Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Dvacítka mladých vědců, studentů a pedagogů získala ocenění ve 22. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní oceňuje práce a projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma průmyslu 4.0.

Ceny Wernera von Siemense byly poprvé uděleny v roce 1998. Od té doby společnost Siemens na odměnách vyplatila 12,5 milionu korun a ocenění převzalo 389 vítězů. Ve 22. ročníku soutěže byl hodnocen rekordní počet 833 přihlášek.

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Pavla Plevky, Ph.D., z CEITEC – Masarykovy univerzity v Brně a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (členové týmu: Mgr. Petra Pokorná Formanová, Ph.D., Ing. Tibor Füzik, Ph.D., doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.) za práci s názvem Struktura viru klíšťové encefalitidy a mechanismus jeho neutralizace monoklonální protilátkou. Oceněná publikace popisuje strukturu částice viru klíšťové encefalitidy, zejména uspořádání jejího povrchu tvořeného bílkovinami, které viru umožňují infikovat buňky.

Vítězem v kategorii nejlepší disertační práce je Mgr. Ivo Straka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (vedoucím práce je prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D). Cenu získal za práci z oboru kvantové optiky s názvem Příprava, detekce a charakterizace kvantových stavů světla, která se zabývá kvantovou povahou světla v laboratorních experimentech. Jedním z výsledků této práce je metodika měření tzv. tichého světla, tedy takového, u kterého je potlačena kvantová náhodnost počtu světelných částic – fotonů. Tiché světlo je možné využít v kvantových technologiích k rychlému počítání, přesnému měření nebo k bezpečné komunikaci.

Nejlepší diplomovou práci 22. ročníku soutěže představil Ing. Denys Rozumnyi z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, vedoucím jeho práce je prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Ocenění získal za práci s názvem Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání. Denys Rozumnyi se ve své práci zabýval hledáním a sledováním objektů pohybujících se vysokými rychlostmi, jako jsou např. míče v různých sportovních disciplínách. Autor oceněné diplomové práce ukázal, že tyto objekty mají specifické vlastnosti, které umožňují nalézt jejich přesnou trajektorii i rychlost a také určit jejich vzhled pouze z videozáznamu.

Jako nejlepší pedagogický pracovník byl oceněn prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Profesor František Štěpánek tuto školu vystudoval a rovněž zde absolvoval doktorské studium – současně také na Univerzitě Pierra a Marie Curieových v Paříži. Po dvouletém postdoktorském pobytu v Unilever R & D v Port Sunlightu pokračoval ve výzkumné i pedagogické práci na Imperial College v Londýně. Profesor František Štěpánek dlouhodobě podporuje spolupráci svého oboru s obory příbuznými, věnuje se i studentům z jiných škol, např. zaměřených na farmacii. Propojuje akademický svět se světem renomovaných firem a korporací, řada jeho studentů působí ve vývojových odděleních nadnárodních společností, které se specializují na oblast biomedicíny, farmacie a agrochemie. Profesor Štěpánek pomáhá studentům rozvíjet a upevnit tzv. inženýrský způsob myšlení, který je nezbytný pro řešení vědeckých a technických úkolů. Studenti vysoce oceňují nejen mimořádně rozsáhlé a hluboké znalosti profesora Štěpánka, ale i jeho empatii, lidský přístup a manažerské dovednosti.

Druhou cenu v kategorii dizertačních prací a současně cenu za ženskou práci získala MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D., z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práci z oboru protinádorové imunologie s názvem Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic. Oceněná práce poskytuje přehled složitosti imunitního systému a imunitních dějů probíhajících při protinádorové obraně a informace o nových možnostech imunoterapie, které slibují velký pokrok v boji proti nádorovým onemocněním.

Ocenění za překonání překážek při studiu získal Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Vít König se věnuje částicové fyzice, bakalářskou práci vypracoval na téma Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS a obhájil ji v roce 2018. V současnosti pokračuje v magisterském programu studia, a jestliže mu to jeho zdravotní stav a rodinná situa­ce dovolí, rád by pokračoval i v doktorském studiu. Vít König se již několik let potýká se závažným onkologickým onemocněním, které mu ale nebrání v tom, aby zůstal životním optimistou plným plánů do budoucna jak v profesním, tak osobním životě.

Zvláštní ocenění za absolventskou práci zabývající se tématy konceptu průmysl 4.0 získal Ing. Aleš Vysocký, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava; byl oceněn za práci s názvem Roboty přímo spolupracující s člověkem.

[Tisková zpráva Siemens, s. r. o., 5. března 2020.]

(ed)