Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nekrolog za prof. Viléma Srovnala

Dne 26. dubna 2013 zemřel ve věku nedožitých sedmdesáti let prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc., uznávaný odborník, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník v oblasti automatizace, kybernetiky, měřicí a řídicí techniky.

Prof. Vilém Srovnal, který se narodil v Ostra­vě, se zabýval automatizací a kybernetikou celý svůj aktivní profesní život. V roce 1960 se stal studentem Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně, kde si vybral v té době nový, mladý a perspektivní obor technická kybernetika se zaměřením na počítače. Tento obor se stal jeho velkou láskou a životním posláním.

V roce 1965 se po absolvování vysoké školy vrátil zpět do rodné Ostravy a nastoupil jako asistent na katedru automatizace na Hutnické fakultě Vysoké školy báňské. V roce 1972 však z vysoké školy odešel a nastoupil do nového zaměstnání ve Výzkumném ústavu hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku. V době svého působení v této výzkumné instituci se velkou měrou zasloužil o rozvoj automatického řízení hutnických procesů s využitím moderní výpočetní techniky. Jeho kandidátská dizertační práce byla zaměřena do oblasti modelování a řízení vysokopecních ohřívačů větru. Problematice řízení průmyslových soustav v reál­ném čase se potom věnoval po celou dobu své odborné činnosti. Zasloužil se i o rozvoj výpočetního střediska tohoto výzkumného ústavu.

Společenské změny v listopadu roku 1989 ovlivnily jeho další život. V říjnu roku 1990 se vrátil zpět na VŠB-TU Ostrava. V roce 1991 stál u zrodu nové fakulty elektrotechniky a informatiky, kde po krátkou dobu vykonával funkci proděkana pro vědu a zahraniční styky.

Prof. Vilém Srovnal se významnou měrou zasloužil o zřízení a rozvoj katedry měřicí a řídicí techniky na této fakultě. V roce 1992 se stal vedoucím katedry. Tuto katedru vedl až do roku 2009, do svého penzijního věku. Vedle svého pedagogického působení úspěšně vedl řešení mnoha významných vědecko-výzkumných úkolů. Podílel se na automatizaci výrobních procesů ve velkých ostravských podnicích, v hutích a ve strojírnách. Spolupracoval s ostravskými plynárnami a doly. Zastával funkci garanta doktorského studijního oboru technická kybernetika a pracoval jako člen vědecké rady fakulty.

V období svého působení na VŠB-TU Ostrava byl v roce 1990 jmenován docentem v oboru technická kybernetika, v roce 1999 absolvoval habilitační řízení a obhájil titul docent v oboru měřicí a řídicí technika. V roce 2004 ho jmenoval prezident republiky vysokoškolským profesorem v oboru technická kybernetika. Vychoval řadu úspěšných absolventů doktorského studia.

Během svého aktivního života navázal mnoho kontaktů v odborné komunitě jak na univerzitních a výzkumných pracovištích, tak ve firmách zabývajících se automatizací. Mezi spolupracovníky a kolegy byl oblíben pro svou přátelskou a vřelou povahu. Spolupracoval také s mnoha zahraničními pracovišti, zejména s technickými univerzitami v Krakově a Gliwicích, s Univerzitou Josepha Fouriera v Grenoblu ve Francii a dalšími.

Prof. Vilém Srovnal napsal mnoho odborných článků, referátů ve sbornících domácích i zahraničních konferencí a studijních publikací. Byl autorem odborných knih, vysokoškolských textů a také spoluautorem učebnic pro střední elektrotechnické školy. Byl rovněž členem redakčního kruhu časopisu Automa.

Prof. Vilém Srovnal byl člověk, který se vždy snažil předat svým spolupracovníkům a studentům maximum ze svých odborných i životních zkušeností. Všem, kteří jej znali a měli možnost s ním pracovat, zůstane v paměti jako nezištný a obětavý člověk, kterému nezabránily v tvůrčí práci ani vyšší věk, ani vážná nemoc.

Čest jeho památce!

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D., katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TU Ostrava Prof. Vilém Srovnal