Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Několika větami

 • Ostrava, 3. 4. 2009 – Společnost ArcelorMittal Ostrava (www.mittalsteelostrava.com) má zájem, aby se v regionu i nadá­le rozvíjelo střední i vysoké školství ori­entované na hutní a strojní obory. V sou­časné době jsou odborníci z ArcelorMittal konzultanty deseti diplomových, osmnác­ti bakalářských a tří doktorandských prací a vedou oborové praxe studentů vysokých škol, středních průmyslových škol a učilišť. Firma podporuje studenty také stipendii a školám pomáhá příspěvky na praktickou výuku.
 • Praha, 16. 4. 2009 – Společnost ABB, s. r. o., získala páté místo v hodnocení nej­lepších zaměstnavatelů v České republice pro rok 2009, které pravidelně sestavuje společnost Hewitt Associates. Zaměstna­vatelé jsou posuzováni na základě tří as­pektů – názorů jejich vlastních zaměst­nanců, personální politiky společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení.
 • Curych (Švýcarsko), 23. 4. 2009 – Tržby koncernu ABB v prvním čtvrtletí vzrostly o 3 % v místních měnách díky tomu, že realizace zakázek v roce 2009 vyrovnala slabší prodeje standardního sortimentu a pokles v základních segmentech oproti stejnému čtvrtletí roku 2008. Objednáv­ky poklesly o 3 % v místních měnách na 9,2 mld. USD, neboť velké objednávky v energetickém, ropném a plynárenském sektoru nedokázaly kompenzovat pokles menších zakázek napříč divizemi.
 • Rueil-Malmaison (Francie), 23. 4. 2009 – Společnost Schneider Electric (www.schneider-electric.com) zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku celko­vý pokles obratu o 11,3 %. Z hlediska re­gionálního byl největší pokles v Evropě (18 %), z hlediska oborů v oblasti auto­matizace a řízení (25,7 %).
 • Mladá Boleslav, 24. 4. 2009 – Společnost Škoda Auto (www.skoda-auto.com) do­sáhla v prvním čtvrtletí roku 2009 pozi­tivního výsledku. Provozní výsledek či­nil 28 mil. eur. Za období od ledna do března 2009 dodala Škoda zákazníkům celkem 143 079 vozů. V meziročním srovnání to znamenalo propad o 17,5 %, ale světový automobilový trh ve stejném období klesl o 20,7 %. Pozitivní vývoj firma pociťuje v aktuálním počtu došlých objednávek.
 • Praha, 28. 4. 2009 – Vláda schválila nove­lu zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a fi­nancování vývozu se státní podporou, která podnikatelům zjednoduší přístup k vývoz­ním úvěrům. Návrh je součástí Národního protikrizového plánu, který kabinet schvá­lil 16. února 2009. Novela znamená, že ex­portér bude moci získat státem zvýhodně­ný úvěr nejen od České exportní banky, ale i v komerčních bankách.
 • Praha, 29. 4. 2009 – Dozorčí rada společ­nosti Unipetrol (www.unipetrol.cz) vzala na vědomí harmonogram ukončení výro­by oxoalkoholů v dceřiné společnosti Uni­petrol RPA. Jednotka výroby oxoalkoho­lů bude definitivně odstavena 31. května 2009. Další prodlužování výroby nemá ekonomické opodstatnění vzhledem k malé poptávce, zastaralé technologii (jednotka je v provozu od roku 1969) a omezené plat­nosti integrovaného povolení.
 • Praha, 29. 4. 2009 – Vedení ČEZ (www.cez.cz) schválilo podnikatelský záměr na novou 800MW paroplynovou elektrárnu u Mělníka. Záměrem je vybudovat elektrárnu, která bude připravena v blízké bu­doucnosti nahradit výkon dožívajících uhelných zdrojů v této lokalitě. Stávající bloky budou postupně odstavovány v ob­dobí po roce 2015.
 • Leverkusen (SRN), 30. 4. 2009 – Společ­nost Bayer Technology Services (www.bayertechnology.com) a Technická univerzita v Dortmundu vybudují společné technic­ké vývojové centrum v Chemparku v Le­verkusenu. Vyvíjet a testovat se zde budou nové koncepce výroby pro „továrny bu­doucnosti“, které umožní dosahovat velké flexibility a efektivního využití výrobních zdrojů. Projekt podpoří částkou pět mil. eur spolkový stát Severní Porýní-Vestfálsko.
 • Redmond (USA), 5. 5. 2009 – Na strán­kách společnosti Microsoft Corp. je do­stupná Release Candidate (RC) operač­ního systému Windows 7 (http://technet.microsoft.com/cs-cz/default.aspx). Ver­ze RC obsahuje mnoho úprav, vzniklých na základě připomínek uživatelů, kteří se seznámili s tzv. beta verzí systému uvol­něnou v lednu tohoto roku.
 • Praha, 5. 5. 2009 – Celkový obrat společ­nosti Schneider Electric v České republice (www.schneider-electric.cz) vzrostl z 5,6 miliardy korun v roce 2007 na loňských 5,88 miliardy korun. Čistý zisk firmy me­ziročně vzrostl o 16 % na 348 milionů ko­run v roce 2008. Po pěti velmi úspěšných letech však letos společnost očekává po­kles obratu zhruba o 15 %.
 • Praha, 5. 5. 2009 – Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu pro­gramu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Na projekty registrace nových patentů, využívání slu­žeb patentových zástupců a dalších ná­strojů ochrany práv průmyslového vlast­nictví je tentokrát připraveno 50 milionů korun. Registrační žádosti o dotaci mo­hou zájemci posílat výhradně přes on-line eAccount (www.czechinvest.org). Příjem žádostí bude zahájen 1. 6. 2009 a potrvá do 31. 5. 2010.