Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Několika větami

  • Praha, 6. 1. 2010 – Společnost T-Systems Czech Republic (www.t-systems.cz) uza­vřela smlouvu o spolupráci s Českým vy­sokým učením technickým v Praze. Úzká spolupráce byla zahájena s Fakultou elek­trotechnickou (www.feld.cvut.cz) a je za­měřena především na realizaci projektů v oblasti informační a komunikační tech­niky. Součástí spolupráce je výměna zku­šeností a využití výsledků z fakultních stu­dií a projektů, které tak mohou být uplatně­ny v praxi, a také spolupráce při zadávání a vyhodnocování bakalářských, diplomo­vých, disertačních a závěrečných prací pro studenty. T-Systems také umožňuje studen­tům stáže uvnitř firmy a částečné nebo plné pracovní úvazky.
  • Brno, 8. 1. 2010 – Rektor Vysokého uče­ní technického v Brně (www.vutbr.cz) prof. Karel Rais a generální ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno (www.bvv.cz) Ing. Jiří Kuliš podepsali smlouvu o vzá­jemné spolupráci na rok 2010. Dokument je pokračováním loni navázaných úzkých kontaktů obou organizací a týká se přede­vším možnosti aktivní prezentace výsled­ků aplikovaného výzkumu jednotlivých fakult VUT na veletrzích a doprovodných programech, s nimiž činnosti příslušných fakult oborově souvisejí, a aktivního po­dílu na tvorbě nových formátů doprovod­ných témat a programů.
  • Paříž, 21. 1. 2010 – Zástupci firem Alstom and Schneider Electric podepsali smlouvu se společností Areva o koupi jejího oddě­lení pro přenos a distribuci, Areva T&D. Tato smlouva je výsledkem vyjednávání zahájeného 30 .11. 2009. Uzavření smlou­vy podléhá schválení příslušných úřadů na ochranu soutěže a francouzské komi­se CPT (Commission des Participations et des Transfert). Uzavření této transakce se očekává na jaře 2010.
  • Praha, 22. 1. 2010 – Společnost Siemens zajistí vedení vlaků vídeňského metra. Ví­deňský městský dopravce si jako dodavate­le zabezpečovací infrastruktury pro rozší­ření sítě vídeňského metra vybral společ­nost Siemens – má dodat vlakový řídicí systém. Hodnota zakázky činí zhruba 25 milionů eur. Instalace zařízení by měla být dokončena do konce roku 2015.
  • Praha, 29. 1. 2010 – Společnost ABB uspořádala akci Pohovory nanečisto pro chlapce a dívky z dětských domovů. Ti si mohli vyzkoušet pracovní pohovory, při­žemž pak následovala zpětná vazba. Mohli si tak uvědomit, co takový pohovor obnáší – od sepsání a zaslání životopisu do firmy, přes včasný příchod na pohovor až po sa­motný průběh pohovoru.
  • Norimberk, 26. 1. 2010 – Na veletrhu Em­bedded World (2. až 4. března 2010 v No­rimberku) bude poslední den uspořádána akce nazvaná Student Day. Jsou na ni zváni studenti posledního semestru vysokoškol­ského studia příslušných oborů. Pořadatel veletrhu, Nürnberg Messe, nabízí těmto studentům bezplatnou autobusovou dopra­vu (pouze pro studenty z Německa), vol­ný vstup na veletrh, přednášku prof. Steva Furbera, vynálezce architektury procesorů ARM, a oběd.
  • Praha, 27. 1. 2010 – Na Fakultě dopravní ČVUT v Praze se uskutečnil druhý roč­ník soutěže pro středoškolské studenty o cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT. Odbornou porotu tvořili zástupci jed­notlivých ústavů fakulty a předsedal jí doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. Odborníci vyslechli jedenáct zajímavých soutěž­ních prezentací z různých oblastí dopravy. Za vítěze vybrali Matěje Bartoše z Gym­názia Jaroslava Heyrovského, který se ve své práci věnoval akustickým hláše­ním pro cestující přepravující se želez­niční dopravou.
  • Eggelsberg, 29. 1. 2010 – Uwe Keiter, který působí ve vedení společnosti B&R v Německu, byl zvolen do předsednictva organizace OMAC (Open Modular Archi­tecture Controls). Bude pracovat v pracov­ní skupině OMAC Packaging Workgroup, kde bude zastupovat dodavatele automa­tizačních prostředků pro balicí průmysl. Jeho úkolem bude také hájit zájmy evrop­ských koncových uživatelů, výrobců stro­jů a automatizačních prostředků v před­sednictvu OMAC, které je ovládáno ame­rickými zástupci.
  • Praha, 1. 2. 2010 – Společnost Siemens se stěhuje do nové budovy. Od 3. 2. bude síd­lit v Jeremiášově ulici v Praze 5. Telefon­ní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změny. Podrobnosti na www.siemens.cz/stodulky.