf firmy Radek Červený k tomu uvádí: „Fakt, že stavba byla rozplánována na pouhých osm měsíců a že samozřejmě docházelo k různým skluzům, způsoboval při realizaci komplikace, několikrát i téměř patové situace, ale díky společnému zájmu a i osobním vazbám se dařilo věci průběžně řešit a nakonec vyřešit ke spokojenosti všech. Celkové řízení objektu projekčně zpracovala firma Tecont. I když byl projekt zpracován trošku jiným rukopisem, než jsme zvyklí, celkový návrh a detailnost prováděcí dokumentace se mi líbily. Projektant podle očekávání do řešení zahrnul veškerá technická zařízení v budově a jejich ovládání s klidem svěřil nadřazenému systému Foxtrot. Nechci vyjmenovávat, co všechno zde Foxtrot řídí, ale zaujala mě i jedna maličkost. Ve výrobě vzniká při pájení odpadní teplo, které by bez užitku odešlo do kanalizace. Zde byl i tento detail projekčně dotažen do konce a odpadní teplo se využívá k dohřevu teplé užitkové vody v energocentru. U zmíněného energocentra v nové provozní budově Teco bych se na chvíli zastavil. Jde v podstatě o jedinou místnost vyčleněnou pro umístění strojních částí všech technických zařízení v budově. V původním projektu mělo energocentrum plánované menší rozměry, které se v průběhu stavby zvětšily, aby se veškerá technika do této místnosti vůbec vešla. Nakonec se ukázalo, že i zvětšené prostory jsou pro technická zařízení stále hodně stísněné, ale již nebylo zbytí a umístění každého prvku do této místnosti se již muselo důsledně promýšlet a koordinovat u všech profesí. Ani tak nebylo lehké se změtí potrubí, armatur a vzduchotechnických kanálů projít s kabelovým žlabem tak, aby připojovaná zařízení byla v rozumné vzdálenosti a aby vše ještě navíc lahodilo oku. Stísněnost energocentra nás navíc zaskočila těsně před kolaudací, kdy se do tak malého prostoru nahrnulo mnoho lidí různých profesí najednou – každý se svojí prioritou na dokončení zrovna té své části, což občas způsobilo až komické situace. Závěrem hodnotím celou akci z pohledu firmy Elektrikabrno jako vydařenou a nesmírně si vážím osobního přístupu všech lidí, kteří se této akce zúčastnili. Koordinaci technických prací si vzal investor, tedy firma Teco, na starost sám. Stavba měla spoustu specifik a výzev, které bylo třeba řešit operativně během výstavby, ale díky nadstandardnímu přístupu všech lidí a firem hodnotím tuto stavbu s odstupem času jako velmi povedenou.“ 

Závěr

Nová budova firmy Teco dobře slouží svým zaměstnancům i hostům. Zároveň se stala nejkomplexnější referenční průmyslovou stavbou řízenou Foxtrotem, kam zájemci mohou po dohodě kdykoliv přijít a vidět systémovou instalaci v plném provozu. 

Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.

 

Budova Teco – Stavba roku 2017

Novostavba firmy Teco získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017. Firma Navláčil ze Zlína přihlásila svoji realizaci novostavby do kategorie Staveb realizovaných mimo území Zlínského kraje. Architektonický návrh Ing. arch. Ireny Schusterové, přihlášené údaje a prezentace představitelům poroty přímo na místě v Kolíně byly natolik přesvědčivé, že přihlašovatel Navláčil stavební firma, s. r. o., titul Stavba roku Zlínského kraje 2017 získal v konkurenci celkem devíti staveb v této kategorii. Vítězové byli vyhlášeni 17. května 2018 na slavnostním večeru v otrokovické Besedě. Cenu osobně převzali Martin Navláčil za přihlašovatele a dodavatele stavby a Ing. Jiří Kovářík za investora. Ocenění náleží i dodavateli projektu, poděbradské firmě STAMAT, a autorce návrhu Ing. arch. Ireně Schusterové.